Το αντισυνταγματικό πρόστιμο των 100 ευρώ, οι πονοκέφαλοι για την ΑΑΔΕ και ο κίνδυνος για το Δημόσιο

Αντισυνταγματικό είναι το πρόστιμο των 100 ευρώ ανά μήνα, το περίφημο «αντίτιμο υγείας», που θα βαρύνει από τις 17 Ιανουαρίου…

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022
Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπουν τα ζώδια για σας για σήμερα Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022. Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος σου; Κριός: Σήμερα έχεις την τάση να πιέζεις κάποιες καταστάσεις ή να υποκύπτεις στις πιέσεις και να κάνεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αισθάνεσαι διχασμένη ανάμεσα ... Περισσότερα To άρθρο Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μπακς: «Σάρωσε» ο Αντετοκούνμπο με 30 πόντους - Σημαντική νίκη επί των Σικάγο Μπουλς
Ένας τρομερός Γιάννης Αντετοκούνμπο με 30 πόντους, πήρε από το «χέρι» τους Μιλγουόκι Μπακς, πετυχαίνοντας μεγάλη νίκη-«ανάσα» με 94-90 επί των Σικάγο Μπουλς...
www.zougla.gr
Τζανάκης στο Newsbomb.gr: Η Όμικρον κρύβει «άσους στο μανίκι» – Τι ανησυχεί τους ειδικούς
Ο καθηγητής Πνευμονολογίας και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Νίκος Τζανάκης μίλησε στο Newsbomb.gr για την πορεία του κορονοϊού στη χώρα μας…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Υεμένη: Η συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία αρνείται πως έβαλε στο στόχαστρο τις φυλακές στη Σαάντα
Ως αναληθή χαρακτήρισε την πληροφορία πως έβαλε στο στόχαστρο κέντρο κράτησης στην επαρχία Σαάντα η στρατιωτική συμμαχία που διοικεί η Σαουδική Αραβία...
www.zougla.gr
Δουλέμποροι «πολυτελείας» στην Αθήνα: Ο «ταμίας», οι «ταρίφες» και ο έγκλειστος
Μέσα σε ένα ψιλικατζίδικο στα Πατήσια συνελήφθη ένας από τους πρωταγωνιστές του μεγάλου κυκλώματος διακίνησης μεταναστών που «ξηλώθηκε» από την…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αλλαγή στρατηγικής από τους Τούρκους: Γιατί μπαίνουν σφήνα στις ελληνικές συμμαχίες;
Το τελευταίο χρονικό διάστημα οι έμπειροι διπλωματικοί αναλυτές παρατηρούν μια στροφή στους τακτικούς ελιγμούς του Ταγίπ Ερντογάν τόσο στη Μέση…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αλέξης Τσίπρας: Το μήνυμα στον Μητσοτάκη για τα εθνικά θέματα
Αλέξης Τσίπρας: O αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε μετά από καιρό τη δυνατότητα να αναφερθεί διεξοδικά στα εθνικά θέματα, ενώπιον…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε στις ΗΠΑ για την «άνευ προηγουμένου» βοήθεια
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με ανάρτησή του στο Twitter, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν...
www.zougla.gr
Βιασμός Θεσσαλονίκη: Κλειδί οι τοξικολογικές –Η κατάθεση του Μάνου Παπαδόπουλου για το μοιραίο βράδυ
«Η Γεωργία εμφανίστηκε με θάρρος μπροστά στην ανακρίτρια, επιβεβαιώνοντας όσα κτηνώδη βίωσε στη σουίτα την ημέρα της Πρωτοχρονιάς» είπε ο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τριπλή έρευνα για την επίθεση χάκερ στη Βουλή - Τι αναζητούν οι Αρχές
Τριπλή έρευνα ανοίγει ύστερα από την επίθεση χάκερς στα e-mails της ΒουλήςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βιασμός από ιερέα: Πώς η ανήλικη έσπασε τη σιωπή της - Ο ρόλος μίας ταινίας
Πλύση εγκεφάλου επιχειρούσε να κάνει ο 37χρονος ιερέας στην ανήλικη που φέρεται να έπεσε στα δίχτυα του, σύμφωνα με την…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Περού: Συνεχίζεται ο καθαρισμός των ακτών από το πετρέλαιο
Η ισπανική πετρελαϊκή εταιρεία Repsol ανέφερε χθες Παρασκευή ότι συνεχίζεται η επιχείρηση καθαρισμού μετά τη διαρροή μεγάλης ποσότητας αργού...
www.zougla.gr
Η Ιρλανδία αίρει σχεδόν όλους τους περιορισμούς κατά της Covid-19
Η Ιρλανδία θα άρει σήμερα Σάββατο σχεδόν όλους του περιορισμούς που είχε επιβάλει κατά της COVID-19, καθώς κατάφερε να εξέλθει της καταιγίδας της παραλλαγής Όμικρον...
