Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων

Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης.

Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι.

Τα τεκμήρια διαβίωσης

Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής:

  • Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας.
  • Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ.
  • Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια.
  • H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό.
  • Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα.
  • Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική.

Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα.

Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος.

Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια

Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης:

1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ.

2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.).

3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου.

4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης.

5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας.

6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη. 

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης.

7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων.

Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών.

Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.


Read full article on: pronews.gr
Με δείπνο και έξτρα πριμ έκλεισε η χρονιά για τις νταμπλούχες
Ιδανικά έκλεισε η χρονιά για τα κορίτσια του Παναθηναϊκού, με τον χορηγό του τμήματος, Θάνο Αραγιάννη να παραθέτει δείπνο στις νταμπλούχες δίνοντάς τους και το έξτρα πριμ που είχε υποσχεθεί.
gazzetta.gr
Πόλεμος στην Ουκρανία: Μόνο η «διπλωματία» θα θέσει τέλος στον πόλεμο, λέει ο Ζελένσκι
«Οι συνομιλίες ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία θα λάβουν αποφασιστικά χώρα. Δεν ξέρω με ποια μορφή: με μεσολαβητές, χωρίς αυτούς, σε έναν διευρυμένο κύκλο, σε προεδρικό επίπεδο»,  είπε
www.protothema.gr
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Φανερώνεται τι αποδέχθηκε ο κ. Μητσοτάκης στις ΗΠΑ με αντάλλαγμα τα χειροκροτήματα
Κριτική στον πρωθυπουργό για την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον σε συνδυασμό με τις πρόσφατες "προκλητικές παραβιάσεις από τουρκικά μαχητικά στην...
www.zougla.gr
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο διεθνώς διωκόμενα άτομα για διακίνηση ναρκωτικών
Συνελήφθησαν δυο διεθνώς διωκόμενα άτομα στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από επισταμένες και...
www.zougla.gr
Ας απολαύσουμε ένα άκρως αθλητικό Σαββατόβραδο
Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και την Ελένη, δόξα και τιμή στο αθλητικό υπερθέαμα. Ψηφίζεις Τελικό Κυπέλλου ή Ευρωλίγκα;Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Οργισμένη απάντηση ΥΠΕΞ σε Τουρκία: Aναληθείς οι αιτιάσεις για παραβιάσεις του εναερίου χώρου από ελληνικά αεροσκάφη
Απορρίπτουμε τις αβάσιμες και αναληθείς αιτιάσεις του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί δήθεν παραβίασης του τουρκικού εναερίου χώρου από ελληνικά αεροσκάφη πριν από λίγες ημέρες. Οι κατηγορίες αυτές αποτελούν μία ακόμα προσπάθεια παραπληροφόρησης και αποποίησης από πλευράς Τουρκίας των ευθυνών για τις παράνομες και προκλητικές ενέργειες της. Είναι τουλάχιστον οξύμωρο μια χώρα που πραγματοποίησε πρόσφατα 42 ... Περισσότερα To άρθρο Οργισμένη απάντηση ΥΠΕΞ σε Τουρκία: Aναληθείς οι αιτιάσεις για παραβιάσεις του εναερίου χώρου από ελληνικά αεροσκάφη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Μαρία... γλέντησε τον τραπεζίτη του Deal και έφυγε με γεμάτες τσέπες (vid)
Έσπασαν... καρδιές στο χθεσινό Deal, με την Μαρία να φεύγει νικήτρια και τον τραπεζίτη να τα σπάει.
