ΣτΕ: Κλειστό έως την Τετάρτη λόγω βλάβης του μετασχηματιστή μέσης τάσεως από τη νεροποντή

Οι δικονομικές προθεσμίες που λήγουν τις τρεις αυτές ημέρες θα λήξουν την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Νέα διακοπή κυκλοφορίας σε δρόμους της Αττικής
Περισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της λεωφόρου Φυλής και της Τατοΐου, λόγω της χιονόπτωσης
Με νεότερη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, διακόπηκε, πριν από λίγο, λόγω της χιονόπτωσης, η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής τμήματα της λεωφόρου Φυλής και της Τατοϊου...
8 m
www.zougla.gr
Turkey’s Israel agenda: Giving nothing, getting everything – Analysis
Ankara’s narrative today is that Israel should route its gas through Turkey so that it can use profits to fund Hamas & other extremist groups in the region
www.protothema.gr
Η ομάδα εθελοντών της bwin συναρμολόγησε τα έπιπλα της νέας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Αριάδνη»
Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση ενός μεγάλου έργου άρχισε και η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Αριάδνη» της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών ανοίγει τις πόρτες σε 9 συμπολίτες που έχουν τεράστια ανάγκη, και με την πολύτιμη βοήθεια των εθελοντών της bwin.
www.protothema.gr
Κορονοϊός: Μοναχοί στο Άγιο Όρος παίρνουν αντιπαρασιτικά αλόγων για να προστατευτούν!
Απίστευτο περιστατικό στην Ιερά Μονή Φιλοθέου, με τους μοναχούς να παίρνουν ιβρεμεκτίνη ως προστατευτικό κατά του κορονοϊού!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πανεπιστήμια: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του συστήματος ελεγχόμενης εισόδου ΑΕΙ
Αρκετά Πανεπιστήμια έχουν μείνει πίσω στην υλοποιηση των επόμενων βηματων στο συγκεκριμένο ζήτημα
www.protothema.gr
Πέθανε ο Γιώργος Τρομάρας
Είχε υποστεί πολλά εγκεφαλικά επεισόδια και η καρδιά του δεν άντεξε
www.protothema.gr
Η Ελεονώρα Μελέτη απαντά στον Snik: Εμείς τα σκουπίδια αναγνωρίζουμε τα σκουπίδια, μεταξύ μας
«Αυτό που θέλω να πω στον Snik είναι ότι η μαγκιά πολλές φορές συνοδεύεται και από κάτι άλλο, το οποίο δεν χρειάζεται», είπε η παρουσιάστρια
www.protothema.gr
«Χαοτική η κατάσταση» με την τηλεκπαίδευση - Διαμαρτύρονται οι γονείς στη Μακεδονία
Εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας μένει καθημερινά μεγάλος αριθμός μαθητών, για τους οποίους δεν προβλέπεται...
www.zougla.gr
ΣΟΒΑΡΌΤΑΤΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΤΕΛΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ – ΚΟΠΗΚΕ ΣΤΑ ΔΥΟ Η ΕΛΛΑΔΑ
Καταγγελία σοβαρότατη από αναγνώστες: “Είμαστε κάτοικοι Πεντέλης. Κατεβαίνουμε τώρα την Πεντέλης και Ηρακλείτου. Πουθενά, κανένα εκχιονιστικό. Να βγάλουν αλατιέρες και εκχιονιστικά γρήγορα, η κακοκαιρία είναι πρωτοφανής, θα θρηνήσουμε θύματα Πατούλη!!!”
