Read full article on: makeleio.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Αγωγή μαμούθ σε πασίγνωστο πλαστικό χειρούργο από 38χρονη αεροσυνοδό! Δείτε πως την κατάντησε! Φωτογραφίες σοκ!
Μια 38χρονη αεροσυνοδός είδε τη ζωή της να καταστρέφεται, σύμφωνα με την ίδια, μετά από πλαστική επέμβαση που αλλοίωσε το πρόσωπό της. Σήμερα ζητάει 850.000 ευρώ από τον γνωστό πλαστικό χειρούργο που φέρεται να την έφερε σε αυτή την κατάσταση. Η άτυχη γυναίκα θέλησε να κάνει κάποιες αισθητικές παρεμβάσεις στο πρόσωπό της με υαλουρονικό οξύ, […]
7 m
www.makeleio.gr
Μετρό Θεσσαλονίκης: Πράσινο φως από το ΣτΕ για προσωρινή απομάκρυνση των αρχαίων της «Βενιζέλου»
Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έδωσε το πράσινο φως, προκειμένου να συνεχιστεί η προσωρινή απομάκρυνση των αρχαιοτήτων από τον…Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Μητσοτάκης-Κασουλίδης: Kοινός στόχος Ελλάδας και Κύπρου η εξεύρεση συνολικής και λειτουργικής λύσης στο Κυπριακό [εικόνες]
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ιωάννη Κασουλίδη, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ελλάδα.
9 m
iefimerida.gr
Κορονοϊός: Σε ποια 26 νησιά άνοιξαν οι εμβολιαστικές γραμμές για παιδιά ηλικίας 5-11 ετών
Η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό των παιδιών έχει ήδη ανοίξει για τα συγκεκριμένα εμβολιαστικά κέντραΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Εισαγγελέας Νέας Υόρκης: Εχω αποδείξεις για απάτες στον Όμιλο Τραμπ
Η έρευνα της εισαγγελέως της πολιτείας της Νέας Υόρκης για τον όμιλο Τραμπ (Trump Organization) επέτρεψε να έρθουν στο φως στοιχεία που φαίνεται να αποδεικνύουν πρακτικές φοροδιαφυγής.
iefimerida.gr
Συνάντηση Μητσοτάκη - Κασουλίδη: Αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία για τα Βαρώσια
Ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών, μίλησαν για τις τουρκικές προκλήσεις, καθώς και άλλα ευρωπαϊκά και διεθνή ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν τη ζωή 53χρονης μετά από μια ώρα «μάχης»
Τεράστια μάχη για να σώσουν τη ζωή μιας 53χρονης γυναίκας που έχασε τις αισθήσεις της την ώρα που περπατούσε στην οδό Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη και κατέρρευσε στο οδόστρωμα έδωσαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Η γυναίκα κατέρρευσε λίγο μετά τις 13.30 μπροστά σε δεκάδες ανθρώπους, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ. Σε ελάχιστο χρόνο, στο σημείο ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν τη ζωή 53χρονης μετά από μια ώρα «μάχης» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, Ιωάννη Κασουλίδη
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ιωάννη Κασουλίδη, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ελλάδα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Φυλάκιση επτά μηνών με αναστολή στην 33χρονη μητέρα στον Βόλο που δεν έστελνε την κόρη της σχολείο
«Φοβόμουν για να μην κολλήσουν οι γονείς μου» είχε ισχυριστεί η νεραή μητέρα που επί ενάμιση χρόνο δεν έστελνε το παιδί της στο σχολείο
www.protothema.gr
Βιασμός 24χρονης: Εισαγγελική έρευνα για τη φραστική επίθεση του συνηγόρου υπεράσπισης του φερόμενου βιαστή στην Γεωργία
Στο πλαίσιο της έρευνας θα κληθούν να καταθέσουν η 24χρονη, οι αστυνομικοί που ήταν παρόντες στο αστυνομικό τμήμα ενώ ο δικηγόρος αναμένεται να καταθέσει ανωμοτί
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Τηλεφώνημα για βόμβα στο 8ο ΕΠΑΛ
Ενημέρωσαν ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός - Το κτήριο έχει εκκενωθεί
www.protothema.gr
Βιασμός 24χρονης: Στην Ελβετία οι απαντήσεις για το «χάπι του βιασμού»
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την υπόθεση του βιασμού της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κύπελλο Ελλάδας: Ο Παναθηναϊκός «καθάρισε» εύκολα με 4-0 την Αναγέννηση Καρδίτσας
Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε την Αναγέννηση Καρδίτσας στη Λεωφόρο για τον πρώτο προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, και μετά τη νίκη του με 4-0 βρίσκεται με το ένα πόδι στα ημιτελικά.
