Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
ΕΝΦΙΑ: Αλλαγές της τελευταίας στιγμής με απαλλαγές – Ποιους αφορά
Η ώρα για την πληρωμή της πρώτης δόσης για τον ΕΝΦΙΑ πλησιάζει και οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει έως το τέλος του μήνα να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους. Ωστόσο χθες το υπουργείο Οικονομικών έσπευσε να προχωρήσει σε αλλαγές οι οποίες και αφορούν περί του 13.000 ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν λάβει ακόμη εκκαθαριστικό. Συγκεκριμένα προβλέπονται ... Περισσότερα To άρθρο ΕΝΦΙΑ: Αλλαγές της τελευταίας στιγμής με απαλλαγές – Ποιους αφορά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
MasterChef: Νέα ανατροπή μετά τη δεύτερη ομαδική διαδικασία – Τα δάκρυα της Ελπίδας
MasterChef: Μια σημαντική ανακοίνωση από τον Σωτήρη Κοντιζά για τη συνέχεια του διαγωνισμού μαγειρικήςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Ερντογάν «παίζει» με τα νεύρα της Δύσης
Είναι προφανές ότι η επιτυχημένη επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού τόσο στο Λευκό Οίκο όσο και η ομιλία που εκφώνησε στο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
To Gala, το κορυφαίο διεθνές lifestyle περιοδικό την Κυριακή 22 Μαΐου δωρεάν με το ΘΕΜΑ
και με την έκδοση των 2,00€
www.protothema.gr
O αρχηγός ΓΕΕΘΑ στη σύνοδο της στρατιωτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ
Στα θέματα της συνόδου της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ που συνεδρίασε σε επίπεδο αρχηγών ΓΕΕΘΑ υπό την προεδρία του ναυάρχου Rob Bauer, στις Βρυξέλλες,..
www.zougla.gr
3ο Συνέδριο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Οι στόχοι του Νίκου Ανδρουλάκη περιλαμβάνουν το όλον κόμμα
Να λάβει την απαραίτητη ώθηση που χρειάζεται για να μπει δυναμικά στην τελική ευθεία πριν της εκλογές, επιδιώκει μέσω του…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τι κάνει το επιτελικό κράτος προεκλογικά;
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης «απείλησε» τους υπουργούς του ότι αν δεν σκοπεύουν να δουλέψουν μέχρι το τέλος της θητείας της κυβέρνησης, αλλά θέλουν να ασχοληθούν με την προεκλογική τους εκστρατεία εν όψει των εκλογών, να τον ενημερώσουν για να τους αντικαταστήσει
www.protothema.gr
Εκλογές στις 25 Σεπτεμβρίου ή στις 2 Οκτωβρίου; Το σκεπτικό των εισηγήσεων για πρόωρες κάλπες
Κι όμως! Όπως πρώτο χθες (19.05.2022) αποκάλυψε το newsit.gr, το σενάριο εκλογών μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, ξαναμπήκε ζωντανά στο τραπέζι. Με την επιστροφή του από τις Η.Π.Α., ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, φέρεται να εξετάζει σοβαρά τις εισηγήσεις των συνεργατών του για επίσπευση των εκλογών, κάτι που ως πρόσφατα απέκλειε κατηγορηματικά, τοποθετώντας τις κάλπες στα τέλη ... Περισσότερα To άρθρο Εκλογές στις 25 Σεπτεμβρίου ή στις 2 Οκτωβρίου; Το σκεπτικό των εισηγήσεων για πρόωρες κάλπες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Εσύ ποιον από τους τρεις θα ψήφιζες;
Μονοκούκι ο πρόεδρος. Πρωταθλητές στην ψηφοφορία οι προεδρικοί. Κάπως έτσι το «μαγαζί» ως προσωπική ιδιοκτησία του αρχηγού. Κάπως έτσι εξαφανίστηκε κάθε αριστερό φύλλο συκής
www.protothema.gr
Είναι τελικά κακό ή καλό να είσαι «προβλέψιμος»;
Στα δικά μας κοινοβουλευτικά θέσμια δεν συνηθίζεται οι αντιπολιτευόμενοι πολιτικοί να χειροκροτούν τους κυβερνητικούς. Όπως φυσικά και το αντίθετο
www.protothema.gr
Λαγουβάρδος στο Newsbomb.gr: Συνεχίζεται η αστάθεια του καιρού – Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία
Ο καιρός θα βελτιωθεί μετά από αυτή τη σύντομη μεταβολή, όμως την Παρασκευή (20/5) θα συνεχιστεί η αστάθεια σε κάποιες…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Φορολογικές δηλώσεις 2022: Έχει υποβληθεί το 25% των δηλώσεων - Στα 545 ευρώ ο μέσος φόρος
Με χαμηλές ταχύτητες εξελίσσεται η υποβολή των εφετινών φορολογικών δηλώσεων, ενώ μέχρι σήμερα ο μέσος φόρος των χρεωστικών εκκαθαριστικών διαμορφώνεται στα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κολωνός: Η σκληρή ομάδα του σχολείου, το bullying και η ομερτά
Κολωνός: Μία σκληρή ομάδα μαθητών του Γυμνασίου Σεπολίων, όπου φοιτούσε ο 14χρονος Μάκης που έβαλε τέλος στη ζωή του, φαίνεται ότι…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
MRB για Newsbomb.gr: Παράσταση νίκης στο 47,9% για τη ΝΔ – Όχι πρόωρες εκλογές, ναι απλή αναλογική
Εξόχως ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης που διενήργησε η εταιρεία MRB για λογαριασμό του Newsbomb.gr – Η ΝΔ…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
MRB για Newsbomb.gr: Παράσταση νίκης στο 47,9% για τη ΝΔ – Όχι πρόωρες εκλογές, όχι απλή αναλογική
Εξόχως ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης που διενήργησε η εταιρεία MRB για λογαριασμό του Newsbomb.gr – Η ΝΔ…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καιρός: Ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα - Πού θα βρέξει
Ενισχυμένοι άνεμοι βορείων διευθύνσεων στο Αιγαίο - Δείτε την πρόγνωση του Σαββατοκύριακου
www.protothema.gr
Δημοσκόπηση ΜRB για το Newsbοmb.gr: Αντέχει η κυβέρνηση, δεν κερδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ
Τα ευρήματα για πρόθεση ψήφου και την αξιολόγηση των πολιτικών αρχηγών από τους πολίτες Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αιγάλεω: Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο - Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης
Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ
www.protothema.gr
Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test σήμερα Παρασκευή (20/5) σε 172 σημεία σε όλη τη χώρα
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Σήμερα, Παρασκευή 20 Μαΐου, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας θα βρίσκονται…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Μοζαμβίκη υιοθετεί δρακόντειο αντιτρομοκρατικό νόμο
Το κοινοβούλιο της Μοζαμβίκης ενέκρινε χθες Πέμπτη νέο, δρακόντειο αντιτρομοκρατικό νόμο, που προβλέπει την επιβολή ακόμη βαρύτερων ποινών φυλάκισης σε τζιχαντιστές...
www.zougla.gr
Συντάξεις Ιουνίου 2022: Δείτε αναλυτικά τις οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία
Συντάξεις - Δείτε εδώ όλες τις ειδήσεις: Την Πέμπτη 26 Μαΐου θα ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων του Ιουνίου 2022.…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αιγάλεω: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Αιγάλεω -Δεν απειλείται επέκταση σε κοντινά κτίρια
Φωτιά ξέσπασε σήμερα, λίγο πριν τις 02.00 τα ξημερώματα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, στο Αιγάλεω.
iefimerida.gr
Τελευταία μέρα μαθημάτων για τους μαθητές στα Λύκεια - Πότε θα λήξουν τα μαθήματα στα Γυμνάσια
Σήμερα, Παρασκευή 20 Μαΐου, οι μαθητές και οι μαθήτριες των Λυκείων θα παρακολουθήσουν για τελευταία φορά φέτος μαθήματα.Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Η Ε.Ε. μελετά την αξιοποίηση δεσμευμένων πόρων Ρώσων ολιγαρχών για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας
Η Ευρωπαϊκή Ένωση μελετά τρόπους να χρησιμοποιήσει πόρους Ρώσων ολιγαρχών που έχει παγώσει ώστε να χρηματοδοτηθεί το εγχείρημα της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας...
