Το μοντέλο και φωτογράφος Ming Smith μιλά για τη διαδρομή της

Από τη δεκαετία του 1970 εργάζεται η καλλιτέχνις, μοντέλο και φωτογράφος Ming Smith. Έπειτα από χρόνια, ήρθε η αναγνώριση...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Μετάλλαξη Omicron: Οι λοιμώξεις είναι λιγότερο πιθανό να οδηγήσουν σε νοσηλεία ή εισαγωγή σε ΜΕΘ
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων υποστηρίζει ότι παρά τη μεγάλη διασπορά, «τα ποσοστά νοσηλείας και η θνησιμότητα είναι χαμηλότερα» απ’ ότι σε προηγούμενα πανδημικά κύματα – Ποιοι θεωρούνται ευάλωτοι
4 m
www.protothema.gr
ΜΜΜ: Προβλήματα σε 40 γραμμές λεωφορείων λόγω παγετού - Καθυστερήσεις στον ΗΣΑΠ
Πως λειτουργούν τα ΜΜΜ σήμερα - Ποιες γραμμές λεωφορείων παρουσιάζουν προβλήματα, δείτε τους πίνακες του ΟΑΣΑ Περισσότερα...
5 m
www.newsbomb.gr
Μην αρχίζεις τη μουρμούρα: Μία κίνηση του Μηνά πυροδοτεί τη ζήλια της Βούλας
Απόψε, στις 20:00, στον Alpha
5 m
www.protothema.gr
Καταγγελία για απειλές με σουγιάδες σε ποδοσφαιριστές σ' αγώνα της ΕΠΣ Αθηνών
Ο  Μικρασιατικός κατήγγειλε προπηλακισμούς και απειλές με σουγιάδες στον ποδοσφαιρικό αγώνα με τον Α.Ο. Κηπούπολης για το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Αθηνών 
7 m
www.protothema.gr
Αστυνομικός παρέδωσε παραγγελία γιατί συνέλαβε τον ντελιβερά (vid)
Ο αστυνομικός της χρονιάς στη Νότια Ντακότα.
7 m
gazzetta.gr
Ντοκουμέντο: Όταν ο αείμνηστος Γιώργος Τράγκας διάβαζε ΜΑΚΕΛΕΙΟ (Εικόνες)
Ο φωτογράφος Γιώργος Οικονομίδης, μάς έστειλε δύο φωτογραφίες – ντοκουμέντο. Δύο φωτογραφίες που δείχνουν τον αείμνηστο Γιώργο Τράγκα να διαβάζει την εφημερίδα μας, να ενημερώνεται από το ΜΑΚΕΛΕΙΟ.  
7 m
www.makeleio.gr
Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας: Εθελοντική αιμοδοσία στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο 
Την Κυριακή 30 Ιανουαρίου - Δείτε  τι χρειάζεται για να δώσετε αίμα 
8 m
www.protothema.gr
Συναγερμός στο Παγκράτι για διαρροή υγραερίου: Οι πρώτες εικόνες του Newsbomb.gr από το σημείο
Εκκενώθηκαν πολυκατοικίες - Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Περισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Ολυμπιακός: Γκάρι Ροντρίγκες και Ονιεκούρου επέστρεψαν από το Κόπα Άφρικα
Στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό επέστρεψαν την Πέμπτη (27/1) οι Γκάρι Ροντρίγκεζ και Χένρι Ονιεκούρου που βρίσκοντα στο Κόπα Άφρικα με τις εθνικές τους ομάδες. Στη διάθεση του Πέδρο Μαρτίνς τέθηκαν ξανά οι Χένρι Ονιεκούρου και Γκάρι Ροντρίγκες που απουσίαζαν στο Κόπα Άφρικα το προηγούμενο διάστημα. Ο Ροντρίγκες μάλιστα γύρισε με δηλητήριαση και τέθηκε άμεσα ... Περισσότερα To άρθρο Ολυμπιακός: Γκάρι Ροντρίγκες και Ονιεκούρου επέστρεψαν από το Κόπα Άφρικα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Δήμος Γλυφάδας: Αποζημιώσεις για ζημιές αυτοκινήτων λόγω πτώσης δέντρων
Τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων που υπέστησαν ζημιές από πτώσεις δέντρων κατά τη διάρκεια του χιονιά που έπληξε την Αττική, θα…Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Το Ευρωκοινοβούλιο στέλνει αντιπροσωπεία στην Ουκρανία
Αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου θα μεταβεί στην Ουκρανία την Κυριακή για να αξιολογήσει την κατάσταση στο ανατολικό σύνορο της ΕΕ.
iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε απόπειρα ανθρωποκτονίας από τον περασμένο Οκτώβριο, στα Διαβατά
Εικοσάχρονος Αφγανός τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο ομοεθνή του, σε περιοχή των Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη, τον περασμένο Οκτώβριο.
iefimerida.gr
Φωτογραφία της χιονισμένης Αθήνας από το διάστημα – Τι κατέγραψε ο ευρωπαϊκός δορυφόρος Copernicus Sentinel-2
Η Αθήνα από τη πρόσφατη και σφοδρή κακοκαιρία καλύφθηκε από χιόνια και η εικόνα που έρχεται από το διάστημα είναι ομολογουμένως εντυπωσιακή. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία της χιονισμένης Αθήνας, που περιλαμβάνει και την Αττική Οδό (επισυνάπτεται), και την οποία τράβηξε την Τρίτη 25 Ιανουαρίου ο ευρωπαϊκός δορυφόρος Copernicus Sentinel-2, ... Περισσότερα To άρθρο Φωτογραφία της χιονισμένης Αθήνας από το διάστημα – Τι κατέγραψε ο ευρωπαϊκός δορυφόρος Copernicus Sentinel-2 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πεκίνο: Νέο μερικό lockdown ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών -Εντοπίστηκαν 23 νέα κρούσματα σε αποστολές
Οι αρχές του Πεκίνου στην Κίνα περιόρισαν τις μετακινήσεις των κατοίκων σε περισσότερες περιοχές της κινεζικής πρωτεύουσας.
iefimerida.gr
Η Κυπριακή Δημοκρατία τιμά τα θύματα του Ολοκαυτώματος
Τα θύματα του Ολοκαυτώματος τιμά με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου...
www.zougla.gr
Το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδοτεί με 2.100.000 ευρώ έργα πολιτισμού στην Καστοριά
Τα έργα υλοποιούνται από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
www.protothema.gr
Το Spotify αφαιρεί τα τραγούδια του Νιλ Γιανγκ - Τεράστια η οικονομική απώλεια για τον τραγουδιστή
Ο Νιλ Γιανγκ είχε στείλει τελεσίγραφο στο Spotify κατηγορώντας την πλατφόρμα για «ψευδείς πληροφορίες» σχετικά με εμβόλια.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
H Moderna ξεκίνησε κλινικές δοκιμές εμβολίου για την Όμικρον σε ενήλικες
Κλινική δοκιμή εμβολίου ειδικά για την μετάλλαξη Όμικρον ξεκίνησε η Moderna, όπως ανακοίνωσε.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Τα χιόνια στην Αθήνα και την Αττική Οδό από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Copernicus
Δείτε τη φωτογραφία που τραβήχτηκε την Τρίτη κι έδωσε στη δημοσιότητα την Πέμπτη ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) 
www.protothema.gr
Oυκρανία: Η Ρωσία επιταχύνει την ανάπτυξη δυνάμεων στη μεθόριο, λένε δυτικές μυστικές υπηρεσίες
Η Ρωσία συνέχισε πρόσφατα την ανάπτυξη στρατευμάτων της στα σύνορα με την Ουκρανία με γοργούς ρυθμούς, σύμφωνα με δυτικές μυστικές υπηρεσίες.
iefimerida.gr
Δημοσκόπηση Abacus: Η εταιρεία απαντά στην κριτική του ΣΥΡΙΖΑ
Μια δημοσκόπηση που διενήργησε η εταιρεία Abacus και παρουσιάστηκε το βράδυ της Τετάρτης, 26.01.2022, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha (σ.σ. δείτε εδώ όλα τα ευρήματα της έρευνας), άναψε… φωτιές στο πολιτικό σκηνικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε μέσα σε λίγα λεπτά και επιτέθηκε τόσο στον τηλεοπτικό σταθμό, όσο και στην εταιρεία και την κυβέρνηση, ενώ ακόμη ... Περισσότερα To άρθρο Δημοσκόπηση Abacus: Η εταιρεία απαντά στην κριτική του ΣΥΡΙΖΑ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία συνδικάτων για τον θάνατο του 60χρονου άστεγου από το κρύο
Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το δημαρχείο Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν μέλη εργατικών σωματείων, με αφορμή τον θάνατο ενός 60χρονου άστεγου, προχθές, στην πλατεία Αριστοτέλους.
