Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Περνούν στην αντεπίθεση οι Περιφέρειες για την κακοκαιρία: «Δεν μπορεί η Αυτοδιοίκηση να είναι πάντα το εξιλαστήριο θύμα»
«Η Αυτοδιοίκηση είναι βασικός πυλώνας για την πραγματική επιτελικότητα του κράτους και δεν μπορούμε να ανεχτούμε τον υποβιβασμό του ρόλου της», λέει η ανακοίνωση της Ένωση Περιφερειών Ελλάδος
6 m
www.protothema.gr
Φάρμα: Με δάκρυα στα μάτια αποχώρησε η Ανίτα Μουτσάι από το ριάλιτι επιβίωσης
Με 3 ήττες αποχώρησε η παίκτρια - Η Σάσα Μπάστα κατάφερε να εξασφαλίσει την παραμονή της στο παιχνίδι
6 m
www.protothema.gr
Κακοκαιρία Ελπίς - Οργή από τις Περιφέρειες: «Δεν μπορεί η Αυτοδιοίκηση να είναι πάντα το εξιλαστήριο θύμα»
«Δεν μπορούμε να ανεχτούμε τον υποβιβασμό του ρόλου της Αυτοδιοίκησης ή να αποτελεί διαχρονικά το εξιλαστήριο θύμα ακόμη και για ευθύνες που δεν της αναλογούν» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, στον απόηχο της κακοκαιρίας «Ελπίδα» και των πολλών προβλημάτων που αυτή προκάλεσε. «Οι περιφερειακές αρχές της χώρας τάσσονται υπέρ ενός ριζικά νέου ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία Ελπίς - Οργή από τις Περιφέρειες: «Δεν μπορεί η Αυτοδιοίκηση να είναι πάντα το εξιλαστήριο θύμα» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
6 m
www.newsit.gr
Η στιγμή που η Εύα Ασδεράκη έπιασε τον Απόστολο Τσιτσιπά να κάνει coaching στον Στέφανο
Η διεθνής διαιτητής Εύα Ασδεράκη ήταν αυτή που παρατήρησε τις κινήσεις του Απόστολου Τσιτσιπά στις κερκίδες της Rod Laver Arena κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιτελικού του Australian Open ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ. Η Εύα Ασδεράκη πήγε και κάθισε ακριβώς κάτω από το box του Στέφανου Τσιτσιπά κι επιβεβαίωσε στον chair ... Περισσότερα To άρθρο Η στιγμή που η Εύα Ασδεράκη έπιασε τον Απόστολο Τσιτσιπά να κάνει coaching στον Στέφανο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
6 m
www.newsit.gr
Ντράφι: Αγανακτισμένη 80χρονη χωρίς ρεύμα επί πέντε μέρες βγήκε με τη μαγκούρα να τα «ψάλλει» στον ΔΕΔΔΗΕ
Παραμένει αποκλεισμένη και χωρίς ρεύμα από την περασμένη Δευτέρα, που ξεκίνησε ο χιονιάς - «Είμαστε τόσες μέρες χωρίς ρεύμα, δεν έχουμε τρόφιμα» φώναζε
7 m
www.protothema.gr
Σχολεία: Με ένα έξτρα self test η επιστροφή στα θρανία τη Δευτέρα -Οι οδηγίες για την εβδομάδα που έρχεται
Μετά από μια δύσκολη εβδομάδα, ελέω κακοκαιρίας, οι μαθητές -και της Αττικής- αναμένεται να επιστρέψουν από τη Δευτέρα στα σχολεία τους.
8 m
iefimerida.gr
Ολυμπιακός: Νέο «χτύπημα» από Γαλλία - Ντύνεται στα ερυθρόλευκα «διαμαντάκι» (photos+video)
Ολυμπιακός: Έτοιμοι να ολοκληρώσουν ακόμα μια μεταγραφική κίνηση με άρωμα... Γαλλίας δείχνουν οι «ερυθρόλευκοι».Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μαγειρεύουμε με πορτοκάλι: 2 σαλάτες και 1 κυρίως πιάτο για ελαφρύ γεύμα
Τα εσπεριδοειδή βρίσκονται στην καλύτερη στιγμή τους και στην πατρίδα μας έχουμε άφθονα και πολύ καλής ποιότητας. Βρήκαμε λοιπόν υπέροχες συνταγές για νόστιμα κι εύκολα πιάτα με άρωμα πορτοκαλιού.
