Read full article on: makeleio.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Πεντέλη: Να κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Εισήγηση για να κηρυχθεί ο Δήμος Πεντέλης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Περισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Φυσικό Αέριο Αλεξανδρούπολης: Στην τελική ευθεία η κατασκευή από την Gastrade – Προοπτικές στον ενεργειακό χάρτη
Η Gastrade Α.Ε έλαβε την Τελική Επενδυτική Απόφαση (Final Investment Decision-FID) για την κατασκευή του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης. Η λήψη του FID αποτελεί το τελευταίο αλλά πιο σημαντικό βήμα για την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών. Όπως ενέκρινε ομόφωνα η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την υλοποίηση ... Περισσότερα To άρθρο Φυσικό Αέριο Αλεξανδρούπολης: Στην τελική ευθεία η κατασκευή από την Gastrade – Προοπτικές στον ενεργειακό χάρτη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Η Καλομοίρα μας συστήνει την αδελφή της, Γεωργία -Πόσο μοιάζουν [εικόνα]
Η Καλομοίρα μάς σύστησε στο Instagram την μεγαλύτερη αδελφή της, Γεωργία.
iefimerida.gr
Έρευνα: Bαρύτερες από τις οικονομικές oι κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας
Το 82% των Γερμανών θεωρεί ότι η κοινωνία τα τελευταία δυο χρόνια έχει αλλάξει προς το χειρότερο - Οι άνθρωποι κάτω των 30 ετών διαμαρτύρονται συχνότερα από ό,τι ο μέσος όρος για μοναξιά
www.protothema.gr
Ποια είναι η πιο πολύτιμη μάρκα αυτοκινήτου στον κόσμο - Πόσα δις. αξίζει [TOP 10]
Στην ετήσια έρευνα της Brand Finance με τις 500 πιο «ισχυρές» εταιρείες του 2022, η Apple κατέκτησε την κορυφή έχοντας αξία 355,1 δις δολαρίων (+35%), πραγματοποιώντας επιπλέον ένα νέο ρεκόρ υψηλότερης αξίας στην ιστορία της έρευνας.
iefimerida.gr
Ο Ηλίας Μπόγδανος έγραψε ένα τραγούδι για τον βιασμό της Γεωργίας Μπίκα στη Θεσσαλονίκη
Ο Ηλίας Μπόγδανος με αφορμή την υπόθεση του βιασμού της Γεωργίας Μπίκα...
www.zougla.gr
Καπραβέλος στο Newsbomb.gr: «Το έκτο κύμα είναι μπροστά μας - Αν δεν προσέξουμε θα μας τσακίσει»
Για τις τραγικές συνέπειες της σφοδρότητας του 5ου πανδημικού κύματος του κορονοϊού, μίλησε στο Newsbomb.gr, ο διευθυντής της Β' ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπανικολάου,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καιρός – Μαρουσάκης: Έρχονται βροχές που θα λιώσουν τα χιόνια, κίνδυνος για πλημμύρες
Πυκνές χιονοπτώσεις και καταιγίδες αναμένεται να σημειωθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καθώς από το βράδυ της Παρασκευής (28.1.2022). Ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, αναφέρει πως οι βροχές που θα σημειωθούν αναμένεται να λιώσουν απότομα μεγάλο όγκο χιονιού και προειδοποιεί για το κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Συγκεκριμένα, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης με νεότερη ανακοίνωσή του αναφέρει ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – Μαρουσάκης: Έρχονται βροχές που θα λιώσουν τα χιόνια, κίνδυνος για πλημμύρες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Παράταση συνταγών και παραπεμπτικών έως τις 7 Φεβρουαρίου
Το μέτρο αποβλέπει στη διευκόλυνση των ασθενών, οι οποίοι δεν κατάφεραν να εκτελέσουν τις συνταγές λόγω των καιρικών συνθηκών
www.protothema.gr
«Δυναμώνουμε τις Σπάνιες Φωνές»: To Infographic του Newsbomb.gr για τις σπάνιες παθήσεις
«Διαγνώστηκα στα 42 μου χρόνια λαμβάνοντας μέσα σε μια στιγμή απαντήσεις για πολλά πράγματα που μου ήταν ανεξήγητα μέχρι τότε,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΕΛΣΤΑΤ: Μεγάλη αύξηση κατά 29,4% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Δεκέμβριο 2021
Νέα μεγάλη αύξηση κατά 29,4% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Δεκέμβριο του 2021, αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ.