gazzetta.gr
Θεσσαλονίκη: Ξεσπά ο αδερφός του 43χρονου που πέθανε στο «Παπανικολάου» – Τι απαντά το νοσοκομείο
Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά παντός υπευθύνου θα κινηθεί η οικογένεια του 43χρονου που πέθανε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη. Ο αδερφός του θυματος μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!» και τόνισε πως «έχω αναγνωρίσει τον αγώνα που έχει κάνει το νοσοκομείο στην εποχή του κορονοϊού. Δε θέλω να δυσφημήσω κανέναν. Τα όσα έχουν ειπωθεί ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Ξεσπά ο αδερφός του 43χρονου που πέθανε στο «Παπανικολάου» – Τι απαντά το νοσοκομείο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Άρης: Πρώτο ραντεβού Καρυπίδη – Μπούργος για τη νέα σεζόν
Ο Άρης ολοκλήρωσε μία εξαιρετική σεζόν στη Superleague 1, όπου και κατέκτησε την 4η θέση και ένα “εισιτήριο” για το Conference League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. Η προετοιμασία για τη νέα σεζόν θα ξεκινήσει έτσι σύντομα και ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Θόδωρος Καρυπίδης αναμένεται να έχει την ερχόμενη Τρίτη (24/05) ένα πρώτο ραντεβού με τον ... Περισσότερα To άρθρο Άρης: Πρώτο ραντεβού Καρυπίδη – Μπούργος για τη νέα σεζόν δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Οργή Ελλάδας για Τουρκία: Είστε ψεύτες! Μας απειλείτε με πόλεμο – Υπονομεύετε τη συνοχή του ΝΑΤΟ
Έντονη αντίδραση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, μετά τους αδιανόητους ισχυρισμούς των Τούρκων για παραβιάσεις από ελληνικά μαχητικά – Προπαγάνδα και…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ελληνοτουρκικά - ΥΠΕΞ: Απαντά στην Άγκυρα για τη δήθεν παραβίαση του τουρκικού εναέριου χώρου
Σκληρή απάντηση στις αιτιάσεις του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί δήθεν παραβίασης του τουρκικού εναερίου χώρου από ελληνικά αεροσκάφη πριν από λίγες ημέρες
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο φωτιά σε βιοτεχνικό χώρο στο Δερβένι
Υπό έλεγχο τέθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι φωτιά που ξέσπασε σε βιοτεχνικό χώρο με ξυλεία και χαρτικά στο Δερβένι της Θεσσαλονίκης...
www.zougla.gr
Το ΥΠΠΟ απαντά στο Ίδρυμα Νιάρχος μετά την ανάκληση της δωρεάς του για τους «Δεσμώτες»
Με ένα ερωτηματικό να «αιωρείται"» σχετικά με την επιλογή της χρονικής στιγμής για την ανακοίνωση ότι ανακαλείται η δωρεά 4 εκατ. ευρώ του Ιδρύματος Νιάρχος για το Μουσείο των Δεσμωτών απαντά το ΥΠΠΟ στη χθεσινή ανακοίνωση-έκπληξη του Ιδρύματος.
iefimerida.gr
Η τραγωδία που έκανε (κορυφαίο) διαιτητή τον Ματέου Λαόθ (vids)
Ο ρέφερι του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας πήρε την σφυρίχτρα όταν, σε ηλικία 14 ετών, έχασε τον πατέρα του και έπρεπε να συνεισφέρει στον οικογενειακό προϋπολογισμό - Η αποθέωση των Αντσελότι και Μουρίνιο, η… κόντρα με τον Γκουαρδιόλα και τα δάκρυα μετά τον τελικό του Champions League.
gazzetta.gr
Παιδικό πάρτι γενεθλίων: Ιδέες για ανοιξιάτικο μπουφέ (εικόνες)
Παιδικό πάρτι με θέμα την άνοιξηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γιώργος Γεωργιάδης στο Gazzetta: «Σκληρό μάθημα ο τελικός του 2014, όμως φέτος ο ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρo φαβορί»
Αν κάποιος γνωρίζει τι σημαίνει να αγωνίζεσαι σε τελικό, αυτός είναι ο Γιώργος Γεωργιάδης. Με έξι κατακτήσεις, οι τρεις με τον Παναθηναϊκό και οι δύο με τον ΠΑΟΚ, ο «μπέμπης» μιλάει αποκλειστικά στο Gazzetta για τον φετινό τελικό και θυμάται ιστορίες από όταν σήκωνε τις κούπες.
gazzetta.gr
Ο Χάρης Ρώμας εύχεται στην Ελένη Ράντου για την ονομαστική της εορτή με μία χιουμοριστική ανάρτηση
«Γιορτάζουμε σήμερα οι “Κωσταντίνου και Ελένης”», έγραψε ο ηθοποιός, κάνοντας αναφορά στο σίριαλ που συμπρωταγωνίστησαν