www.protothema.gr
«Έφαγα πολύ bullying από άνδρες στις ορχήστρες»: Ποια νεαρή καλλιτέχνιδα έκανε αυτή τη δήλωση;
Μιλά στο Marie Claire για το πρώτο της single, την αγάπη της για τη μουσική, τον ρατσισμό που έχει βιώσει στη δουλειά της, αλλά και τη Eurovision.
www.protothema.gr
H Μαρία Τζομπανάκη μιλάει δημόσια για τη νύφη της - Δες πώς την αποκαλεί
Η νύφη και το φίδι Πυθαγόρας. Για πρώτη φορά στην εκπομπή «Προσωπικά» με την Έλενα Κατρίτση η Μαρία Τζομπανάκη σε…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία – Κοζάνη: Μοναδικές εικόνες από τους παγωμένους καταρράκτες στο Σκεπασμένο Βελβεντού
Το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το βράδυ της Παρασκευής και ήδη αρκετές περιοχές έχουν ντυθεί στα «λευκά». Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από το Βελβεντό Κοζάνης, που όχι μόνο έχει χιόνια, αλλά πάγωσαν και οι καταρράκτες.  Οι παγωμένοι καταρράκτες στο Σκεπασμένο Βελβεντού Κοζάνης προσφέρουν ένα μοναδικό θέαμα, ενώ στην ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία – Κοζάνη: Μοναδικές εικόνες από τους παγωμένους καταρράκτες στο Σκεπασμένο Βελβεντού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΣΥΡΙΖΑ: Να δοθούν τώρα στη δημοσιότητα τα πρακτικά συνεδριάσεων για τον χιονιά
Να δοθούν «εδώ και τώρα» στη δημοσιότητα τα πρακτικά των συνεδριάσεων για τον χιονιά, «για να μάθει ο ελληνικός λαός όλη την αλήθεια και να σταματήσει το κρυφτούλι μπροστά στα μάτια των πολιτών», ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τονίζοντας ότι «διαφορετικά θα αναγκαστούμε να προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη». Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι «για έξι ολόκληρες ... Περισσότερα To άρθρο ΣΥΡΙΖΑ: Να δοθούν τώρα στη δημοσιότητα τα πρακτικά συνεδριάσεων για τον χιονιά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Επίδομα παιδιού: Πότε ξεκινούν οι νέες αιτήσεις
Επίδομα παιδιού - ΟΠΕΚΑ:  Η πλατφόρμα για το 2022 θα ανοίξει μέσα στον Φλεβάρη και θα είναι διαθέσιμη για αιτήσεις ως τον Ιανουάριο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Live Streaming: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός αναμετρώνται στο παιχνίδι που μπορεί να κρίνει τον τίτλο στο πρωτάθλημα της Α1 γυναικών στον πινγκ πονγκ.
gazzetta.gr
Κρήτη: Βρέθηκε νεκρός μέσα στη Λίμνη Βουλισμένη
Νεκρός βρέθηκε, νωρίς το πρωί του Σαββάτου, άνδρας μέσα στη λίμνη Βουλισμένη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης...
www.zougla.gr
Gamer έσπασε την σπονδυλική του στήλη μετά από χρήση γυαλιών VR
Κι όμως ούτε έπεσε ούτε συγκρούστηκε με κάτι.
gazzetta.gr
Η Ιωάννα Τούνη στο Instagram του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου
Δείτε την ανάρτηση του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου στο Instagram για τη συνέντευξη που έδωσε η Ιωάννα Τούνη στη «Ζούγκλα»...
www.zougla.gr
Κρήτη: Βρέθηκε πτώμα μέσα σε λίμνη
Μπροστά στο πιο αποτρόπαιο και μακάβριο θέαμα βρέθηκαν το πρωί κάτοικοι του Αγίου Νικολάου. Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, βρέθηκε το πτώμα ενός νεκρού άνδρα στη λίμνη Βουλισμένη, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για Έλληνα ηλικίας 69 ετών. Πρόκειται για κάτοικο του Αγίου Νικολάου ενώ οι οικείου του βρέθηκαν, ειδοποιήθηκαν από τις Αρχές και […]
www.makeleio.gr
Australian Open: Πρόστιμα σε Μεντβέντεφ και Τσιτσιπά -Πόσα θα πληρώσουν για τη χθεσινή συμπεριφορά τους
Με συνολικό πρόστιμο 12.000 δολαρίων (περίπου 11.000 ευρώ) τιμωρήθηκε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ για τη συμπεριφορά του στον χθεσινό ημιτελικό του Australian Open απέναντι στον Στέφανο Τσιτσιπά.