iefimerida.gr
Νέα τηλεφωνική απάτη: Οι αριθμοί που χρησιμοποιούν οι απατεώνες – Τι να προσέξετε
Σε εξέλιξη φαίνεται ότι είναι μια νέα απόπειρα τηλεφωνικής απάτης από αγνώστους που καλούν σε κινητά τηλέφωναΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΑΔΜΗΕ: Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος της ΝΑ Μεσογείου
Το ενημερωτικό σημείωμα της ΑΔΜΗΕ αναφέρει πως η Ελλάδα είναι ο ενεργειακός κόμβος της ΝΑ Μεσογείου.
iefimerida.gr
Πορτογαλία: Σοσιαλιστές και Σοσιαλδημοκράτες κοντράρονται για τις εκλογές της Κυριακής – Απόλυτο θρίλερ
Εθνικές εκλογές την Κυριακή (30.01.2022) στην Πορτογαλία. Οι Σοσιαλιστές του απερχόμενου πρωθυπουργού Αντόνιο Κόστα απέχουν βραχεία κεφαλή του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της αντιπολίτευσης σύμφωνα με δύο δημοσκοπήσεις. Όπως εκτιμά η δημοσκόπηση που δημοσιεύεται στο εβδομαδιαίο Expresso, το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS), που βρίσκεται στην εξουσία από το 2015 στην Πορτογαλία, εξασφαλίζει το 35% της πρόθεσης ψήφου, έναντι ... Περισσότερα To άρθρο Πορτογαλία: Σοσιαλιστές και Σοσιαλδημοκράτες κοντράρονται για τις εκλογές της Κυριακής – Απόλυτο θρίλερ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Παράταση μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου για τις συνταγές και τα παραπεμπτικά που έληγαν αυτή την εβδομάδα
Οι δικαιούχοι που είναι εγγεγραμμένοι στην άυλη συνταγογράφηση θα δουν ανανεωμένη την ημερομηνία λήξης
www.protothema.gr
ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από την ΕΛΣΤΑΤ! Απίστευτη άνοδος 47,2% στα τροχαία τον περασμένο Νοέμβριο – Αυτή είναι η πραγματική πανδημία στην χώρα μας
Αύξηση 47,2% σημείωσαν τα οδικά τροχαία ατυχήματα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, τον περασμένο Νοέμβριο σε ανήλθαν σε 958 τον αριθμό. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στα ατυχήματα αυτά καταγράφηκαν 60 νεκροί (αύξηση 17,6%), 36 βαριά τραυματίες (αύξηση 16,1%) και 1.064 ελαφρά τραυματίες (αύξηση 50,9%).
www.makeleio.gr
Πέτσας σε δήμους και περιφέρειες για επιδείνωση καιρού: Ενεργείστε άμεσα και με τον βέλτιστο δυνατό
Επιστολή του Στέλιου Πέτσα σε δήμους και περιφέρειες για τη νέα επιδείνωση του καιρού.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΕΛΑΤΕ ΑΝΤΙ-ΨΕΚ !! ΜΕΤΑ ΤΑ “ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ” ΣΑΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ “ΕΙΔΙΚΑ” !! ΠΟΙΟΣ ΤΗ ΧΑΡΗ ΣΑΣ !!