www.makeleio.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Η κίνηση του μετώπου μέχρι το βράδυ – Δείτε χάρτες
Η κακοκαιρία Ελπίδα φέρνει μεγάλες ποσότητες χιονιού τις επόμενες ώρεςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΠΟΕΔΗΝ: Το Παίδων Πεντέλης να εφημερεύσει όλο το 24ωρο - «Είναι έκθετοι, εάν κινδυνέψουν παιδιά»
Κακοκαιρία Ελπίδα: «Τα παιδάκια της περιοχής που θα χρειασθούν Νοσοκομείο σήμερα το βράδυ, πώς θα φθάσουν στο κέντρο» τονίζει η…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία: Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα με την θέρμανση των σεισμόπληκτων στο Αρκαλοχώρι
Εχει ζητηθεί να φτάσουν στις περιοχές που είναι εγκατεστημένοι οι οικίσκοι στο Αρκαλοχώρι, γεννήτριες, προκειμένου σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση, να μη μείνουν στο κρύο
www.protothema.gr
Η άσκηση ακόμα και προς το τέλος της ζωής δείχνει αναζωογονητικά αποτελέσματα σε κυτταρικό επίπεδο
Μπορεί η άσκηση να κάνει κάποιον νεότερο; Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Aging Cell...
www.zougla.gr
Καιρός – meteo: Έρχεται νέα επιδείνωση με πυκνές χιονοπτώσεις σε Στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο
Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία «Ελπίς», με πυκνές χιονοπτώσεις στα ανατολικά και νότια, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο. Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, τα φαινόμενα βαθμιαία θα ενταθούν με τις πυκνές χιονοπτώσεις να εκδηλώνονται ακόμα και στα παραθαλάσσια τμήματα της Ανατολικής Στερεάς και της Πελοποννήσου, ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – meteo: Έρχεται νέα επιδείνωση με πυκνές χιονοπτώσεις σε Στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Πέρι
Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί κι επίσημα ο Κέντρικ Πέρι, με τους «πράσινους» να ευχαριστούν τον Αμερικανό γκαρντ για την προσφορά του στην ομάδα. Ο Αμερικανός γκαρντ ήρθε το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό, ωστόσο δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά, με τους πράσινους να τον αποδεσμεύουν μετά τον ερχομό του Γιόβιτς. Ο 29χρονος άσος θα συνεχίσει ... Περισσότερα To άρθρο Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Πέρι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Έκλεισε η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας μέχρι τα διόδια της Τραγάνας!
Ο καιρός δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση με το χιόνι να πέφτει πυκνό. Έτσι, επεκτείνεται το κλείσιμο της εθνικής οδού μέχρι τα διόδια της Τραγάνας στο 121 χιλιόμετρο στην άνοδο προς Λαμία και από τα διόδια της Τραγάνας στην κάθοδο προς Αθήνα, όπως επίσης και στους δρόμους που οδηγούν στην παλιά εθνική οδό. Σύμφωνα με […]
www.makeleio.gr
Αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας ο αγώνας μπάσκετ Παναθηναϊκού – Ηρακλή
Η κακοκαιρία Ελπίς «χτυπά» τη χώρα και έφερε την αναβολή του μπασκετικού αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ηρακλή. Ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε την αναβολή του σημερινού (24/1 – 20:00) αγώνα, Παναθηναϊκός – Ηρακλής για την 13η αγωνιστική της Basket League για λόγους ασφαλείας. Η σχετική ενημέρωση… “Αναβάλλεται για λόγους ασφαλείας, η αναμέτρηση της 13ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου […]
www.makeleio.gr
Καταγγελία Πατούλη για τη Νέα Οδό: «Δεν έβγαλαν μηχανήματα»
«Δεν βγήκαν έγκαιρα μηχανήματα για να ανοίξει ο δρόμος με αποτέλεσμα να γίνεται εκτροπή των οχημάτων», είπε 
www.protothema.gr
Κατασκευή φυσικού καταψύκτη (Μογγολία)
Στη Μογγολία, ένας άνδρας που ζει σε γιουρτ φτιάχνει έναν καταψύκτη με μια βάση και νερό. Γεμίζει την στρογγυλή βάση με νερό, και το επόμενο πρωί έχει παγώσει...