iefimerida.gr
Ολυμπιακός: «Έκλεισε» και τον 20χρονο μέσο Αμπντουλαγιέ Νταμπό
Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αναδείχθηκε από τα τμήματα υποδομής της Ναντ στη Γαλλία, πέρασε ένα μικρό διάστημα ως δανεικός στη Γιουβέντους
www.protothema.gr
Κρίσεις στην Πυροσβεστική: Ποιος είναι ο νέος υπαρχηγός και ο νέος επιτελάρχης
Ανακοινώθηκαν από την Πυροσβεστική τα ονόματα του νέου υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος και του νέου επιτελάρχη. Ο μέχρι σήμερα Αττικάρχης Ιωάννης Πετρούτσος, θα αναλάβει καθήκοντα υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με απόφαση του νέου αρχηγού αντιστράτηγου Αλέξιου Ράπανου, ενώ την θέση του επιτελάρχη καταλαμβάνει ένας άλλος έμπειρος σε διοίκηση, αλλά και μάχιμες υπηρεσίες αξιωματικός, ο ... Περισσότερα To άρθρο Κρίσεις στην Πυροσβεστική: Ποιος είναι ο νέος υπαρχηγός και ο νέος επιτελάρχης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
NBA: Με... μάγο Γιάννη και ανεμόμυλο Μπρίτζες το TOP 10 (vid)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κλέβει την παράσταση στο TOP 10 του ΝΒΑ.
gazzetta.gr
Τουρκία: Κλιμακώνει τις προκλήσεις απέναντι στην Ελλάδα με νέα παράνομη NAVTEX
Πιστή στην τακτική των προκλήσεων και της παράλογης απαίτησης για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, παραμένουν ο Τουρκοι επιχειρώντας…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Ολυμπιακός φέρνει στην Ελλάδα και τον Αμπντουλαγιέ Νταμπό
Ακόμα μία μεταγραφική κίνηση είναι έτοιμος να ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός, ο οποίος έκλεισε τον 20χρονο μέσο Αμπντουλαγιέ Νταμπό. Οι πρωταθλητές Ελλάδας συνεχίζουν να είναι δραστήριοι στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι, φέρνοντας στην Ελλάδα τον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή Αμπντουλαγιέ Νταμπό. Ο 20χρονος μέσος προέρχεται από τις ακαδημίες της Ναντ και θα αποτελέσει το δεύτερο χτύπημα των ερυθρόλευκων από ... Περισσότερα To άρθρο Ο Ολυμπιακός φέρνει στην Ελλάδα και τον Αμπντουλαγιέ Νταμπό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σκέρτσος: Η απόφαση απαγόρευσης κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων δεν εφαρμόστηκε στην Αττική Οδό
Την ευθύνη για μη εφαρμογή της απόφασης απαγόρευσης βαρέων οχημάτων στην Αττική Οδό απέδωσε στην εταιρία διαχείρισης ο υπουργός Επικρατείας …Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Νέα επίθεση από την Μπρίτνεϊ Σπίαρς στην αδερφή της: «Είσαι ένα αποβράσμα που προσπαθεί να βγάλει λεφτά από εμένα»
Η οργισμένη ανάρτηση της ποπ σταρ στο Instagram
www.protothema.gr
Αποκαλύψεις για το νεκρό Γάλλο χορευτή στον Πειραιά: Το όνομα που χάραξε στη δεξαμενή πριν πεθάνει!
Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον Γάλλο χορευτή, Τζόις – Τίμοθι Ράντοτσικ, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός μέσα σε δεξαμενή στον Πειραιά στις αρχές του Μαΐου του 2021 και ενώ ήταν αγνοούμενος από τις 21 Αυγούστου 2020. Ο Γάλλος χορευτής είχε βρεθεί νεκρός σε μια δεξαμενή της ερειπωμένης έπαυλης Μαυρομιχάλη στον Πειραιά και μέσα σ’ αυτήν ... Περισσότερα To άρθρο Αποκαλύψεις για το νεκρό Γάλλο χορευτή στον Πειραιά: Το όνομα που χάραξε στη δεξαμενή πριν πεθάνει! δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κρίσεις στην Πυροσβεστική: Ποιοί θα είναι ο νέος υπαρχηγός και νέος επιτελάρχης
Τα ονόματα τους αναμένεται να ανακοινωθούν και επισήμως εντός της ημέρας μετά την δημοσίευση των ονομάτων στο ΦΕΚ
www.protothema.gr
Η Εύα Καϊλή μιλά για την γνωριμία της με τον σύντροφό της και την κόρη τους Αριάδνη, πώς επέλεξαν το όνομά της
Για την γνωριμία της με τον σύντροφό της, την κόρη τους αλλά και τη ζωή τους μεταξύ Αθήνας, Βρυξελλών και Μιλάνου, μίλησε η Εύα Καϊλή.