iefimerida.gr
Καιρός αύριο: Αίθριος σε αρκετές περιοχές – Πού θα βρέξει
Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός αύριο Πέμπτη (20.01.2022) σε όλη σχεδόν τη χώρα σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σε αρκετές περιοχές. Αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στα ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός αύριο: Αίθριος σε αρκετές περιοχές – Πού θα βρέξει δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Λαμία: 3χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε με βαριά δύσπνοια στο Παίδων – Εξετάσεις για κορονοϊό
Στο νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα διακομίστηκε ένα κοριτσάκι μόλις τριών ετών απ’ τη Λαμία. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί είχε συμπτώματα δύσπνοιας… Το 3χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε την Τρίτη (18.01.2022), στο νοσοκομείο Λαμίας με συμπτώματα δύσπνοιας. Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις – σημειώνει το LamiaReport.gr – κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστεί σε εξειδικευμένο Νοσοκομείο για παιδιά. Έτσι, ... Περισσότερα To άρθρο Λαμία: 3χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε με βαριά δύσπνοια στο Παίδων – Εξετάσεις για κορονοϊό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μ. Βρετανία: 5χρονη πιτσιρίκα «δικάζει» τον Τζόνσον για τα κορωνοπάρτι και γίνεται viral [βίντεο]
Ένα 5χρονο κοριτσάκι στη Βρετανία έχει γίνει viral, καθώς μιλάει αυθόρμητα στην κάμερα δείχνοντας ότι ξέρει πολλά πράγματα για την ηλικία της και «δικάζει» τον πρωθυπουργό της χώρας Μπόρις Τζόνσον για τα σκάνδαλα με τη διοργάνωση πάρτι ενώ η χώρα βρισκόταν σε lockdown για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.
iefimerida.gr
Νίκος Βουρλιώτης – Όλγα Καρπαθάκη: Διαζύγιο μετά από 10 χρόνια γάμου
Τίτλοι τέλους έπεσαν στον γάμο του Νίκου Βουρλιώτη και της Όλγας Καρπαθάκη. Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού You, το οποίο αναπαρήγαγε και η εκπομπή «Πρωινό», το ζευγάρι αποφάσισε μετά από 10 χρόνια γάμου να τραβήξει χωριστούς δρόμους. Τα πρώτα σύννεφα στον γάμο τους είχαν εμφανιστεί ήδη από την περασμένη χρονιά. Οι δυο τους δεν συνηθίζουν να βγάζουν στη δημοσιότητα την […]
www.makeleio.gr
Τσίπρας: Το παρασκήνιο πίσω από την πρότασή του για εκλογή του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ από τη βάση
Δικαίωμα ψήφου θα έχουν μόνον εκείνοι που θα έχουν εγγραφεί ως μέλη του κόμματος με καταληκτική ημερομηνία πριν από την εκλογή - Η συζήτηση για εκλογή προέδρου απευθείας από τα μέλη  είχε αρχίσει να συζητείται μετά από την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2019 - Τι ρόλο έπαιξε η ανοικτή εκλογή  προέδρου στο Κίνημα Αλλαγής
www.protothema.gr
Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας: «Ο κορονοϊός εξαπλώνεται όπως ποτέ άλλοτε στην ήπειρο»
«Ο ιός εξαπλώνεται πιο ενεργά από ποτέ άλλοτε», δήλωσε η διευθύντρια του Οργανισμού, Καρίσα Ετιέν, σε συνέντευξη Τύπου.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας: Η Covid εξαπλώνεται όπως ποτέ άλλοτε στις ΗΠΑ
Η εξάπλωση του κορωνοϊού επιταχύνεται στην αμερικανική ήπειρο, φτάνοντας σε νέα υψηλά, με 7,2 εκατομμύρια καινούργιες μολύνσεις και περισσότερους...