iefimerida.gr
Δόμνα Μιχαηλίδου: Όταν πήγα στο Προεδρικό Μέγαρο να ορκιστώ μου είπαν να μπω από την πόρτα των συνοδών
Tην υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου υποδέχθηκε στο «The 2Night Show» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
iefimerida.gr
Μακόλεϊ Κάλκιν: Αρραβωνιάστηκε ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Μόνος στο Σπίτι»
Έναν χρόνο μετά τη γέννηση της κόρης τους, το ζευγάρι έκανε το επόμενο βήμα στην σχέση του
www.protothema.gr
Ο Τσιτσιπάς έτοιμος να κλείσει ραντεβού με τον τελικό
Πολλά ειδικά στοιχήματα από το Pamestoixima.gr για τον ημιτελικό του Australian Open με τον ΜεντβέντεφΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Ματωμένος Γάμος» σε σκηνοθεσία Μαρίας Μαγκανάρη στο Εθνικό Θέατρο
Ο «Ματωμένος Γάμος» του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα παρουσιάζεται από τις 11 Φεβρουαρίου σε σκηνοθεσία Μαρίας Μαγκανάρη στο Εθνικό Θέατρο...
www.zougla.gr
Καταγγελία: «Τρίμηνη οφειλή στην ΕΥΔΑΠ 15.622,64 ευρώ για ακατοίκητο σπίτι»
Το υπέρογκο ποσό των 15.622,64 ευρώ στην ΕΥΔΑΠ καλείται να πληρώσει, λόγω διαρροής νερού σε μη κατοικήσιμο διαμέρισμα 49 τμ, καταγγέλλει πολίτης στη «Ζούγκλα»...
www.zougla.gr
Ισπανία: Η Καταλονία καταργεί το υγειονομικό πάσο – Θεωρεί ότι είναι αναποτελεσματικό στην Omicron
Η περιφέρεια αποφάσισε ότι ο κίνδυνος επαναμόλυνσης οδηγεί στο μέτρο – Κλειστές παραμένουν μόνον οι ντισκοτέκ
www.protothema.gr
Ηλιόπουλος: Η κυβέρνηση νομίζει ότι μπορεί να συνεχίσει να κοροϊδεύει τους ταλαιπωρημένους πολίτες
«Καταλαβαίνουμε ότι χαλάσαμε ένα ακόμα τριήμερο του κ. Μητσοτάκη, αλλά αυτός δεν είναι λόγος να έχει τόσα νεύρα καίγοντας τον…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Φιλίπε Σοάρες: Το «αντίο» του Πορτογάλου στη Μορεϊρένσε (pic)
Ο 22χρονος Πορτογάλος μέσος αποχαιρέτησε την, πρώην πλέον, ομάδα του, με μια μακροσκελή ανάρτηση, στους λογαριασμούς που διατηρεί στα social media.
gazzetta.gr
Το σκοτεινό μυστικό της «Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων»
Λίγοι ξέρουν την αλήθεια για το παραμύθι.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σάκης Τανιμανίδης και Χριστίνα Μπόμπα κυλίστηκαν με τις δίδυμες στο χιόνι [εικόνα]
Μια φωτογραφία με τις κόρες του και τη Χριστίνα Μπόμπα στα χιόνια δημοσίευσε ο Σάκης Τανιμανίδης.
iefimerida.gr
ΗΠΑ: Νοσοκομείο αρνείται μεταμόσχευση καρδιάς σε ασθενή που δεν έχει εμβολιαστεί για covid -Γιατί τον απέρριψαν
Νοσοκομείο της Βοστόνης στις ΗΠΑ αρνείται σε ασθενή του, ηλικίας 31 ετών, επέμβαση για τη μεταμόσχευση καρδιάς, εξαιτίας του ότι δεν έχει εμβολιαστεί κατά της COVID-19.
iefimerida.gr
Lotus Exige εναντίον κολόνας
Το Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022, στο Χονγκ Κονγκ της Κίνας, δύο αυτοκινητιστές σε μια μαύρη Lotus Exige συγκρούστηκαν στο προστατευτικό διάζωμα του δρόμου και αμέσως μετά πάνω σε μια κολόνα...
www.zougla.gr
Κώστας Νικούλι: Ο λόγος που δεν αλλάζει το επίθετό του - Τα συγκινητικά μηνύματα μετά τον Σασμό
Καλεσμένος της Ελένης Μενεγάκη ήταν ο  Κώστας Νικούλι, ο τηλεοπτικός Πετρής από τον Σασμό.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ρεκόρ σε εξαγωγές ζυμαρικών από τη EURIMAC (ΜΑΚΒΕΛ)
Περισσότερα από 50.000.000 πακέτα ζυμαρικών εξήχθησαν το 2021 σε 57 χώρες, μεταξύ των οποίων και στη μητρόπολη των ζυμαρικών Ιταλία.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΟΑΚΑ: Ξεκινάει επιχείρηση εκχιονισμού για το ΑΕΚ - Βόλος
Στην ΑΕΚ καταβάλουν κάθε προσπάθεια, ώστε το ΟΑΚΑ να καθαριστεί από τη μεγάλη ποσότητα χιονιού και να είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τον αγώνα με τον Βόλο την Κυριακή (30/01, 17:15).
