Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Τα 10 σπουδαιότερα «Σαν Σήμερα»: Η μάχη της Κρήτης
Σαν Σήμερα, στις 20 Μαΐου το 1941, Γερμανοί αλεξιπτωτιστές πέφτουν στην Κρήτη και ξεκινάει η επονομαζόμενη «Μάχη της Κρήτης».
1m
gazzetta.gr
Audi: Συνεργάζεται με την 4.screen και προσφέρει νέα ψηφιακή εμπειρία
Νέα τεχνολογία cloud για το ΜΜΙ: Οι πελάτες της Audi θα επωφεληθούν από πιο ολοκληρωμένες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, στο άμεσο μέλλον. H Audi ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τη 4.screen με στόχο την βελτίωση της ψηφιακής εμπειρίας στα αυτοκίνητα της. Με το λανσάρισμα της νέας υπηρεσίας, οι πελάτες της Audi θα επωφεληθούν από ακόμα ... Περισσότερα To άρθρο Audi: Συνεργάζεται με την 4.screen και προσφέρει νέα ψηφιακή εμπειρία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Βόρεια Κορέα: 263.370 άνθρωποι με κορονοϊό ενώ οι αρχές μιλούν για «καλά αποτελέσματα»
Μόλις μερικές ημέρες μετά την επιβεβαίωση του πρώτου ξεσπάσματος της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη Βόρεια Κορέα οι αρχές καταγράφουν 263.370 περιπτώσεις ανθρώπων «με πυρετό» και δύο νεκρούς.  Ο νεότερος απολογισμός της Βόρειας Κορέας ανεβάζει τους νεκρούς από πυρετό στους 65 επί συνόλου 2,24 εκατομμυρίων μολύνσεων (κορονοϊού), σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA. Δεν ... Περισσότερα To άρθρο Βόρεια Κορέα: 263.370 άνθρωποι με κορονοϊό ενώ οι αρχές μιλούν για «καλά αποτελέσματα» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Survivor: H αποχώρηση που έφερε ανακούφιση
Απέναντι από τον παρουσιαστή του Survivor, Γιώργο Λιανό βρέθηκαν οι παίκτες της μπλε και της κόκκινης ομάδας το βράδυ της Πέμπτης για μια νέα αποχώρηση.  Για αυτή την εβδομάδα, υποψήφιοι προς αποχώρηση από το Survivor ήταν τρεις παίκτες από την ανανεωμένη κόκκινη ομάδα του Survivor. Ειδικότερα, υποψήφιοι προς αποχώρηση ήταν ο Σπύρος Μαρτίκας, ο Τάκης ... Περισσότερα To άρθρο Survivor: H αποχώρηση που έφερε ανακούφιση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Η άσκηση των 6 λεπτών που θα φτιάξει τους κοιλιακούς σου
αρκεί για να τους δεις να πετάγονται.Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Τραγωδία στην Ελασσόνα: Νεκρό βρέφος 10 μηνών σε τροχαίο
Το βρέφος των 10 μηνών που πέθανε σε τροχαίο στην Ελασσόνα ήταν στο αυτοκίνητο με τη μητέρα τουΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ελένη Τοπαλούδη: Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τον βιασμό και τη δολοφονία της άτυχης φοιτήτριας
Πέφτει σήμερα -εκτός απροόπτου- η αυλαία στη δίκη για τον ομαδικό βιασμό και τη δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη τον Νοέμβριο του 2018 στη Ρόδο.
iefimerida.gr
Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο ανακοινώνει σήμερα την απόφασή του για τον βιασμό και τη δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη
Σήμερα το Μικτό Ορκωτό Εφετείο θα ανακοινώσει την απόφαση του για τους δύο κατηγορούμενους στην υπόθεση του βιασμού και δολοφονίας της Ελένης...