Βεβαίως, οι αντι-ψεκ μέχρι τώρα ήξεραν ότι τους κάλυπταν οι …τριάντα χιλιάδες δόσεις των αρχικών εμβολίων. Αυτές ντε, οι “αναμνηστικές”, οι “σουβενίρ”, “μία για το δρόμο” κ.ο.κ. Τώρα τους ετοιμάζουν τις “ειδικές”. Αν μη τι άλλο, δεν τους αφήνουν να πλήττουν! Θα εμβολιάζονται μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, αλλά κάθε φορά το τσίμπημα θα έχει και […]
www.makeleio.gr
Για τον Στέργιο και τη Μαρία Τσούγγαρη τα παραδοσιακά βουτήματα είναι οικογενειακή υπόθεση
Η οικογενειακή παράδοση ξεκινά στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν από το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο.
www.protothema.gr
Η Σαρλίζ Θερόν δημοσίευσε σπάνιες φωτογραφίες με τις θετές κόρες της και τη μητέρα της
«Έκανα αίτηση σε οποιαδήποτε χώρα θα επέτρεπαν την υιοθεσία σε μονογονέα».
www.protothema.gr
Μαρία Μπεκατώρου: Δε φαντάζεσαι τι μαγαζί θέλει να φτιάξει εδώ και χρόνια
Τριάντα χρόνια παρουσίας στην τηλεόραση κλείνει φέτος η Μαρία Μπεκατώρου. Η φιλία με την Υβόννη και τι σκέφτεται να κάνει…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Δήμος Ιλίου παρκάρει παράνομα τα οχήματά του σε θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων
Μια απαράδεκτη πρακτική αντιμετωπίσαμε κατά την αναζήτηση σημείου φόρτισης στο Ίλιον, όχι από κάποιον ανεγκέφαλο ιδιώτη οδηγό, αλλά από τη δημοτική αρχή.
gazzetta.gr
Η Ζωζώ Σαπουντζάκη μιλάει για την έκρηξη στη Συγγρού: Έχω μεγάλες καταστροφές στο σπίτι
«Κλείστηκα στο δωμάτιο, δεν ήξερα τι να κάνω. Ταλαιπωρία μεγάλη όλη νύχτα, δεν έμεινε ούτε ρολό, ούτε τζάμια, ούτε τίποτα», λέει η ηθοποιός
www.protothema.gr
NBA: Ξανά στην πεντάδα του All Star Game ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
To NBA ανακοίνωσε τις δύο πεντάδες και τους αρχηγούς της κάθε ομάδας του 71ου All Star Game, που θα φιλοξενηθεί στο Κλίβελαντ στις 20 Φεβρουαρίου.
iefimerida.gr
Παράταση σε συνταγές και παραπεμπτικά εξαιτίας της κακοκαιρίας – Μέχρι πότε θα ισχύουν
Μετά την επέλαση της σφοδρής κακοκαιρίας, προς διευκόλυνση των πολιτών, το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε παράταση στην ισχύ συνταγών και παραπεμπτικών που έληγαν αυτές τις μέρες και δεν εκτελέστηκαν.  Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, όλες οι συνταγές για φάρμακα, καθώς και όλα τα παραπεμπτικά για εξετάσεις, που έληγαν από τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου έως και ... Περισσότερα To άρθρο Παράταση σε συνταγές και παραπεμπτικά εξαιτίας της κακοκαιρίας – Μέχρι πότε θα ισχύουν δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Greece: Gastrade received the Final Investment Decision (FID) for INGS Alexandroupolis
The FSRU with a capacity of 153.500 sq.m. LNG will be connected to the national natural gas network of Greece with a 28 km long pipeline
www.protothema.gr
Τσιτσιπάς - Μεντβέντεφ: Ο πόντος του Στέφανου με τον οποίο έκανε το 1-1 (vid)
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έσπασε δύο φορές το σερβίς του Ντανίλ Μεντβέντεφ και κατάφερε να φέρει σε ισορροπία το παιχνίδι.
gazzetta.gr
Νέο δελτίο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Racing με κυνοδρομίες στα καταστήματα ΟΠΑΠ
Εύκολη συμπλήρωση με 3 κινήσεις!