www.zougla.gr
Παναθηναϊκός-Αναγέννηση Καρδίτσας 4-0: Στα ημιτελικά με 45λεπτο πάρτι! (video+photos)
Παναθηναϊκός-Αναγέννηση Καρδίτσας: Με τους Αϊτόρ, Καρλίτος, Βιτάλ να κάνουν όργια, το «τριφύλλι» διέλυσε 4-0 τους Θεσσαλούς κι έκλεισε θέση για…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
AdBlue στα diesel: Τι πρέπει να γνωρίζω; Κάθε πότε πρέπει να το αλλάζω;
Οι περισσότεροι σύγχρονοι πετρελαιοκινητήρες χρησιμοποιούν AdBlue για μείωση των ρυπογόνων εκπομπών και συμμόρφωση με τις τελευταίες αντιρρυπαντικές νόρμες.
iefimerida.gr
Αϊντίν – Ολυμπιακός 68-87: Ιστορική πρόκριση στις «8» του Eurocup Γυναικών με επική ανατροπή στην Τουρκία
Την πρόκριση της για πρώτη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά του EuroCup γυναικών πανηγύρισε η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Οι ερυθρόλευκες διέλυσαν την Αϊντίν με 87-68 στην Τουρκία και κατάφεραν να καλύψουν τη διαφορά με την οποία ηττήθηκαν στο πρώτο παιχνίδι στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός πήγε με την πλάτη στον τοίχο στην Τουρκία, ... Περισσότερα To άρθρο Αϊντίν – Ολυμπιακός 68-87: Ιστορική πρόκριση στις «8» του Eurocup Γυναικών με επική ανατροπή στην Τουρκία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο Ρομπίνιο καταδικάστηκε σε 9 χρόνια φυλάκιση για σεξουαλική βία
Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Ιταλίας επικύρωσε ποινή φυλάκισης εννέα ετών για τον Ρομπίνιο και τον φίλο του Ρικάρντο Φάλκο για σεξουαλική βία....
www.zougla.gr
Δέκα παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά F-16
Στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο πέταξαν εννέα τουρκικά F-16 και ένα ανθυποβρυχιακό ATR-72
www.protothema.gr
Ανεμβολίαστοι κι ανεμβολίαστες ενώνονται σε σελίδα γνωριμιών στο Facebook
Μια σελίδα γνωριμιών στην οποία συμμετέχουν αποκλειστικά… ανεμβολίαστοι κι ανεμβολίαστιες (!) άνοιξε τις τελευταίες μέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ομάδα που δημιουργήθηκε στο facebook έχει σκοπό την κοινωνικοποίηση μη εμβολιασμένων… μόνο με μη εμβολιασμένους, και όπως λέει αποκλειστικά στο Live News, με τον Νίκο Ευαγγελάτο στο Mega, ο ιδρυτής της, η απήχηση είναι μεγάλη. ... Περισσότερα To άρθρο Ανεμβολίαστοι κι ανεμβολίαστες ενώνονται σε σελίδα γνωριμιών στο Facebook δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΕΟΔΥ: Τα 174 σημεία στην Ελλάδα για δωρεάν rapid test την Πέμπτη 20/1
Σε 74 σημεία της Ελλάδας θα βρίσκονται την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου οι Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ, για δωρεάν rapid test στους πολίτες.
iefimerida.gr
Ο Τζόκοβιτς αγόρασε το 80% εταιρείας που αναπτύσσει θεραπεία για τον Covid-19
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αγόρασε το 80% της δανικής εταιρείας βιοτεχνολογίας «QuantBioRes», με στόχο την ανάπτυξη ιατρικής θεραπείας κατά του Covid-19...
www.zougla.gr
Γιόρτασε τα γενέθλια του σκύλου με σόου από… 520 drones!