www.zougla.gr
Καιρός – Αττική: Προβλήματα και τροποποιήσεις δρομολογίων στα ΜΜΜ λόγω του χιονιά
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία «Ελπίδα» και τα πρώτα χιόνια στην Αττική ήδη έχουν αρχίσει να δημιουργούν προβλήματα. Ο χιονιάς, που όσο περνούν οι ώρες αναμένεται να ενταθεί, δυσκολεύει όχι μόνο την κυκλοφορία στους δρόμους, αλλά έφερε και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των ΜΜΜ.  Η κακοκαιρία έχει επηρεάσει τα δρομολόγια του Μετρό, του Τραμ και ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – Αττική: Προβλήματα και τροποποιήσεις δρομολογίων στα ΜΜΜ λόγω του χιονιά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βιασμός 24χρονης: «Είδα ένα πλάσμα κακοποιημένο» - Τι κατέθεσε ο εργοδότης της Γεωργίας
Βιασμός 24χρονης: Ο εργοδότης της Γεωργίας Μπίκα, αποκάλυψε τα όσα είδε το πρωί της Πρωτοχρονίας, λίγες ώρες μετά τον βιασμό…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η αξία της Vespa υπολογίζεται στα 906 εκατομμύρια ευρώ!
Μέσα στο 2021 η Vespa κατάφερε να φτάσει ένα απίθανο ορόσημο πουλώντας σε παγκόσμιο επίπεδο 19 εκατομμύρια μοντέλα από την ίδρυση της...
www.zougla.gr
“ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΒΟΜΒΑ” ΑΠΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΗΓΕΤΗ: «ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΚΦΕΛΕΡ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ» – ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΡΑΓΚΑ ΤΟΥΣ
Οι πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας απέρριψαν προχθές με επίσημη ανακοίνωση τους υπαινιγμούς ότι υποστήριζαν τις μαζικές διαδηλώσεις περιβαλλοντικών ακτιβιστών στη Σερβία. Σύμφωνα με το Sputnik, η πρωθυπουργός της Σερβίας Άνα Μπρνάμπιτς είχε προηγουμένως καταγγείλει ότι δυτικές ΜΚΟ και ιδρύματα έχουν εντείνει τις δραστηριότητές τους στη χώρα τον τελευταίο ενάμιση […]
www.makeleio.gr
Basket League: Αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας το Παναθηναϊκός-Ηρακλής
Με ανακοίνωση ο ΕΣΑΚΕ αποφάσισε την αναβολή του σημερινού (24/1) αγώνα μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή για την 13η ημέρα της Basket League για...
www.zougla.gr
Καιρός - Λήμνος: Με χιόνια για 3η μέρα - Δυσκολίες σε σημεία του οδικού δικτύου
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Αλυσίδες χρειάζεται ένα μεγάλο τμήμα του κεντρικού οδικού δικτύου στη ΛήμνοΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Το καλοκαίρι ανοίγει τις πύλες του το Taipei Performing Arts Center
Στο τελευταίο στάδιο ολοκλήρωσής του πριν τα προγραμματισμένα για το φετινό καλοκαίρι εγκαίνιά του βρίσκεται το πολλά αναμενόμενο...