www.zougla.gr
Τα αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο σε καρέκλα στο «Παπανικολάου» - Ξεσπά η αδερφή του 43χρονου
O θάνατος του 43χρονου άνδρα στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης έχει προκαλέσει την οργή της οικογένειάς τουΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κατερίνα Βελλίδη: Ο «βαρύς χειμώνας» και το σιωπηρό τέλος της «Σιδηράς Κυρίας»
Η εφημερίδα «Μακεδονία» και η μυθιστορηματική ζωή της - Σήμερα το τελευταίο αντίο
www.protothema.gr
Κυρίαρχοι των θαλασσών παραμένουν οι Έλληνες εφοπλιστές
Τα ηνία του θαλάσσιου εμπορίου σε όλο τον κόσμο εξακολουθεί να κρατά η ελληνική ναυτιλία. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες με 5.514…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ελληνοτουρκικά: Χτύπησε… «κόκκινο» ο εκνευρισμός της Άγκυρας απέναντι στην Ελλάδα
Από τη μία τα όσα έλαβαν μέρος στην πρόσφατη επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον και από την άλλη η χθεσινή θλιβερή επέτειος της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, οδήγησαν την τουρκική ηγεσία σε κρεσέντο δηλώσεων κατά της χώρας μας
www.protothema.gr
Ανέστης Βλάχος: Μήνυση του γιου του εναντίον της συζύγου και της κόρης του πατέρα του για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο
Μήνυση κατέθεσε ο γιος του Ανέστη Βλάχου, Ηρακλής, κατά της δεύτερης συζύγου του πατέρα του και της ετεροθαλούς αδερφή. O Ηρακλής Βλάχος, όπως μετέδωσε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», κάνει μήνυση για πλαστογραφία με χρήση, απάτη επι τω δικαστηρίω και ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, άλλως εξ αμελείας. Η υπόθεση αφορά στην διαθήκη του αείμνηστου ... Περισσότερα To άρθρο Ανέστης Βλάχος: Μήνυση του γιου του εναντίον της συζύγου και της κόρης του πατέρα του για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αιγάλεω: Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – Δεν κινδυνεύουν διπλανά σπίτια
Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα στο Αιγάλεω στην οδό Εμμανουήλ Παππά. Η φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο κτίριο του Αιγάλεω που ξέσπασε πυρκαγιά υπήρχαν μόνο απορρίμματα και πλαστικές καρέκλες. Η φωτιά έχει καλύτερη εικόνα και δεν θεωρείται ότι υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της σε κοντινά κτίρια. Στο σημείο ... Περισσότερα To άρθρο Αιγάλεω: Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – Δεν κινδυνεύουν διπλανά σπίτια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βόρεια Κορέα: Για «καλά αποτελέσματα» μιλάει το καθεστώς - Πάνω από 2 εκατ. οι ασθενείς «με πυρετό»
Οι αρχές της Βόρειας Κορέας κατέγραψαν δύο θανάτους και άλλες 263.370 περιπτώσεις ανθρώπων με «πυρετό» στην απομονωμένη χώρα της νοτιοανατολικής…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τα φρέσκα γκάλοπ, οι δοσατζήδες, οι «γαμπροί» για το Milos Hotel, o γρίφος του ΟΤΕ και ο βασιλεύς της αγοράς Ι.Χ.