1 h
www.zougla.gr
ΗΠΑ: Ο Λόντρι παραδέχτηκε ότι σκότωσε την Πετίτο στο σημειωματάριο του, αποκαλύπτει το FBI
Σε δήλωση του ο ειδικός πράκτορας του τμήματος του FBI του Ντένβερ, Μάικλ Σνάιντερ, τόνισε πως «όλα τα βήματα της έρευνας έχουν ολοκληρωθεί και δεν εντοπίστηκαν άλλα άτομα να εμπλέκονται στην υπόθεση εκτός από τον Μπράιαν Λόντρι, ο οποίος ευθύνεται για τον θάνατο της Γκάμπι Πετίτο»
1 h
www.protothema.gr
Σεισμός ανοιχτά της Αλοννήσου
Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Squid Game: Έρχεται η δεύτερη σεζόν – Τι αναμένεται να δούμε [ΒΙΝΤΕΟ]
H μουσική του επένδυση έμεινε χαραγμένη «ανεξίτηλα» σε πολλούς από εμάς, το σενάριο του κέντραρε τα βλέμματα εκατομμύρια ανθρώπων και πολλοί από αυτούς δεν είχαν ξανά δει κορεάτικη σειρά ή ταινία. Έτσι τo Netflix έδωσε και επίσημα το «πράσινο φως» για τη δεύτερη σεζόν του Squid Game. Τα ευχάριστα νέα για τους φαν της κορεατικής […]
1 h
www.makeleio.gr
Γκουτέρες: Πεπεισμένος ότι δεν θα γίνει εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία
Πεπεισμένος ότι «δεν θα γίνει» παρείσφρηση ή εισβολή στρατευμάτων της Ρωσίας στην Ουκρανία εμφανίστηκε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών...
1 h
www.zougla.gr
ΗΠΑ: Προσφυγή της Τουρκίας στο Ανώτατο Δικαστήριο για την επίθεσης εναντίον Κούρδων διαδηλωτών
Τα επεισόδια ξέσπασαν κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης του προέδρου Ερντογάν στην αμερικανική πρωτεύουσα, όταν άνδρες της ασφάλειας του χτύπησαν βίαια διαδηλωτές στην πλατεία Σέρινταν και στην συνέχεια ενεπλάκησαν σε αψιμαχίες με προσωπικό της Secret Service έξω από την πύλη της τουρκικής πρεσβείας
2 h
www.protothema.gr
Καιρός σήμερα: Κρύο και πυκνές χιονοπτώσεις
Άγριες διαθέσεις θα έχει ο καιρός σήμερα Σάββατο (22.01.2022) με κύρια χαρακτηριστικά τις πυκνές χιονοπτώσεις, το τσουχτερό κρύο και τους δυνατούς ανέμους. O καιρός θα «δώσει» νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο, σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά αλλά και σε πεδινές περιοχές αρχικά ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός σήμερα: Κρύο και πυκνές χιονοπτώσεις δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
2 h
www.newsit.gr
Υπουργείο Παιδείας: Voucher σε εκπαιδευτικούς για αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού
Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού - Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που απασχολούνται σε δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας...
2 h
www.zougla.gr
Ο καιρός σήμερα Σάββατο, 22 Ιανουαρίου
Καιρός: Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2022 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
ΗΠΑ: Προσφυγή της Τουρκίας στο Ανώτατο Δικαστήριο για την επίθεση σωματοφυλάκων του Ερντογάν
Αίτημα προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο κατέθεσε η Τουρκία για την υπόθεση που αφορά την επίθεση σωματοφυλάκων του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν...
2 h
www.zougla.gr
Σεισμική δόνηση 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Αλοννήσου
Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητή στις 4:32 τα ξημερώματα του Σαββάτου στο θαλάσσιο χώρο της Αλοννήσου...