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Ξέσπασε ο αδερφός του 43χρονου που ξεψύχησε στην καρέκλα στο «Παπανικολάου»
Σοβαρά ερωτήματα για τον θάνατο του 43χρονου που άφησε την τελευταία του πνοή σε καρέκλα του νοσοκομείου.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Η συνήθεια των 5»: Πάρτε τον έλεγχο της ζωής σας με μία απλή συνήθεια
Η συγγραφέας Mel Robbins έγινε παγκοσμίως γνωστή για το best seller «Ο Κανόνας των 5 δευτερολέπτων» και η έρευνά της για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και τις τεχνικές καταπολέμησης του φόβου έχουν παρουσιαστεί σε αναρίθμητα podcast, περιοδικά και τηλεοπτικές εκπομπές
www.protothema.gr
Νέντοβιτς, Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Δεν... κρατιέται για τον τελικό Κυπέλλου
Ο Νεμάνια Νέντοβιτς ανυπομονεί για τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδος μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ.
gazzetta.gr
Θέλει ΑΕΚ λόγω Αλμέιδα ο Πινέδα της Θέλτα
Ο Ορμπελίν Πινέδα φέρεται να βρίσκεται στο “στόχαστρο” της ΑΕΚ και τα ρεπορτάζ θέλουν και τον παίκτη θετικό σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, λόγω του Ματίας Αλμέιδα. Ο νέος προπονητής της Ένωσης είχε συνεργαστεί με τον Μεξικανό μέσο στη Γουαδαλαχάρα και οι δυο τους έχουν εξαιρετικές σχέσεις, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στη μετεγγραφή. Κι αυτό ... Περισσότερα To άρθρο Θέλει ΑΕΚ λόγω Αλμέιδα ο Πινέδα της Θέλτα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Φεστιβάλ των Καννών: Γυμνή διαδηλώτρια προκάλεσε αναστάτωση στο κόκκινο χαλί
Αναστάτωση προκλήθηκε χθες στο κόκκινο χαλί του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ των Καννών όταν εμφανίστηκε...
www.zougla.gr
Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: H γυναίκα του Βαρέλα έβαλε «φωτιά» πριν το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ
Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Το ποστάρισμα της συζύγου του Βαρέλα έριξε τα social media λίγες ώρες πριν το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ηράκλειο: Επιδιόρθωνε υπολογιστές από απόσταση και άρπαζε τραπεζικά στοιχεία
Ποιον τρόπο χρησιμοποιούσε ο 61χρονος για να μεταφέρει από τους λογαριασμούς των «θυμάτων» του συνολικά 32.550 ευρώ
www.protothema.gr
Κόρινθος: Δυο συλλήψεις για ναρκωτικά – Διακινούσαν χασίς, ecstasy και lsd
Η αστυνομία στην Κόρινθο προχώρησε σε συλλήψεις δυο ανδρών, 34 και 37 ετών, για κατοχή 4 κιλών χασίς. Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ύστερα από την αξιοποίηση στοιχείων που είχε συγκεντρώσει το τμήμα Ασφαλείας, προέκυψε ότι οι δύο συλληφθέντες διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες και κυρίως κάνναβη. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια του 34χρονου και του ... Περισσότερα To άρθρο Κόρινθος: Δυο συλλήψεις για ναρκωτικά – Διακινούσαν χασίς, ecstasy και lsd δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η αναγέννηση της Lancia ξεκινά
Το δεκαετές στρατηγικό πλάνο της Lancia περιλαμβάνει την παρουσίαση τριών νέων μοντέλων -ένα κάθε δύο χρόνια- με στόχο την κάλυψη του 50% της αγοράς. Το πρώτο νέο μοντέλο θα παρουσιαστεί το 2024. «Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα» δήλωσε ο κ. Luca Napolitano, CEO της Lancia. «Η Lancia κάνει την είσοδο της στην Ευρώπη και παράλληλα ... Περισσότερα To άρθρο Η αναγέννηση της Lancia ξεκινά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αυτό είναι το νέο αυτοκίνητο πόλης της Nissan των 14.000 ευρώ [βίντεο]
Πιο επίκαιρα από ποτέ είναι τα μικρά αυτοκίνητα της Ιαπωνίας με τη Nissan να παρουσιάζει το αμιγώς ηλεκτρικό Sakura των 14.000 ευρώ.
iefimerida.gr
Οι ΗΠΑ αφαίρεσαν την ΕΤΑ από τις «τρομοκρατικές» οργανώσεις
Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ διέγραψε πέντε οντότητες από τον κατάλογο των «τρομοκρατικών» οργανώσεων που καταρτίζει, ανάμεσά τους αυτήν που αφορούσε την βασκική αυτονομιστική παράταξη ETA, ενημέρωσε με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε χθες Παρασκευή. Η ETA («Πατρίδα και Ελευθερία» στη βασκική γλώσσα) ήταν εθνικιστική, αυτονομιστική οργάνωση που έδρασε κυρίως στη Χώρα των Βάσκων, στην Ισπανία […]
www.makeleio.gr
Ο «τιμωρός» Γιάννης Τσουρανάκης ανεβαίνει τα βουνά των Χανίων ντριφτάροντας ασταμάτητα
Ο Γιάννης Τσουρουνάκης μάς ταξιδεύει στα πανέμορφα Χανιά και μας χαρίζει μοναδικές στιγμές, ανάβοντας κυριολεκτικά φωτιές ντριφτάροντας...
www.zougla.gr
Κύπρος: Ασυνείδητος οδηγός προκάλεσε τον θάνατο τριών γαϊδουριών
Τον θάνατο τριών γαϊδουριών προκάλεσε ασυνείδητος ελληνοκύπριος οδηγός ο οποίος κινείτο σε δρόμο στο κατεχόμενο Ριζοκάρπασο.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ουόριορς: Το μυστικό κρύβεται στο... γύρω – γύρω όλοι (vid)
Πιάνονται αγκαζέ, παίρνουν ταχύτητα και... σκορπίζονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις για να μπερδέψουν τα μαρκαρίσματα! Οι Ουόριορς βρήκαν νέο τρόπο για να ταλαιπωρούν τους αντιπάλους.
gazzetta.gr
Εξοπλισμό της Μολδαβίας με «προδιαγραφές του ΝΑΤΟ» έναντι της ρωσικής απειλής συζητά η Βρετανία
Διαβουλεύσεις με συμμάχους της για την αποστολή σύγχρονων οπλικών συστημάτων στη Μολδαβία, ώστε να προστατευθεί από τη ρωσική απειλή έχει ξεκινήσει η Βρετανία, όπως αποκάλυψε η Λιζ Τρας.
iefimerida.gr
Πάνος Καμμένος: Εύχεται στη γυναίκα του με πολύ έρωτα και... πολλά φίλτρα
Εμφανίζεται ηλιοκαμένος, με ανοιχτόχρωμα μάτια, κόκκινα χείλη και πολύ λευκά δόντια 
www.protothema.gr
Χρήστος Σταϊκούρας: Νέα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα αν βρεθεί ο δημοσιονομικός χώρος
«Τώρα φτιάχνουμε την πλατφόρμα για να επιδοτήσουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα», είπε ο κ. ΣταϊκούραςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Aluminco: Επίσκεψη του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής διακυβέρνησης στις εγκαταστάσεις της στα Οινόφυτα
Τις εγκαταστάσεις της Aluminco Α.Ε. στα Οινόφυτα Βοιωτίας επισκέφτηκε ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης. Τον υποδέχτηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Αργύρης Καρράς ο οποίος τον ξενάγησε σε όλα τα τμήματα των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της Aluminco. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης παρευρέθηκαν και οι ιδρυτές της εταιρείας κ. Θεόδωρος Καρράς ... Περισσότερα To άρθρο Aluminco: Επίσκεψη του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής διακυβέρνησης στις εγκαταστάσεις της στα Οινόφυτα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κρέσπο: «Ο πιο σημαντικός τελικός για μένα!» (vid)
Ο Χοσέ Άνχελ Κρέσπο για τον σημερινό (21/5) τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 20:00 και τόνισε τον λόγο για τον οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για αυτόν.
gazzetta.gr
Συνελήφθησαν δύο άτομα για κατοχή περίπου τεσσάρων κιλών κάνναβης
Ποσότητα κάνναβης, που φθάνει περίπου τα τέσσερα κιλά, βρέθηκε στην κατοχή δύο ανδρών, ηλικίας 34 και 37 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι συνελήφθησαν σε περιοχή της Αττικής από αστυνομικούς του τμήματος Ασφαλείας Κορίνθου. Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ύστερα από την αξιοποίηση στοιχείων που είχε συγκεντρώσει το τμήμα Ασφαλείας, προέκυψε ότι οι δύο συλληφθέντες διακινούσαν ναρκωτικές […]
www.makeleio.gr
Βρετανός μέθυσε τόσο πολύ που έκλεψε ένα διώροφο λεωφορείο για να γυρίσει στο σπίτι του
Ο ίδιος υποστηρίζει πως δεν θυμάται τίποτα, όμως αναγνώρισε τον εαυτό του στο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας.
gazzetta.gr