iefimerida.gr
Κρίσεις στην Πυροσβεστική: Ποιοί θα είναι ο νέος υπαρχηγός και νέος επιτελάρχης
Ο μέχρι σήμερα Αττικάρχης Ιωάννης Πετρούτσος, θα αναλάβει καθήκοντα υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με απόφαση του νέου αρχηγού αντιστράτηγου Αλέξιου Ράπανου, ενώ την θέση του επιτελάρχη καταλαμβάνει ένας άλλος έμπειρος σε διοίκηση, αλλά και μάχιμες υπηρεσίες αξιωματικός, ο Γεώργιος Πουρναράς, ο οποίος μέχρι χτες ήταν συντονιστής του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδος. Τα ονόματα τους αναμένεται […]
www.makeleio.gr
Μεντβέντεφ: Πρόστιμο 15.000 ευρώ για το «ηλίθιος» στον διαιτητή
Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ τιμωρήθηκε με πρόστιμο άνω των 15.000 ευρώ για την επίθεση στον διαιτητή την ώρα του αγώνα με τον Στέφανο Τσιτσιπά.
gazzetta.gr
Τουρκία: Ο Ερντογάν απειλεί τα ΜΜΕ με αντίποινα, αν διασπείρουν «επιβλαβές» περιεχόμενο
Ο πρόεδρος προχώρησε σε μία κίνηση που ενισχύει τη λογοκρισία στη χώρα - Υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης περίπου το 90% των μέσων ενημέρωσης
www.protothema.gr
Βόλος: Με έναν τερματοφύλακα για το ματς με την ΑΕΚ
Μετά τον Κότνικ, εκτός έμεινε και ο Κλέιμαν στον Βόλο για το παιχνίδι με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ. «Πρώτη» για τον νεοαποκτηθέντα Κορέα.
gazzetta.gr
Πώς θα φτιάξετε σπιτικές υγιεινές twix σοκολάτες
Τα υλικά και η διαδικασία βήμα-βήμα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Παιχνίδια πολέμου» ΗΠΑ και Ρωσίας στην Ουκρανία - Πόκερ στο διπλωματικό τραπέζι, στρατεύματα στα σύνορα
Κανένα σημείο επαφής μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας - Επιμένουν για ρωσική εισβολή οι Αμερικανοί και στέλνουν στρατό στην Ανατολική Ευρώπη - «Να σταματήσει η επέκταση του ΝΑΤΟ», η αντίδραση του Κρεμλίνου
www.protothema.gr
Β. Κεγκέρογλου: «Αντί για αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, γίνονται διευθετήσεις»
Για ανάλωση των ευρωπαϊκών πόρων με αδιαφάνεια και χωρίς σχέδιο μίλησε μεταξύ άλλων ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Βασίλης Κεγκέρογλου στην συζήτηση...
www.zougla.gr
Σε ποια σημεία της Β. Ελλάδας είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες
Με αντιολισθητικές αλυσίδες διεξάγεται η κυκλοφορία σε ορισμένα σημεία της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας εξαιτίας των χιονοπτώσεων και της επιδείνωσης...
www.zougla.gr
ΣΥΡΙΖΑ: Να δοθούν τώρα στη δημοσιότητα τα πρακτικά συνεδριάσεων για το χιονιά
Πρώτα έριξαν τις ευθύνες στην ΕΜΥ για να διαψευσθούν πανηγυρικά. Μετά, χωρίς να τους ενδιαφέρει αν θα γελοιοποιηθούν, έβγαλαν εκτός επικράτειας του κράτους Μαραθώνος και Κατεχάκη, λέει σε ανακοίνωσή του το κόμμα της Κουμουνδούρου
www.protothema.gr
Πρόταση δυσπιστίας -Χαρακόπουλος: O Τσίπρας μιμήθηκε πρώτα τον Ανδρέα Παπανδρέου και τώρα τον Γεώργιο Παπανδρέου
«Όπως φαίνεται, ο κ. Τσίπρας, αφού επιδόθηκε στη μίμηση του Ανδρέα Παπανδρέου, τώρα, μάλλον σε απόγνωση, αποφάσισε να μιμηθεί και τον Γεώργιο Παπανδρέου», ανέφερε, κατά τη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας στη Βουλή, ο βουλευτής της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος.