2 h
www.zougla.gr
Το γνωρίζατε; – Τι γλυκά έτρωγαν οι αρχαίοι Έλληνες;
Οι πηγές από όπου έχουν αντληθεί οι περισσότερες πληροφορίες που έχουμε σχετικά με τις γαστριμαργικές συνήθειες, τις συνταγές και τα ήθη γύρω από τα τραπέζια της Αρχαίας Ελλάδας είναι δύο: οι Δειπνοσοφιστές του Αθήναιου, Αλεξανδρινού βιολόγου, γαστρονόμου και ρήτορα που έζησε στα τέλη του 2ου αιώνα μ.Χ., και το έργο του Αρχέστρατου, Συρακούσιου ποιητή και […]
2 h
www.makeleio.gr
ΗΠΑ: Το επιτελείο Τραμπ ετοιμαζόταν να κατασχέσει τα μηχανήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
Έναν μήνα μετά την ήττα του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2020, καταρτίστηκε προσχέδιο προεδρικού εκτελεστικού διατάγματος το οποίο…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Εθνική Ιταλίας: Επιστροφή Ντε Ρόσι στo τεχνικό επιτελείο
Την επιστροφή του στο τεχνικό επιτελείο της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Ιταλίας, αναμένεται να κάνει ο Ντανιέλε Ντε Ρόσι, σύμφωνα με την ιταλική «Gazzetta dello Sport»...
2 h
www.zougla.gr
ΗΠΑ: Ο Τραμπ επιχείρησε να κατασχέσει όλα τα μηχανήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ένα μήνα μετά την ήττα του
Το εκρηκτικό ντοκουμέντο, που προέρχεται από τα Εθνικά Αρχεία, φέρνει στο φως τα ακραία μέτρα που ήταν διατεθειμένος να λάβει ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος για να αγκιστρωθεί στην εξουσία
2 h
www.protothema.gr
Η κακοκαιρία «Ελπίς» έφερε πυκνή χιονόπτωση στην Ξάνθη
Η κακοκαιρία «Ελπίς» έφερε χιόνια στην Ξάνθη, με την ορεινή ζώνη να ντύνεται στα λευκά το απόγευμα της Παρασκευής, ενώ τα χιόνια έφτασαν και στην πόλη...
2 h
www.zougla.gr
«Ελπίδα»: Σε ετοιμότητα ο μηχανισμός της Π.Ε. Έβρου και των Δήμων του Νομού
Σε ετοιμότητα έχει τεθεί ο μηχανισμός της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, αλλά και των Δήμων του ακριτικού Νομού, για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων καιρικών...
3 h
www.zougla.gr
Το πιο iconic φόρεμα από την γκαρνταρόμπα της Carrie Bradshaw επιστρέφει στο «And Just Like That»
Η σειρά «Sex and the City» έγινε παγκοσμίως γνωστή για τις περιπέτειες των τεσσάρων πρωταγωνιστριών της, αλλά και για το ιδιαίτερο στυλ που λάνσαραν...
3 h
www.zougla.gr
ΗΠΑ: Δυο αστυνομικοί σκοτώθηκαν σε πυροβολισμούς στη Νέα Υόρκη - Νεκρός και ο δράστης
Οι πυροβολισμοί ξέσπασαν  μέσα σε ένα διαμέρισμα στο Χάρλεμ , καθώς η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε μια διαμάχη ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ μητέρας και γιου
3 h
www.protothema.gr
Υεμένη: Οι ΗΠΑ καλούν για «αποκλιμάκωση» της κατάστασης - Πάνω από 100 θύματα τις τελευταίες ημέρες
Έκκληση για «αποκλιμάκωση» στην Υεμένη απηύθυνε η διπλωματία των ΗΠΑ την Παρασκευή (22/1), κάνοντας λόγο για «πάνω από 100 θύματα τις τελευταίες ημέρες»...
3 h
www.zougla.gr
Super League Interwetten: Οι βραβεύσεις των Ελ Αραμπί και Λόπες (vids)
Οι δύο παίκτες του Ολυμπιακού πήραν τα έπαθλά τους, ο Ελ Αραμπί για τον τοπ παίκτη Νοεμβρίου και ο Λόπες για το καλύτερο γκολ της 12ης αγωνιστικής.
3 h
gazzetta.gr
Με ποιες τροφές θα αντιμετωπίσετε την ξηρότητα της επιδερμίδας [ΦΩΤΟ]
Οι χαμηλές θερμοκρασίες προκαλούν ξηρότητα στην επιδερμίδα ή επιδεινώνουν το πρόβλημα σε όσους έχουν τάση ξηρότητας. Για να αντιμετωπίσετε την κατάσταση, φροντίστε να εντάξετε στη διατροφή σας τα κατάλληλα προϊόντα. Συνδυαστικά με τις ενυδατικές κρέμες και λοσιόν που θα σας συστήσει ο δερματολόγος, η σωστή διατροφή μπορεί να κάνει θαύματα για το δέρμα σας. Δείτε ποιες […]
3 h
www.makeleio.gr
Βραζιλία: Αναβάλλονται οι παρελάσεις του καρναβαλιού σε Ρίο και Σάο Πάολο
Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι τις προηγούμενες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν 166.539 περιστατικά του SARS-CoV-2...