gazzetta.gr
Λευκάδα: Ψαράς βρέθηκε νεκρός στην παραλία Μύλος
Λευκάδα: Βρέθηκε νεκρός ενώ πήγαινε για ψάρεμα, μια συνήθεια, που παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες, δεν άλλαζε.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ουκρανία: Ικανοποίηση από την απάντηση των ΗΠΑ στις αξιώσεις της Ρωσίας
Η Ουκρανία δεν έχει “καμία αντίρρηση” για την αμερικανική απάντηση στις ρωσικές απαιτήσεις ασφαλείας, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Ντμίτρο Κουλέμπα. “Είδαμε τη γραπτή απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών προτού παραδοθεί στη Ρωσία. Καμία αντίρρηση από ουκρανικής πλευράς”, ανέφερε ο Κουλέμπα σε ανάρτησή του στο Twitter. Η Ουκρανία βρίσκεται στην καρδιά μιας διπλωματικής κρίσης, ... Περισσότερα To άρθρο Ουκρανία: Ικανοποίηση από την απάντηση των ΗΠΑ στις αξιώσεις της Ρωσίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Περισσότερη αυτονομία για το νέο Range Rover PHEV
Το βιβλίο των παραγγελιών άνοιξε και επίσημα για το νέο plug-in υβριδικό Range Rover με τους Βρετανούς να ανακοινώνουν παράλληλα ακόμη μεγαλύτερη αυτονομία από τις αρχικές εκτιμήσεις τους.
iefimerida.gr
ΠΟΤΕ; ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ Π@@ΤΣ@@ ΑΝΗΜΕΡΑ; ΑΓΡΙΟ ΔΟΥΛΕΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ! ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΕΠΑΘΑΝ ΖΗΜΙΕΣΑΠΟ ΤΙΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΝΔΡΩΝ
Τους ιδιοκτήτες οχημάτων που υπέστησαν ζημιές από πτώσεις δέντρων εξαιτίας της κακοκαιρίας, θα αποζημιώσει ο Δήμος Αθηναίων. Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης έδωσε εντολή στις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες «να αντιμετωπίζουν κατά προτεραιότητα», τις σχετικές αιτήσεις αποζημίωσης που θα καταθέσουν δημότες. Προϋπόθεση για την υποβολή των αιτήσεων είναι τα οχήματα να βρίσκονταν σταθμευμένα […]
www.makeleio.gr
ΠΑΟΚ: Συναγερμός στον «Δικέφαλο» – Κρούση για έμπειρο παίκτη (video+photos)
ΠΑΟΚ: Στα γραφεία της ΠΑΕ φέρεται να έχει έρθει επίσημη πρόταση από την ΛΑΣΚ Λιντζ για τον Στέφαν Σβαμπ.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η τηλεόρασή σου είναι το νέο… σινεμά! Ανακάλυψε εδώ όλες τις νέες τεχνολογίες του 2022
Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΟΑΣΑ: Πώς κινούνται σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – Σε ποιες γραμμές λεωφορείων εντοπίζονται προβλήματα
Ομαλά κινούνται ως επί το πλείστον τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, ο οποίος προχώρησε σε σημαντική ενίσχυση της λειτουργίας των γραμμών λεωφορείων και τρόλεϊ με στόχο τη ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού. Επί του παρόντος, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ σε λειτουργία βρίσκονται 240 γραμμές λεωφορείων στις οποίες εποπτικά συνεργεία ... Περισσότερα To άρθρο ΟΑΣΑ: Πώς κινούνται σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – Σε ποιες γραμμές λεωφορείων εντοπίζονται προβλήματα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΝΒΑ: Νέα ήττα για τους Μπακς, έχασαν με 115-99 από τους Καβαλίερς
Στην 5η θέση της Ανατολικής περιφέρειας έπεσαν οι Μπακς μετά την ήττα τους στο Κλίβελαντ από τους Καβαλίερς με...
www.zougla.gr
Τα σχέδια της JP Morgan για επέκταση στην Ελλάδα και η ψήφος εμπιστοσύνης στη χώρα
Με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της JP Morgan Chase, Jamie Dimon, συναντήθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συνάντηση...
www.zougla.gr
Μπόρις Τζόνσον: Δεσμεύεται να δώσει στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο της έκθεσης για το «Partygate» 
Ωστόσο είπε ότι δεν μπορεί να πει τίποτα νεότερο για το πότε θα δημοσιοποιηθεί η έκθεση της Σου Γκρέι για τα πάρτι εν μέσω lockdown στην Ντάουνινγκ Στριτ
www.protothema.gr