1 h
www.zougla.gr
Η Μοζαμβίκη υιοθετεί δρακόντειο αντιτρομοκρατικό νόμο
Τα μέτρα που προβλέπουν ως και 24 χρόνια κάθειρξη σε περίπτωση καταδίκης για τρομοκρατία εξασφάλισαν ευρεία υποστήριξη, όμως η αντιπολίτευση εξέφρασε την ανησυχία πως οι διατάξεις για την παραπληροφόρηση έχουν απώτερο σκοπό την καταστολή των μέσων ενημέρωσης
1 h
www.protothema.gr
e-ΕΦΚΑ: Προσωρινή διακοπή λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, λόγω αναβάθμισης εφαρμογών
ΕΦΚΑ - Όλες οι ειδήσεις: Μέχρι τη Δευτέρα 23 Μαΐου στις 7 το πρωί θα παραμείνει εκτός λειτουργίας μια σειρά…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Βόλος: Ξεκινούν οι δοκιμές νεαρών ποδοσφαιριστών
Από την Παρασκευή (20/5) και για ένα τριήμερο οι Βολιώτες θα δοκιμάζουν νεαρούς ποδοσφαιριστές υπό το βλέμμα του τεχνικού επιτελείου της ομάδας.
1 h
gazzetta.gr
Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Αιγάλεω
Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα λίγο πριν τις 02.00 σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην οδό Εμμανουήλ Παππά, στο Αιγάλεω. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο κτήριο υπήρχαν μόνο απορρίμματα...
1 h
www.zougla.gr
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Αμόνι Κορινθίας
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Αμόνι Κορινθίας, το μεσημέρι της Πέμπτης.
1 h
iefimerida.gr
Ρωσία: Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ θεωρεί «παλαβές» τις κυρώσεις της Δύσης
Οι δυτικές χώρες δεν μπορούν να προχωρούν στην επιβολή «παλαβών» οικονομικών κυρώσεων στη Ρωσία και ταυτόχρονα να απαιτούν η Μόσχα…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
ΕΕΔΥΕ: Το spot για την 40η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, την προσεχή Κυριακή
Μήνυμα μέσω σχετικού spot για την 40η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης έστειλε η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ).
2 h
iefimerida.gr
Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Αμόνι Κορινθίας
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 27 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 7 οχήματα και 2 εναέρια μέσα
2 h
www.protothema.gr
Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Αμόνι Κορινθίας
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Αμόνι Κορινθίας το μεσημέρι χθες Πέμπτη. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε δυσπρόσιτο σημείο...
2 h
www.zougla.gr
Ψηφιακά οι αιτήσεις στο Πρόγραμμα για τις αμπελουργικές εκτάσεις
Ψηφιακά θα γίνεται πλέον η υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων.Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
ΗΠΑ: Τα πυρηνικά της Βόρειας Κορέας... ψήνουν νέα συνομιλία Μπάιντεν και Τζινπίνγκ
Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας προειδοποιούν εδώ κι εβδομάδες ότι η Βόρεια Κορέα ετοιμάζεται να προχωρήσει σε δοκιμή πυρηνική όπλου, τερματίζοντας το μορατόριο που είχε κηρύξει το 2017, πιθανόν όσο ο Τζο Μπάιντεν βρίσκεται στην Ασία
2 h
www.protothema.gr
Οι έξι μεγαλύτερες απορίες για το διάστημα, που κανείς δεν μπορεί να απαντήσει
Ανα καιρούς οι επιστήμονες έχουν απαντήσει σε κάποιες από τις μεγαλύτερες απορίες όλης της ανθρωπότητας. Ωστόσο, θα έχουν… πολύ δουλειά μπροστά τους, όσο θα υπάρχουν ακόμα τεράστια «ερωτηματικά». Σήμερα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πολύ σημαντικές πληροφορίες για το σύμπαν. Η μελέτη της φύσης και του κόσμου όμως, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Κάθε φορά που […]
2 h
www.makeleio.gr
Μπάιντεν και Σι Τζινπίνγκ ενδέχεται να συνομιλήσουν τις επόμενες εβδομάδες
Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενδέχεται να συνομιλήσει με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ τις επόμενες εβδομάδες, είπε σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους...