iefimerida.gr
Εξαπάτησαν πάλι επιχειρηματία στην Ξάνθη
Ο απατεώνας κατάφερε να αδειάσει τον τραπεζικό λογαριασμό ενός επιχειρηματία με το πρόσχημα ότι θα αγόραζε τα προϊόντα του
www.protothema.gr
Πάτρα: 40χρονος πήγε να εμβολιαστεί για λογαριασμό 28χρονου - Τον κατάλαβε ο γιατρός
Πρόκειται για έναν 40χρονο άνδρα, ο οποίος την Τετάρτη πήγε να εμβολιαστεί για λογαριασμό ενός 28χρονου, προσκομίζοντας δίπλωμα οδήγησης.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Φοντέκιο: Ένας Ιταλός συστήνεται στο... άγνωστο ΟΑΚΑ (vid)
O 26χρονος φόργουορντ συνεχίζει την ανοδική του πορεία με την φανέλα των Βάσκων και ετοιμάζεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά στο ΟΑΚΑ έπειτα από 5 σεζόν παρουσίας στην Euroleague.
gazzetta.gr
Αυστηρή προειδοποίηση Πέτσα σε Δήμους και Περιφέρειες -Να μην επαναληφθούν τα φαινόμενα της προηγούμενης εβδομάδας
Ο Στέλιος Πέτσας κάλεσε να επιταχυνθεί η επιχείρηση του αποχιονισμού σε όλους τους Δήμους που επλήγησαν από τα πρόσφατα καιρικά φαινόμενα, ενόψει της νέας κακοκαιρίας που έρχεται
www.protothema.gr
H Queen Latifah για τις κατηγορίες εναντίον του Κρις Νοθ: «Η δικαιοσύνη πρέπει να υπερισχύσει»
Η ηθοποιός, ράπερ και παραγωγός, μίλησε για τον πρώην συμπρωταγωνιστή της και τις κατηγορίες περί σεξουαλικών επιθέσεων
www.protothema.gr
ΑΔΜΗΕ: Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος της ΝΑ Μεσογείου
Με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου μέσω Κρήτης (Euroasia Interconnector) η Κύπρος ενσωματώνεται στο ευρωπαϊκό...
www.zougla.gr
Υδροβιολόγος στο iefimerida: Ελάχιστες οι πιθανότητες για επιβίωση της φάλαινας -Τι της έχει συμβεί
Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή η μικρή φάλαινα που βρίσκεται στην θαλάσσια περιοχή του Αλίμου δίνουν δύτες, κτηνίατροι και υδροβιολόγοι.
iefimerida.gr
EUC: Επιτυχές Κύπρο-Ελλαδικό Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής
Το Κύπρο-Ελλαδικό Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής το οποίο συνδιοργανώθηκε και φέτος από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Υπηρεσία…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Προ των ευθυνών τους θέτει ο Πέτσας τους δημάρχους ενόψει του νέου κύματος κακοκαιρίας
Επιστολή προς τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της έντονης χιονόπτωσης, ενόψει και του νέου κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται το Σαββατοκύριακο, έστειλε του ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας. Ο κ. Πέτσας καλεί τους τοπικούς άρχοντες να θέσουν σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα σχέδια αυξημένης ετοιμότητας πολιτικής προστασίας. Ο κ. ... Περισσότερα To άρθρο Προ των ευθυνών τους θέτει ο Πέτσας τους δημάρχους ενόψει του νέου κύματος κακοκαιρίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γιάννης Οικονόμου: Οι υπουργοί έχουν την εμπιστοσύνη του πρωθυπουργού – Όχι ευχαριστημένοι από το συντονισμό
Από τη μια ο πρωθυπουργός έχει εμπιστοσύνη στους υπουργούς του, από την άλλη δεν υπάρχει ικανοποίηση για τον συντονισμό και τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «Ελπίς». Αυτό είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου. «Όποιος είναι υπουργός έχει την εμπιστοσύνη της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε ευχαριστημένοι από ... Περισσότερα To άρθρο Γιάννης Οικονόμου: Οι υπουργοί έχουν την εμπιστοσύνη του πρωθυπουργού – Όχι ευχαριστημένοι από το συντονισμό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 47,2% στα τροχαία τον περασμένο Νοέμβριο