www.zougla.gr
Οι 10 κορυφαίες λονδρέζικες γκαλερί με τα σημαντικότερα ζωγραφικά έργα όλων των εποχών
Η βρετανική πρωτεύουσα βρίθει από εξαιρετικές γκαλερί, που καλύπτουν όλο το φάσμα της ιστορίας της τέχνης
www.protothema.gr
ΔΥΣΤΥΧΩΣ! Πέθανε ο θρυλικός παλαιστής Γιώργος Τρομάρας
Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο Γιώργος Τρομάρας, ο παλαιστής που αγαπήθηκε μέσα από τις επιδείξεις, στις οποίες λύγιζε σίδερα και σήκωνε αυτοκίνητα. Είχε υποστεί πολλαπλά εγκεφαλικά επεισόδια, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως η καρδιά του δεν άντεξε. Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη στις 12:00 το μεσημέρι στη Ζωοδόχο Πηγή στην Πλατεία Παιανίας. […]
www.makeleio.gr
Καιρός - Γιάννης Καλλιάνος: Χιόνια έως και 20 πόντοι στα βόρεια προάστια της Αθήνας, «πολικές» θερμοκρασίες στα βόρεια
Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ώρες, μέχρι πότε θα χιονίζει στην Αττική - Όπως εξηγεί στο protothema ο μετεωρολόγος, οι χιονοστρώσεις στα βόρεια της Αττικής θα φτάσουν τους 20 πόντους, τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια
www.protothema.gr
Καιρός: Κλειστή η εθνική οδός μέχρι τα διόδια της Τραγάνας
Ανακοινώθηκε το κλείσιμο της εθνικής οδού μέχρι τα διόδια της Τραγάνας λόγω κακοκαιρίας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πέθανε ο Γιώργος Τρομάρας
Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο σπουδαίος Γιώργος Τρομάρας, προκαλώντας θλίψη σε όλους όσοι είχαν την τύχη να δουν τα κατορθώματά του. Ο Γιώργος Τρομάρας έδινε μάχη για τη ζωή του καθώς είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο και νοσηλευόταν στο στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη (27/1) στις 12 το μεσημέρι στη Ζωοδόχου ... Περισσότερα To άρθρο Πέθανε ο Γιώργος Τρομάρας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κλείνει η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας για βαρέα οχήματα από Τραγάνα προς Αθήνα -Πού αλλού ισχύει η απαγόρευση
Επεκτείνεται το κλείσιμο της εθνικής οδού μέχρι τα διόδια της Τραγάνας στο 121 χιλιόμετρο στην άνοδο προς Λαμία και από τα διόδια της Τραγάνας στην κάθοδο προς Αθήνα, όπως επίσης και στους δρόμους που οδηγούν στην παλιά εθνική οδό.
iefimerida.gr
Alert! Κλείνει η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας, από τα διόδια της Τραγάνας προς την Αθήνα
Aπαγορεύεται η κυκλοφορία παντός είδους βαρέως οχήματος, μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων 
www.protothema.gr
Η Ελένη Μενεγάκη σαν μικρό παιδί βγήκε να παίξει με το χιόνι
Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram της
www.protothema.gr
Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Καταθέτει σήμερα η φίλη της -Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών
Με νέες καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζει η 5η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης την έρευνα για τον ομαδικό βιασμό που κατήγγειλε ότι υπέστη η 24χρονη Γεωργία Μπίκα σε πρωτοχρονιάτικο πάρτι σε σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης.
iefimerida.gr
Ηράκλειο: Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα με την θέρμανση των σεισμόπληκτων - Ζητούν γεννήτρια προληπτικά
Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που παρουσιάστηκε χθες στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος, με τη θέρμανση στους οικίσκους των σεισμόπληκτων. Λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και της χιονόπτωσης.....
www.zougla.gr
Συγκλονιστική κατάθεση ψυχής από χαροκαμένο πατέρα: «Ο γιος μου δεν πέθανε από κορονοιό»
Συγκλονιστική κατάθεση ψυχής από χαροκαμένο πατέρα: «Ο γιος μου δεν πέθανε από κορονοιό»!
www.makeleio.gr
Γιώργος Πατούλης: “Μεγάλος ο εγκλωβισμός οχημάτων στον Κηφισό – Πολλή η κίνηση και στους υπόλοιπους δρόμους”
Μιλώντας για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στους δρόμους του λεκανοπεδίου ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης εξηγεί πως: «Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι η Νέα Οδός η οποία έκλεισε την εθνική από την Μεταμόρφωση, για τα βαρέα οχήματα. Έτσι έχει δημιουργηθεί μεγάλος εγκλωβισμός οχημάτων στον Κηφισό και αναγκαστικά όλα τα […]
www.makeleio.gr
Οι Καρντάσιαν σαρώνουν στο Instagram: Εχουν συνολικά πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια ακόλουθους
Είναι μία από τις διασημότερες οικογένειες στον κόσμο. Έχετε αναρωτηθεί όμως ποτέ πόσους ακόλουθους στο Instagram μπορεί να έχουν οι Καρντάσιαν;
iefimerida.gr
«Κλείνει» η Αττική Οδός και ο Καρέας-Εγκλωβίζονται αυτοκίνητα [Εικόνες]
Άκρως επικίνδυνη για οχήματα χωρίς αλυσίδες είναι πλέον η κίνηση στον Περιφερειακό Υμηττού, με δεκάδες οχήματα να έχουν ήδη ακινητοποιηθεί δημιουργώντας ένα κυκλοφοριακό χάος.