Χαίρετε, με ρωτούν τι γνωρίζω για τα δημοσκοπικά αποτελέσματα της επισκέψεως Μητσοτάκη στην Αμερική, αν δηλαδή κέρδισε τίποτα από την -ομολογουμένως εντυπωσιακή- παρουσία του εκεί
www.protothema.gr
Πώς θα δοθούν αυξήσεις και αναδρομικά σε συνταξιούχους με παράλληλη ασφάλιση
Ανάλογα τη χρονολογία που κατατέθηκε η αίτηση συνταξιοδότησης και σε δόσεις θα δοθούν οι προσαυξήσεις έως 563 ευρώ τον μήνα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ALPHA MISSION-ΔELOS: Πώς σχετίζεται η Δήλος με την αποστολή της πρώτης γυναίκας στη Σελήνη από τη NASA
H «ALPHA MISSION - ΔELOS» είναι μια συλλογική πρωτοβουλία που συνδέει τη μυθολογία, την τέχνη, την εξερεύνηση του διαστήματος και τη σύγχρονη τεχνολογία - Από το νησί των Κυκλάδων στην αποστολή της πρώτης γυναίκας στη Σελήνη μέσα στη δεκαετία
www.protothema.gr
Βαγγέλης Παπαθανασίου: Όταν είχε εμφανιστεί σε ελληνική ταινία να παίζει πιάνο
O μεγάλος Έλληνας Βαγγέλης Παπαθανασίου άφησε στίγμα και στον ελληνικό κινηματογράφοΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καιρός: Σταδιακή βελτίωση, δείτε την πρόγνωση για σήμερα -Σαββατοκύριακο με ζέστη και βροχές
Βελτιώνεται από σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και μόνο στα νότια και ανατολικά αναμένονται τοπικές βροχές.
iefimerida.gr
Καιρός: Τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα – Αλλάζει το σκηνικό από το Σάββατο
Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα σε ορισμένες περιοχές της χώρας ενώ το σκηνικό αλλάζει από το Σάββατο, καθώς θα σημειωθεί σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα  θα σημειωθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα […]
www.makeleio.gr
Πόλεμος στην Ουκρανία: «Κόλαση» στο Ντονμπάς, γιγαντιαίο πακέτο βοήθειας από τις ΗΠΑ
Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να αυξάνουν την πίεση στο Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία, που έχει μετατραπεί σε «κόλαση», όπως το έθεσε νωρίς σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
iefimerida.gr
Σουβλάκι: Πώς διαμορφώνονται πλέον οι τιμές στην Ελλάδα -Πού ξεπέρασε τα 3,50 ευρώ το τυλιχτό, πού είναι πιο φτηνά
Τι συμβαίνει με την τιμή του αγαπημένου street food των Ελλήνων, πόσο κάνει το σουβλάκι;
iefimerida.gr
Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Αιγάλεω
Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα (20/5) λίγο πριν τις 02:00 σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Εμμανουήλ Παππά, στο Αιγάλεω.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παραλίες στην Αίγινα: Η Σμαραγδένια καρδιά στον Αργοσαρωνικό
Κρυστάλλινα νερά, δέντρα που φτάνουν ως τη θάλασσα και μαγικές εικόνες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Αυτό είναι το σκηνικό σε πολλές από τις αμέτρητες παραλίες της Ελλάδας. Μια από αυτές βρίσκεται στην Αττική και συγκεκριμένα στα νησιά του Αργοσαρωνικού Πρόκειται για μια παραλία που δεν αποκαλείται άδικα σμαραγδένια καρδιά μιας και αυτό είναι το ... Περισσότερα To άρθρο Παραλίες στην Αίγινα: Η Σμαραγδένια καρδιά στον Αργοσαρωνικό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Το «αντίο» του Έλον Μασκ στον Vangelis: ««Καληνύχτα, γλυκέ μαέστρο»
Τον γύρο του κόσμου κάνει από χθες η είδηση για τον θάνατο του Βαγγέλη Παπαθανασίου, με τα μεγαλύτερα διεθνή ΜΜΕ να φιλοξενούν δημοσιεύματα για τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη Vangelis που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Μεταξύ των ανθρώπων που έσπευσαν να τον αποχαιρετήσουν ήταν και ο Έλον Μασκ.  Ο βραβευμένος με ‘Οσκαρ Βαγγέλης ... Περισσότερα To άρθρο Το «αντίο» του Έλον Μασκ στον Vangelis: ««Καληνύχτα, γλυκέ μαέστρο» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ουκρανία: «Κόλαση» στο Ντονμπάς - Γιγαντιαίο πακέτο βοήθειας από τις ΗΠΑ
Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να αυξάνουν την πίεση στο Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία, που έχει μετατραπεί σε «κόλαση», όπως το έθεσε νωρίς σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος...