Συνολικά 958 τροχαία προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων
www.protothema.gr
Άγριο ξέσπασμα του Ντανιίλ Μεντβέντεφ κατά του Απόστολου Τσιτσιπά: «Είσαι ηλίθιος;» φώναξε στον διαιτητή(ΒΙΝΤΕΟ)
Ποιος είδε τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ και δεν τον φοβήθηκε! Ο Ρώσος εκνευρισμένος από την απώλεια του δεύτερου σετ από τον Στέφανο Τσιτσιπά και την ισοφάριση σε 1-1 στον ημιτελικό του Αυστραλιανού Open, έβαλε τις φωνές στον διαιτητή διαμαρτυρόμενος πως ο Έλληνας τενίστας λάμβανε αντικανονικά οδηγίες από τον πατέρα και προπονητή του, Απόστολο. «Ο πατέρας του […]
www.makeleio.gr
Πάτρα – Κορονοϊός: Βγήκε από την εντατική το βρέφος που νόσησε – Αισιόδοξοι οι γιατροί
Το βρέφος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και οι γιατροί το έβαλαν σε ΜΕΘ. Μετά από μια νύχτα αγωνίας, οι γονείς άκουσαν αυτό που ευελπιστούσαν… Σταθερή είναι η κατάσταση της υγείας του βρέφους 52 ημερών που νοσεί με κορονοϊό και εισήχθη χθες (27-01-2022) προληπτικά στην ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου. Καθησυχαστικός ο διευθυντής της ΜΕΘ ... Περισσότερα To άρθρο Πάτρα – Κορονοϊός: Βγήκε από την εντατική το βρέφος που νόσησε – Αισιόδοξοι οι γιατροί δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο Νεϊμάρ προλαβαίνει τους αγώνες Παρί Σεν Ζερμέν – Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League
Ευχάριστα νέα για την Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς περίπου σε δύο εβδομάδες (15/2) πριν από την πρώτη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τους «16» του Champions League, η παρουσία του Νεϊμάρ φαντάζει πλέον πιθανή. Ο Βραζιλιάνος σταρ αντιμετώπισε σοβαρό διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο, που υπέστη στο γήπεδο της Σεντ Ετιέν (1-3) στις 28 Νοεμβρίου, ... Περισσότερα To άρθρο Ο Νεϊμάρ προλαβαίνει τους αγώνες Παρί Σεν Ζερμέν – Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Το ξέσπασμα του Οκάρο Ουάιτ
Comme ci comme ça. Ελπίζω να το έχω γράψει σωστά αυτό γιατί δεν ξέρω γαλλικά.
gazzetta.gr
Ξύπνα! Στο κράτος των τζιτζικιών, εσύ είσαι το μυρμήγκι…
Δεν είναι αστείο πια… Δεν γελάει κανείς.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τουρισμός για Όλους: Άρση υποχρέωσης υποβολής ενημεροτήτων - Ακατάσχετο και ασυμψήφιστο πληρωμών
Τι ισχύει για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» σύμφωνα με τις νέες ΚΥΑ.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Έξαλλος με τον πατέρα του Τσιτσιπά ο Μεντβέντεφ, τα' βαλε με τον διαιτητή: «Είσαι ηλίθιος;»
Ο Ρώσος τενίστας θεωρεί πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς παίρνει οδηγίες από τον προπονητή του
www.protothema.gr
50.359 έλεγχοι την Πέμπτη: Τρεις αναστολές λειτουργίας και 354 πρόστιμα για μη χρήση μάσκας
50.359 έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν χθες σε όλη τη χώρα για την εφαρμογή των μέτρων κατά του κορωνοϊού.
iefimerida.gr