3 h
www.zougla.gr
Υεμένη: Οι ΗΠΑ καλούν για «αποκλιμάκωση»
ΗΠΑ: Τι τόνισε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, ο Άντονι Μπλίνκεν στο δελτίο Τύπου του Στέτι ΝιπάρτμεντΠερισσότερα...
3 h
www.newsbomb.gr
Βραζιλία: Αναβάλλονται τα καρναβάλια σε Ρίο και Σάο Πάολο λόγω της ραγδαίας αύξησης κρουσμάτων
Μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώθηκαν πάνω απο 166.000 μολύνσεις και 358 θάνατοι εξαιτίας του κορωνοϊού - Μέχρι χθες είχε εμβολιαστεί πλήρως κατά της COVID-19 σχεδόν το 70% των πολιτών
4 h
www.protothema.gr
Γιάννης Καλλιάνος: Πού θα χιονίσει τη Δευτέρα και την Τρίτη – Πολικές θερμοκρασίες στη δυτική Ελλάδα
Κακοκαιρία Ελπίδα: Σε εξέλιξη είναι το νέο κύμα κακοκαιρίας με χιόνια να έχουν πέσει σε αρκετές περιοχές της βόρειας Ελλάδας.Περισσότερα...
4 h
www.newsbomb.gr
Ισπανία: Διαψεύδει τις καταγγελίες περί σεξουαλικής παρενόχλησης ο Πλάθιντο Ντομίνγκο
Τις κατηγορίες περί σεξουαλικής παρενόχλησης που διατυπώθηκαν σε βάρος του πριν από δύο χρόνια απέκρουσε ο Ισπανός σταρ της όπερας Πλάθιντο Ντομίνγκο...
4 h
www.zougla.gr
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες καταδικάζει τα αεροπορικά πλήγματα εναντίον φυλακής στην Υεμένη
Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Αντόνιο Γκουτέρες, καταδίκασε χθες Παρασκευή με ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του...
4 h
www.zougla.gr
ΟΗΕ: «Καταδικάζει» τα αεροπορικά πλήγματα της στρατιωτικής συμμαχίας υπό τη Σαουδική Αραβία εναντίον φυλακής στην Υεμένη
O ΓΓ του ΟΗΕ έκρινε ότι οι Χούθι, οι οποίοι θεωρείται πως υποστηρίζονται από το Ιράν, διέπραξαν «βαρύ σφάλμα» αρνούμενοι να δεχθούν τον ειδικό επιτετραμμένο του για την Υεμένη, τον Χανς Γκρούντμπεργκ
4 h
www.protothema.gr
Ολλανδία: Νέο ρεκόρ ημερήσιων περιστατικών Covid-19
Η Ολλανδία ανακοίνωσε την Παρασκευή πως τα νέα περιστατικά κορωνοϊού που επιβεβαιώθηκαν το τελευταίο 24ωρο είναι 57.549, αριθμός ρεκόρ...
4 h
www.zougla.gr
Το σκίτσο της ημέρας - 22/01/22
4 h
www.zougla.gr
Ολυμπιακός Β': Με Μαυρουδή η αποστολή στην Αριδαία
Ο 21 ετών χαφ, Παύλος Μαυρουδής, επέστρεψε στην αποστολή του Ολυμπιακού Β' και είναι διαθέσιμος για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αλμωπό Αριδαίας.
4 h
gazzetta.gr
Η Karlie Kloss αποχωρίστηκε τα ξανθά μαλλιά της μετά από 10 χρόνια - Δείτε το νέο της look
Μια δραστική αλλαγή στο look της, εν όψει της νέας χρονιάς, αποφάσισε να κάνει η Karlie Kloss, η οποία αποχωρίστηκε τα ξανθά μαλλιά της...
4 h
www.zougla.gr
Καθυστερούν λόγω πανδημίας οι επόμενες «Επικίνδυνες Αποστολές» του Τομ Κρουζ
Η έβδομη και η όγδοη ταινία της κινηματογραφικής σειράς «Mission: Impossible» με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ θα καθυστερήσουν για αρκετούς μήνες...
5 h
www.zougla.gr
Βρετανία: «Μητέρα» ομολόγησε ότι άφησε την 24χρονή ανάπηρη κόρη της να λιμοκτονήσει μέχρι θανάτου
Η 49χρονη Έλαϊν Κλαρκ κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια για τον θάνατο της 24χρονης κόρης της η οποία είχε σύνδρομο Down - Θα καταδικαστεί στις 7 Φεβρουαρίου
5 h
www.protothema.gr