www.zougla.gr
Η αδερφή της Heard κατηγορεί τον Johnny Depp ότι απομόνωσε την Amber
Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, ο Depp ήθελε να ελέγχει ό,τι έκανε η Heard.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πέθανε ηθοποιός που έγινε γνωστός από τα The West Wing και ER
Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετώνΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τέλος εποχής για το πετρέλαιο θέρμανσης -Πότε σταματά η εγκατάσταση νέων καυστήρων
Ριζικές αλλαγές στον ενεργειακό χάρτη, μεταξύ άλλων και στο πετρέλαιο θέρμανσης, φέρνει ο νέος Κλιματικός Νόμος.
iefimerida.gr
Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Οι top 5 παραθαλάσσιοι προορισμοί στην ηπειρωτική Ελλάδα -Το κόστος διαμονής
Η γιορτή του Αγίου Πνεύματος είναι το πρώτο επίσημο τριήμερο του καλοκαιριού και ήδη οι περισσότεροι έχουν «κλείσει» τις μίνι διακοπές τους.
iefimerida.gr
Το metaverse του ΟΑΕΔ, η ΕΧΑΕ στο Λονδίνο και η Cenergy Holdings
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Υποψία πνευμονικής εμβολής έδειξε η νεκροψία του 43χρονου που πέθανε στην καρέκλα του «Παπανικολάου»
Τα αποτελέσματα των ιστοπαθολογικών και των τοξικολογικών εξετάσεων είναι αυτά που θα ρίξουν φως στα αίτια θανάτου - «Πέθανε στις 2 τα ξημερώματα, τον βρήκαν στις 11:30 το πρωί» λέει ο αδερφός του 43χρονου
www.protothema.gr
Βαγγέλης Παπαθανασίου: Ο ιδιοφυής συνθέτης που ύμνησε το διάστημα κι έδωσε σε έναν αστεροειδή το όνομά του
Από την πρώτη του απόπειρα διαστημικής μουσικής μέχρι την εμβληματική «Μυθωδία» που ταξίδεψε την Ελλάδα σε μακρινούς γαλαξίες και το συμπαντικό κύκνειο άσμα του
www.protothema.gr
Πληθωρισμός με ύφεση: «Μαύρες» προβλέψεις από το ΔΝΤ
Για δεύτερη συνεχή ημέρα οι αγορές αντέδρασαν νευρικά, ενώ όλο και πληθαίνουν οι φωνές από τα πλέον επίσημα χείλη ότι το ενδεχόμενο ύφεσης δεν θα πρέπει να αποκλειστεί. Την ίδια στιγμή ο πληθωρισμός καλπάζει παγκοσμίως, με τις κυβερνήσεις και τις κεντρικές τράπεζες να δυσκολεύονται να τον περιορίσουν. Οι προβλέψεις για την επόμενη ημέρα είναι μάλλον δυσοίωνες. ... Περισσότερα To άρθρο Πληθωρισμός με ύφεση: «Μαύρες» προβλέψεις από το ΔΝΤ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Καιρός: Υποχωρούν οι βροχές και ανεβαίνει η θερμοκρασία - Καλοκαιρινό το Σαββατοκύριακο (pics)
Καιρός - Όλες οι ειδήσεις: Δείτε την πρόγνωση του καιρού μέχρι την Τετάρτη 25 Μαΐου, καθώς και τους προγνωστικούς χάρτες…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τόλμη και Γοητεία: Δείτε πώς είναι σήμερα ο Έρικ Φόρεστερ
Ο Τζον Μακκούκ διανύει το 77ο έτος της ηλικίας του και πρωταγωνιστεί ακόμα στη σειρά
www.protothema.gr
Ευλογιά πιθήκων: Σε επιφυλακή τα νοσοκομεία – Πώς μεταδίδεται, τα μέτρα προς τους γιατρούς