Εσείς, πώς σκέφτεστε να γιορτάσετε τα δέκατα γενέθλια του σκύλου σας; Πάντως μια Κινέζα νοίκιασε 520 drones και του αφιέρωσε ένα… καταπληκτικό σόου...
www.zougla.gr
Βιασμός στη Θεσσαλονίκη: «Η Γεωργία ήταν πολύ μεθυσμένη» - «Μου είπε ότι άλλαξε γνώμη και θα πήγαινε στο πάρτι» κατέθεσε η 17χρονη φίλη της
Όσα κατέθεσε η ανήλικη φίλη της 24χρονης για το τι προηγήθηκε του καταγγελλόμενου βιασμού σε σουίτα γνωστού ξενοδοχείου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς - «Οι περισσότερες γυναίκες στο πάρτι έμοιαζαν με βίζιτες» - «Η Γεωργία δεν ήθελε να πάει στο ΑΧΕΠΑ»
www.protothema.gr
O Σάκης Κεχαγιόγλου αναλαμβάνει συνήγορος του τράπερ Light
Τι λέει σε ανακοίνωσή του ο δικηγόρος
www.protothema.gr
Τζον Μάλκοβιτς: «Πόρτα» από ξενοδοχείο της Βενετίας γιατί είχε λήξει το πιστοποιητικό εμβολιασμού του
Το εμβολιαστικό πάσο του διάσημου ηθοποιού είχε λήξει
www.protothema.gr
Μετά από τον Τσιτσιπά και η Σάκκαρη στο Netflix
Η Μαρία Σάκκαρη επιβεβαίωσε ότι έχει ξεκινήσει συνεργασία με το Netflix και θα πρωταγωνιστήσει στη σειρά ντοκιμαντέρ για το τένις
www.protothema.gr
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0 (Πρώτο ημίχρονο)
Ντέρμπι «δικεφάλων» στην Τούμπα. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ συγκρούονται στη Θεσσαλονίκη στο πρώτο μεταξύ τους μεγάλο παιχνίδι για την προημιτελική φάση του...
www.zougla.gr
Σκασμένα χείλη: 5 προϊόντα που χρειάζεσαι για άμεση ενυδάτωση -Θα γίνουν πιο ζουμερά και απαλά στη στιγμή
Τα ενυδατικά balm χειλιών έχουν δημιουργηθεί για να ενυδατώνουν τα χείλη σε βάθος, προστατεύοντας τα παράλληλα από τις χαμηλές θερμοκρασίες.
iefimerida.gr
Προσλήψεις σε υπ. Τουρισμού και Κτηματολόγιο: Πότε λήγει η προθεσμία αιτήσεων
ΑΣΕΠ - Όλες οι ειδήσεις: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την 12Κ/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 65/τ.ΑΣΕΠ/22.12.2021), για τις 101 θέσεις…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν θα πληρώσει 490 εκατ. δολάρια ως αποζημίωση σε θύματα σεξουαλικής κακοποίησης
Πάνω από 1.000 άτομα κατηγόρησαν έναν γιατρό που εργαζόταν με ποδοσφαιριστές και άλλους φοιτητές για σεξουαλική κακοποίηση – Είναι από τις μεγαλύτερες συμφωνίες αμερικανικού πανεπιστημίου για την αποζημίωση θυμάτων 
www.protothema.gr
Τουρκικός Τύπος: Εκνευρισμός και ειρωνείες για τα Rafale - «Μεταχειρισμένος ενθουσιασμός»
Εκνευρισμός και αμηχανία επικρατεί στην Τουρκία, μετά την άφιξη των έξι υπερσύγχρονων γαλλικών μαχητικών Rafale στην Τανάγρα, τα οποία αλλάζουν…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κατρίνης για Rafale: «Δεν προσφέρονται για επικοινωνιακές φιέστες και κομματική εκμετάλλευση»
«Η αγορά και η άφιξη στην Ελλάδα των πρώτων 6 Rafale δεν προσφέρεται ούτε για επικοινωνιακές φιέστες, ούτε για κομματική εκμετάλλευση», ανέφερε σε δήλωσή του ο Μιχάλης Κατρίνης, επικεφαλής της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής.