Χαλκιδική: 45χρονος κινδύνευσε να πνιγεί όταν αναποδογύρισε το κανό του
Χαλκιδική: Η περιπέτεια που άνδρα είχε αίσιο τέλοςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μύρισε… καλοκαίρι! Τα πρώτα μπάνια για τους Αθηναίους – Πλήθος κόσμους στις παραλίες της Αττικής
Το δρόμο για την παραλία πήραν δεκάδες Αθηναίοι με σύμμαχο τον καλό καιρό.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ζελένσκι: Μόνο η διπλωματία θα θέσει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία
Ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να λάβει τέλος μόνο με “διπλωματικούς” τρόπους, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι δηλώσεις Ζελένσκι έρχονται μια στιγμή που οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία βρίσκονται σε αδιέξοδο. “Το τέλος (της σύγκρουσης) θα είναι διπλωματικό” είπε στο ουκρανικό τηλεοπτικό δίκτυο ICTV. Ο πόλεμος “θα είναι πολυαίμακτος, θα έχει μάχες, ... Περισσότερα To άρθρο Ζελένσκι: Μόνο η διπλωματία θα θέσει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Καρκίνος Ημερήσιες Προβλέψεις 21/05: Διαμορφώνεται μια νέα ισορροπία στα προσωπικά σου
Ζώδια - Καρκίνος: Αφήνεις πίσω τις παθογένειες του παρελθόντος και πορεύεσαι προς την ευτυχίαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ανατρεπτικός όπως πάντα ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι: «Να πείσει η ΕΕ την Ουκρανία να δεχτεί τις ρωσικές απαιτήσεις για να σταματήσει ο πόλεμος»
Σε βαρυσήμαντες δηλώσεις προχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Σίλβιο Μπερλουσκόνι ο οποίος ζήτησε από την ΕΕ να πείσει την Ουκρανία να αποδεχθεί τις ρωσικές απαιτήσεις για να τελειώσει ο πόλεμος! Με άλλα λόγια ο Σ.Μπερλουσκόνι κατανοεί την ζημιά που έχει γίνει στις ευρωπαϊκές οικονομίες σε επίπεδο πραγματικής οικονομίας (δηλαδή, τροφίμων, ενέργειας και πρώτων υλών) […]
www.makeleio.gr
Στην Αλβανία η Μενδώνη για Μνημόνιο Συνεργασίας
Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού της Αλβανίας, πρόκειται να υπογράψει η υπουργός...
www.zougla.gr
ΟΚ!Αnytime Market: Επεκτατικές κινήσεις στην νησιωτική Ελλάδα με franchise συμβάσεις
Ταχεία ανάπτυξη καταγράφει η αλυσίδα καταστημάτων ΟΚ!Anytime Market, καθώς μόνο τις τελευταίες ημέρες υπέγραψε νέες συμβάσεις franchise, για τη δημιουργία επιπλέον σημείων πώλησης σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τη Ζάκυνθο, η σύμβαση αφορά την μετατροπή των 2 καταστημάτων της εταιρίας ΠΙΠΕΡΗΣ Α.Ε σε OK! Grocery Super Market Deli. Το πρώτο κατάστημα που αποτελείται ... Περισσότερα To άρθρο ΟΚ!Αnytime Market: Επεκτατικές κινήσεις στην νησιωτική Ελλάδα με franchise συμβάσεις δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Φονική κακοκαιρία στη Γερμανία: Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες από ανεμοστρόβιλο [εικόνες & βίντεο]
Στο έλεος σφοδρής κακοκαιρίας βρέθηκε η δυτική Γερμανία, με αποτέλεσμα να χάσει ένας άνθρωπος τη ζωή του και να τραυματιστούν πάνω από 50 άτομα, δέκα εκ των οποίων σοβαρά όταν ένας ανεμοστρόβιλος συνοδευόμενος από ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 130 χλμ/ώρα σάρωσε αρκετές πόλεις, ξηλώνοντας στέγες σπιτιών και ξεριζώνοντας δέντρα.
iefimerida.gr
Ζέκα: «Στο Κύπελλο του 2014 ήμασταν η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα»
Ο Κάρλος Ζέκα μίλησε στο podcast του Γιαν Μικάελσεν για τον θρίαμβο του 2014 απέναντι στον ΠΑΟΚ, τις... ταχυπαλμίες πριν το πρώτο του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, τον Μπεργκ και το λάθος του με το ξενύχτι μετά από ήττα.
gazzetta.gr
Κλοπή Tesla μέσω Bluetooth - Η νέα «πατέντα» των hackers
Ένας ειδικός της κυβερνασφάλειας απέδειξε ότι οι εφαρμογές ξεκλειδώματος και ενεργοποίησης του κινητήρα της Tesla μέσω smartphone δεν είναι τελικά όσο απαραβίαστες υπόσχονται.
iefimerida.gr