iefimerida.gr
Στο χάος βυθίζεται η Μπουρκίνα Φάσο - Κρατείται σε στρατόπεδο ο πρόεδρος της χώρας
Στρατιώτες με καλυμμένα τα πρόσωπα πήραν, τη Δευτέρα, θέσεις μπροστά από την έδρα της κρατικής τηλεόρασης
www.zougla.gr
Κλείνει η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας από τα διόδια της Τραγάνας προς την Αθήνα
Επεκτείνεται το κλείσιμο της εθνικής οδού μέχρι τα διόδια της Τραγάνας στο 121 χιλιόμετρο στην άνοδο προς Λαμία και από τα διόδια της Τραγάνας στην κάθοδο προς Αθήνα,...
www.zougla.gr
Καιρός: Κλειστή η εθνική οδός μέχρι τα διόδια της Τραγάνας!
Ο καιρός δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση με το χιόνι να πέφτει πυκνό. Έτσι, επεκτείνεται το κλείσιμο της εθνικής οδού μέχρι τα διόδια της Τραγάνας στο 121 χιλιόμετρο στην άνοδο προς Λαμία και από τα διόδια της Τραγάνας στην κάθοδο προς Αθήνα, όπως επίσης και στους δρόμους που οδηγούν στην παλιά εθνική οδό. Σύμφωνα με ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός: Κλειστή η εθνική οδός μέχρι τα διόδια της Τραγάνας! δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αναγέννηση Καρδίτσας – Παναθηναϊκός: Στον «αέρα» ο προημιτελικός Κυπέλλου
Η κακοκαιρία Ελπίς φαίνεται πως προκαλεί πρόβλημα στην διεξαγωγή του αγώνα  ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Αναγέννηση Καρδίτσας, για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο χιονιάς «χτυπά» τη χώρα και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής της ρεβάνς Κυπέλλου ανάμεσα σε Αναγέννηση Καρδίτσα και Παναθηναϊκό, που είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη (25.01.2022). Η έντονη χιονόπτωση σε ... Περισσότερα To άρθρο Αναγέννηση Καρδίτσας – Παναθηναϊκός: Στον «αέρα» ο προημιτελικός Κυπέλλου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
10 χρήσιμες συμβουλές για την οδήγηση στο χιόνι
Με την «Ελπίδα» να ντύνει στα λευκά όλη την χώρα, ας δούμε μερικές απλές συμβουλές για τη χειμερινή οδήγηση που είναι καλό να έχουμε όλοι κατά νου πριν βγούμε στους χιονισμένους δρόμους. Το χιόνι αποτελεί μια οδική κατάσταση που μπορεί να φέρει προ δυσάρεστης εκπλήξεως τον οδηγό. Γι’ αυτό είναι πάντα χρήσιμο να θυμάσαι τις ... Περισσότερα To άρθρο 10 χρήσιμες συμβουλές για την οδήγηση στο χιόνι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ !!! Η ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥ ΜΕ PFIZER ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑ KAI OXI AΠΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΟΠΩΣ ΔΙΑΔΙΔΟΥΝ ΟΙ ΨΕΥΤΕΣ !!! ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ !!!
  Απλά δείτε το. Τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται κανένας δικός μου σχολιασμός. Πηγή
www.makeleio.gr