2 h
www.zougla.gr
Survivor 2022: Αποχώρηση... ανακούφισης για τους περισσότερους παίκτες -Το πιο «ψυχρό» αντίο
Με μία αποχώρηση που πολλοί από τους παίκτες του ριάλιτι επιβίωσης... εύχονταν, ολοκληρώθηκε κι αυτή η εβδομάδα στο Survivor 2022.
2 h
iefimerida.gr
Ουκρανία: 12 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από πλήγματα του ρωσικού πυροβολικού στη Σεβεροντονιέτσκ
Τουλάχιστον 12 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι τουλάχιστον 40 τραυματίστηκαν σε πλήγματα του πυροβολικού της Ρωσίας στην Σεβεροντονιέτσκ, ανέφεραν οι τοπικές…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Ο Έλον Μασκ αποχαιρετά τον Βαγγέλη Παπαθανασίου
«Καληνύχτα, γλυκέ μαέστρο, κι αγγέλων φτερουγίσματα ας σε νανουρίζουν», έγραψε στο Twitter o δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας
2 h
www.protothema.gr
Καιρός σήμερα: Λιακάδα σε Αττική, Θεσσαλονίκη – Σημαντική άνοδος θερμοκρασίας
Βελτιωμένος καιρός σήμερα, Παρασκευή (20.05.2022) στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι θα είναι θυελλώδεις, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ): Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το βράδυ.Στην υπόλοιπη ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός σήμερα: Λιακάδα σε Αττική, Θεσσαλονίκη – Σημαντική άνοδος θερμοκρασίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
2 h
www.newsit.gr
Κλήσεις για τις Εθνικές τους έλαβαν οι Μόρσεϊ, Φλόρες, Κορνέλιους
Οι τρεις παίκτες του Παναιτωλικού βρίσκονται στα πλάνα των αντιπροσωπευτικών τους συγκροτημάτων για τα επερχόμενα ματς του Ιουνίου.
2 h
gazzetta.gr
Κορονοϊός - Η γεωγραφική κατανομή των 3.928 κρουσμάτων: 2.251 στην Αττική - 323 στη Θεσσαλονίκη
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε, 3.928 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα.Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Τραγωδία στην Ιταλία: Πέντε νεκροί από τη βύθιση ρυμουλκού στην Αδριατική -Μοναδικός διασωθείς ο κυβερνήτης
Πέντε άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στην Ιταλία, από τη βύθιση ρυμουλκού, 40 ναυτικά μίλια έξω από το Μπάρι, σε διεθνή χωρικά ύδατα.
3 h
iefimerida.gr
Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας κατηγορεί τη Δύση για τις «παλαβές» κυρώσεις της
«Από τη μια, μας έχουν επιβάλει παλαβές κυρώσεις, από την άλλη, απαιτούν να εξασφαλίσουμε τον εφοδιασμό με τρόφιμα, δεν πάει έτσι, δεν είμαστε ηλίθιοι», ανέφερε ο  Ντμίτρι Μεντβέντεφ
3 h
www.protothema.gr
Ρωσία: Ο πρώην πρόεδρος Μεντβέντεφ στηλιτεύει τις «παλαβές» κυρώσεις της Δύσης
Οι δυτικές χώρες δεν μπορούν να προχωρούν στην επιβολή «παλαβών» οικονομικών κυρώσεων στη Ρωσία και ταυτόχρονα να απαιτούν η Μόσχα να εγγυηθεί τον παγκόσμιο εφοδιασμό με τρόφιμα...
3 h
www.zougla.gr
Συνεχίζεται η πτώση των πωλήσεων καινούργιων αυτοκίνητων στην ΕΕ
Τον Απρίλιο του 2022, οι ταξινομήσεις νέων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσαν σημαντική πτώση η οποία άγγιξε το 20,6%.Περισσότερα...
3 h
www.newsbomb.gr