iefimerida.gr
Ποιοί θα κάτσουν στο σκαμνί για την «Ελπίδα» - Έρευνα της Δικαιοσύνης για παραλείψεις Δημάρχων
Η εισαγγελική έρευνα για τον ΔΕΔΔΗΕ θα εξετάσει την ύπαρξη ποινικών ευθυνώνΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ποιοί θα κάτσουν στο σκαμνί για την «Ελπίδα» - Δήμαρχοι και περιφέρεια στο μικροσκόπιο της έρευνας
Η εισαγγελική έρευνα για τον ΔΕΔΔΗΕ θα εξετάσει την ύπαρξη ποινικών ευθυνώνΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΟΠΕΚΑ: Πότε θα πιστωθούν στους δικαιούχους
ΟΠΕΚΑ - Όλες οι ειδήσεις: Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ανακοίνωσε πως τη Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2022, τελευταία…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα – Διακοπές ρεύματος: Άνοιξε η πλατφόρμα για όσους υπέστησαν ζημιές – Ποιοι θα αποζημιωθούν
Η κακοκαιρία Ελπίδα προκάλεσε πολλά πρόβλημα, ειδικά στην Αττική, με τις διακοπές ρεύματος να ξεπερνούν σε πολλές περιπτώσεις τις 24 ή τις 48 ώρες. Για το ενδεχόμενο αποζημιώσεων όσων επλήγησαν από την κακοκαιρία Ελπίδα αλλά και για τις επιδοτήσεις για τους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου μίλησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, στην ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία Ελπίδα – Διακοπές ρεύματος: Άνοιξε η πλατφόρμα για όσους υπέστησαν ζημιές – Ποιοι θα αποζημιωθούν δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Λάρισα: Βρήκαν πλαστική σακούλα μέσα σε μια φρατζόλα ψωμί
Δεν πίστευε στα μάτια της μια γυναίκα από την Λάρισα, όταν έκοψε τη φραντζόλα ψωμιού που είχε αγοράσει από το φούρνο της γειτονιάς της. Η γυναίκα είδε ότι μέσα στο ψωμί υπήρχε μια… πλαστική σακούλα! Το περιστατικό – όπως ήταν αναμενόμενο – προκάλεσε μεγάλη έκπληξη στην γυναίκα από την Λάρισα. Η ίδια μάλιστα αφού βρήκε ... Περισσότερα To άρθρο Λάρισα: Βρήκαν πλαστική σακούλα μέσα σε μια φρατζόλα ψωμί δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Dancing with the Stars: Αυτό το ζευγάρι κέρδισε στον τελικό
Την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου διεξήχθη μέσα o μεγάλος τελικός του «Dancing With The Stars». Καλεσμένος στο show ήταν ο Νίκος Κοκλώνης...
www.zougla.gr
Ολυμπιακός: Παίρνει και Αμπντουλαγιέ Νταμπό (vids)
Άμεσες κινήσεις του Ολυμπιακού γι' ακόμα μια μεταγραφή, με τον Αμπντουλαγιέ Νταμπό της Ναντ να έχει κλείσει στους Πειραιώτες! Μέσα στην ημέρα αναμένεται η άφιξή του στην Ελλάδα.
gazzetta.gr
ΝΕΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ: Ο ΟΛΛΑΝΔΟΣ “ΒΑΡΩΝΟΣ”, ΤΑ… ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΕΝΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΛΛΑΚΤΩΡΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Ρεπορτάζ εφημερίδα ΜΑΚΕΛΕΙΟ Το κυβερνητικό έγκλημα που έγινε με την κακοκαιρία και ειδικά στην Αττική οδό είναι από αυτά που δεν παραγράφονται. Και μάλιστα είναι από αυτά που δεν οφείλονται μόνο στην ανικανότητα του Κούλη και της παρέας του. Αυτή είναι μιι εκδοχή που στην ουσία τους “απαλλάσσει” από τις πραγματικές ευθύνες και τις σκοπιμότητες […]
www.makeleio.gr