Μια ανάσα από τη χώρα μας, στη γειτονική Ιταλία εντοπίστηκε χθες (19.05.2022) το πρώτο κρούσμα της ευλογιάς των πιθήκων. Της ιογενούς ασθένειας που προσομοιάζει στην πολύ πιο φονική παλαιότερη νόσο της ευλογιάς, που όμως εξαλείφθηκε από τον πλανήτη τη δεκαετία του ’80. Η ευλογιά των πιθήκων είναι μια ενδημική νόσος στη δυτική Αφρική, αλλά πλέον ... Περισσότερα To άρθρο Ευλογιά πιθήκων: Σε επιφυλακή τα νοσοκομεία – Πώς μεταδίδεται, τα μέτρα προς τους γιατρούς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κυριάκος Μητσοτάκης: Από την Ουάσιγκτον στον Βόλο και σε προεκλογικό τερέν
Συνεχίζει τις περιοδείες του εντός συνόρων, κάτι που ο ίδιος έχει ζητήσει από τους συνεργάτες του στο Μαξίμου
www.protothema.gr
Ανέστης Βλάχος: Ο γιος του μήνυσε τη δεύτερη σύζυγο του ηθοποιού για ανθρωποκτονία από δόλο
Δεν έχει τέλος η διαμάχη στην οικογένεια του αείμνηστου Ανέστη ΒλάχουΠερισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Βόρεια Κορέα: «Καλά αποτελέσματα» στη μάχη κατά του κορωνοϊού
Οι Αρχές της Βόρειας Κορέας κατέγραψαν δύο θανάτους και άλλες 263.370 περιπτώσεις ανθρώπων με «πυρετό» στην απομονωμένη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας...
1 h
www.zougla.gr
Survivor: Ο Τάκης έφυγε και συνεχίζεται το love story της Βρισηίδας και του Σπύρου
Survivor - Όλες οι ειδήσεις: Τον έρωτα μεταξύ Βρισηίδας και του Σπύρου αλλά και μια ακόμα αποχώρηση παρακολούθησαν το βράδυ…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή 20 Μαϊου 2022
Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπουν τα ζώδια για σας για σήμερα Παρασκευή 20 Μαϊου 2022. Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος σου; Ταύρος: Ο Ήλιος ολοκληρώνει σήμερα την ετήσια διέλευσή του στο ζώδιο σου και ξεκινά την περιήγησή του στον τομέα των πόρων σου. Αυτός ο νέος κύκλος αλλάζει ταχύτητες ... Περισσότερα To άρθρο Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή 20 Μαϊου 2022 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
1 h
www.newsit.gr
Ξεκινά το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Σημίτης, Παπανδρέου και Βενιζέλος θα ανέβουν στο βήμα
Επιστροφή και της Άννας Διαμαντοπούλου στο ΠΑΣΟΚ, παρόντες Χρυσόγονος – Πανούσης
1 h
www.protothema.gr
Ουκρανία: Νέα επαφή Αμερικανών – Ρώσων, μετά το σχέδιο Ντράγκι για ειρήνη, αλλά και κόντρα για την επισιτιστική κρίση
Αντιφατικές εκτιμήσεις για την έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία, πακέτο μαμούθ ΗΠΑ σε Κίεβο - Και ολίγον από… θρίλερ με την ένταξη Φινλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ
1 h
www.protothema.gr
Ευλογιά των πιθήκων: Ανησυχία για την εξάπλωσή της στη Γηραιά Ήπειρο - Τι προκαλεί και πώς κολλάει
Ποια στοιχεία εξετάζει ο ΠΟΥ για τη δυναμική της μετάδοσης
1 h
www.protothema.gr
Πώς βλέπει η Αθήνα την παράταση της ρήτρας διαφυγής -Μειώσεις έμμεσων φόρων στην Ευρώπη
Χαμηλά κρατάνε τους τόνους στην Αθήνα, μετά τις πληροφορίες που αναφέρουν ότι η ρήτρα διαφυγής πάει για παράταση και το 2023.
1 h
iefimerida.gr