iefimerida.gr
«Ο κορονοϊός εξαπλώνεται όπως ποτέ άλλοτε στην ήπειρο» λέει ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας
Η εξάπλωση του κορονοϊού επιταχύνεται στην αμερικανική ήπειρο, φθάνοντας σε νέα υψηλά, με 7,2 εκατομμύρια καινούργιες μολύνσεις και περισσότερους από 15.000 θανάτους εξαιτίας επιπλοκών της Covid-19 την περασμένη εβδομάδα, ανέφερε σήμερα Τετάρτη ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας. «Ο ιός εξαπλώνεται πιο ενεργά από ποτέ άλλοτε», δήλωσε η διευθύντρια του Οργανισμού, Καρίσα Ετιέν, σε συνέντευξη Τύπου. Στη ... Περισσότερα To άρθρο «Ο κορονοϊός εξαπλώνεται όπως ποτέ άλλοτε στην ήπειρο» λέει ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ελευσίνα: Αρχαιολογικός χώρος θαμμένος στα μπάζα
Απογοητευτικές εικόνες κατέγραψα κατά την επίσκεψη μου στο οικόπεδο που βρίσκεται στην οδό Ζαϊμη εντός του οποίου ανακαλύφθηκε πριν...
www.zougla.gr
Επιδότηση για ηλεκτρικές συσκευές: Μέχρι και 500 ευρώ αλλά με… απόσυρση
Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα επιδότησης για ηλεκτρικές συσκευές όπως αποκάλυψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας προ ημερών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστές, εκτός των επιδοτήσεων θα είναι οι κουζίνες – φούρνοι που αποδεδειγμένα είναι από τις πιο ενεργοβόρες ηλεκτρικές συσκευές. Το […]
www.makeleio.gr
Θεοδωρικάκος για τα Rafale: «Καθοριστικής σημασίας ενίσχυση της εθνικής άμυνας και της ασφάλειας της χώρας»
Στην παραλαβή των μαχητικών Rafale στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Τανάγρας παραβρέθηκαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης.
iefimerida.gr
Θρήνος στη Νορβηγία - Πέθανε ο θρύλος της Ρόζενμποργκ, Νιλς Άρνε Έγκεν (photos)
Ο σπουδαιότερος προπονητής του νορβηγικού ποδοσφαίρου, Νιλς Άρνε Έγκεν, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με τις μεγάλες επιτυχίες της…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γιώργος Καραγιώργης: Έσπασαν πιάτα στην κηδεία του συνιδιοκτήτη του θρυλικού Elysse - Δείτε βίντεο
Ο Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας έφυγε ανήμερα των Χριστουγέννων έπειτα από μάχη που έδωσε με τον κορωνοϊό βυθίζοντας στο πένθος συγγενείς φίλους και παλιούς θαμώνες του Elysse
www.protothema.gr
Ουγκάντα: Οι γυναίκες απαγορεύεται να κάθονται στη θέση του συνοδηγού στα φορτηγά
Οι γυναίκες δεν θα μπορούν πλέον να κάθονται στις μπροστινές θέσεις των φορτηγών, ανακοίνωσε σήμερα...
www.zougla.gr
Σεισμός στη Φλώρινα: Κλειστά τα σχολεία και το πανεπιστήμιο μέχρι να αξιολογηθεί η κατάσταση των κτιρίων
Κλειστά θα παραμείνουν έως μεθαύριο, Παρασκευή 21 Ιανουαρίου, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Φλώρινα λόγω του σεισμού.
iefimerida.gr