ΟΑΕΔ: Τα νέα προγράμματα για το 2020

ΟΑΕΔ: Τα νέα προγράμματα για το 2020

Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στους δήμους, στην δασοπροστασία, ειδικά προγράμματα για πτυχιούχους και ανέργους από 55 ως 67 ετών θα προκηρυχθούν απο τον ΟΑΕΔ το επόμενο διάστημα σύμφωνα με πληροφορίες του Dikaiologitika News.

Ειδικότερα πρώτο στην σειρά, γύρω στα τέλη Ιανουαρίου, θα προκηρυχθεί το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 36.500 ωφελούμενους ενώ στην συνέχεια θα προκηρυχθεί πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμοι και Περιφέρειες για την απασχόληση 2.000 ανέργων ηλικίας από 55 ως 67 ετών.

Στην συνέχεια θα προκηρυχθεί τον Απρίλιο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για την δασοπροστασία καθώς και ειδικό πρόγραμμα για πτυχιούχους σε δημόσιους φορείς.

Κοινωφελή 36.500 ωφελουμένων στους δήμους

Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την κοινωφελή εργασία στους δήμους θα απευθύνεται σε 36.500 ανέργους και θα προσφέρει εργασία 8μηνης διάρκειας ενώ θα ενταχθούν εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 67 ετών, οι οποίοι τουλάχιστον έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια υποχρεωτική εκπαίδευση.

Η ημερήσια αμοιβή θα διαμορφωθεί στα 21,84 ευρώ, ενώ η μηνιαία έως τα 546 ευρώ.

Οι άνεργοι που θα υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και θα έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν από έναν έως τρεις Δήμους για μία και μόνο ειδικότητα.

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ξεπερνά τα 265,67 εκατ. ευρώ (189,41 εκατ. από συγχρηματοδοτούμενους πόρους και 76,25 από εθνικούς πόρους από το λογαριασμό του ΟΑΕΔ).

Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν αντιστοιχούν σε εκατοντάδες ειδικότητες υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, τεχνολογικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όπως διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού προσωπικού φύλαξης, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθει στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι και οι άνεργοι με χαμηλά προσόντα. 

Πρόγραμμα 2.000 θέσεων

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμοι και Περιφέρειες για την απασχόληση ανέργων ηλικίας από 55 ως 67 ετών αναμένεται να προκηρυχθεί το επόμενο διάστημα.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 2.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών.

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του µηνιαίου µισθολογικού και µη µισθολογικούκόστους του ωφελούµενου µε ανώτατο όριο τα 600 ευρώ µηνιαίως.

Για κάθε ηµέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ηµερών το ανωτέρω µηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαµορφώνεται κάθε φορά, µειώνεται κατά 1/25.

Στο µισθολογικό και µη µισθολογικό κόστος συµπεριλαµβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγµατικές µηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη.

Για την πρόσληψη µακροχρόνια ανέργων, η διάρκεια του προγράµµατος ορίζεται στους δώδεκα µήνες µε δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα µήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει η δικαιούχος επιχείρηση εντός τριάντα ηµερολογιακών ηµερών από τη λήξη του 12µηνου απασχόλησης.

Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις που μπορούν να συμμετέχουν είναι οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του Δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και οι επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010, οι οποίες ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά).

Ωφελούμενοι είναι άτομα ηλικίας 55-67 ετών που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον άνω των δώδεκα μηνών.

Οι ωφελούμενοι οφείλουν:

α) να είναι μακροχρόνια εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, ηλικίας 55-67 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος και το 67ο έτος της ηλικίας τους αντίστοιχα) κατά την υπόδειξη τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους.

β) να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο ΑΣΔ.

γ) να είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. (ν. 2431/1996), Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητα τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).

Πυροπροστασία

Νέο πρόγραμμα για περίπου 5.000 ανέργους για την αντιπυρική προστασία των δασών αναμένεται να προκηρυχθεί τον Απρίλιο.

Αν και ο αρχικός σχεδιασμός του υπουργείου Εργασίας ανέφερε ότι θα δοθεί παράταση και μάλιστα στελέχη του υπουργείου Εργασίας μιλούσαν για παράταση του εν λόγω προγράμματος τελικά αποφασίστηκε να μην δοθεί παράταση τώρα, κατά τους χειμερινούς μήνες, και να βγει τον Μάιο προκήρυξη για νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για την προστασία των δασών όπου οι ανάγκες τους καλοκαιρινούς μήνες ειναι αυξημένες.

Ειδικότερα σχεδιάζεται ανάλογη προκήρυξη με αυτή του 2018 που θα προβλέπεται η πρόσληψη περίπου 5.000 ανέργων στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας.

Η τοποθέτηση ανέργων αφορά εργασία διάρκειας οκτώ μηνών στην προστασία των δασών. Θα υπάρχει διαδικασία μοριοδότησης, από την οποία θα προκύπτουν οι τελικοί ωφελούμενοι, μέσα από το μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.

Οι άνεργοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για να ενταχθούν στη λίστα επιλογής δικαιούχων.

To πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τις εξής παραμέτρους:

• Η συγκεκριμένη δράση καταρτίζεται από τη Γενική Γραμματεία Κοινοτικών και Άλλων Πόρων.

• Η δράση απευθύνεται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις των Περιφερειών της χώρας.

• Στόχος είναι να επανασυνδεθούν οι μακροχρόνια άνεργοι και άλλες ευάλωτες ομάδες με την αγορά εργασίας. Επίσης, να βελτιωθεί η οικονομική κατάστασή τους, με την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, να υπάρξει σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και να προστατευθούν τα δάση από τις πυρκαγιές.

• Σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις η χρονική διάρκεια του προγράμματος μπορεί να παραταθεί κατά ένα μήνα και 15 ημέρες, πέραν του οκταμήνου που ισχύει για όλους τους ωφελούμενους.

Πρόγραμμα για 5.500 πτυχιούχους

Στην δημιουργία νέου προγράμματος ανάλογου με αυτό που τρέχει των 5.500 πτυχιούχων στους δημόσιους φορείς αναμένεται να προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας. Ειδικότερα αν και στο υπουργείο Εργασίας ασκούνται πιέσεις για την παράταση του προγράμματος ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι μελετάται αντί για την παράταση του προγράμματος η προκήρυξη νέου προγράμματος για νέους πτυχιούχους.

Πάντως οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα ζητούν την παράταση των συμβάσεων του Ειδικού προγράμματος απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς που λήγει στις αρχές του 2020.

Οι εργαζόμενοι του ειδικού αυτού προγράμματος, όπως καταγγέλλουν υπηρετούν σε υπηρεσίες όπως EKEA, ΕΦΚΑ, Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών, Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών, Αποκεντρωμένη Διοίκηση/Τμήμα Διεύθυνσης Υδάτων, ΟΑΕΔ, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, κ.ά., σε όλη την Ελλάδα.


Load more
Read full article on: dikaiologitika.gr
unread news
unread news
Θλίψη: Πέθανε διάσημη επιστήμονας – Η ζωή της είχε γίνει ταινία και προτάθηκε για Όσκαρ (pics)
Θλίψη για την γνωστή μαθηματικό…
www.newsbomb.gr
Η Μάλαγα υπέγραψε τον σουτέρ Σιμόνοβιτς (vid)
Ο Μάρκο Σιμόνοβιτς υπέγραψε στη Μάλαγα ως το τέλος της σεζόν.  
gazzetta.gr
Μεταμόσχευση κερατοειδούς: Πόσο εύκολο είναι να βρεθεί κατάλληλο μόσχευμα
Με τη μεταμόσχευση κερατοειδούς (κερατοπλαστική) αντιμετωπίζονται περιπτώσεις όπως φυσαλιδώδης κερατοπάθεια, ο κερατόκωνος, τα εγκαύματα, οι δυστροφίες και οι φλεγμονές του κερατοειδούς. Πόσο γρήγορα όμως μπορεί να βρεθεί μόσχευμα;
www.protothema.gr
PornHub reveals who surpassed Mia Khalifa’s popularity in 2019
There’s a new star in town, apparently…
www.protothema.gr
Σκευωρία Novartis: Δεν έχω στοιχεία για κανέναν Έλληνα πολιτικό λέει ο «Σαράφης»
Ο μάρτυρας υποστηρίζει ότι δεν γνωρίζει τίποτα και ότι όσα είχε πει στην εισαγγελία Διαφθοράς ήταν «στο πεδίο της πιθανολόγησης»  - Η κατάθεσή του ενώπιον του κλιμακίου της προανακριτικής επιτροπής στη ΓΑΔΑ συνεχίζεται
www.protothema.gr
Νέο σύστημα βιοψίας προστάτου με σύντηξη εικόνων
Από το Ουρολογικό Τμήμα του ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας
www.protothema.gr
Κορωνοϊός: Πανικός στην Ιταλία με έξι νεκρούς, αστυνομικούς στους δρόμους και πόλεις - φαντάσματα
Τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 200 - Η επιδημία έχει χτυπήσει πόλεις του ιταλικού βορρά - Συγκλονίζουν εικόνες με άδεια ράφια στα σούπερ-μάρκετ - Σε Λομβαρδία και Βένετο έχουν κλείσει πανεπιστήμια, σχολεία, μουσεία και σινεμά - Ο ΠΟΥ κρούει τον κώδωνα για πιθανή εξέλιξη του ιού σε πανδημία
www.protothema.gr
ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Ενισχύει τα δρομολόγια λόγω αποκριάς
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ενισχύει τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής στο τμήμα Κιάτο-Πάτρα και αντίστροφα, λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης και πληρότητας που παρατηρείται ενόψει των αποκριάτικων εκδηλώσεων στο Πατρινό Καρναβάλι.Στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των εκδρομέων που επιθυμούν να επισκεφθούν την πόλη της Πάτρας, καθώς και των κατοίκων που επιθυμούν να μετακινηθούν από τα προάστια προς το κέντρο της πόλης και αντίστροφα. Οι επισκέπτες από την Αθήνα μπορούν να επιλέξουν να μετακινηθούν με τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο μέχρι και το Κιάτο και στη συνέχεια, να επιβιβαστούν στα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. με τελικό προορισμό την Πάτρα. Επιπλέον, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. προχωράει σε αύξηση θέσεων και σε άλλες γραμμές του δικτύου, με σκοπό οι εκδρομείς να μεταβούν με τον σιδηρόδρομο οικονομικά και άνετα στα φημισμένα καρναβάλια όπως της Χαλκίδας, της Ξάνθης και της Φλώρινας δίνοντας τους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην κορύφωση των αποκριάτικων εκδηλώσεων, που λαμβάνουν χώρα την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς και την Καθαρά Δευτέρα.
www.dikaiologitika.gr
Κορωνοϊός: Ελληνική πρεσβεία στην Ιταλία για τους μαθητές -«Δεν υπάρχει λόγος αυξημένης ανησυχίας»
Η ελληνική πρεσβεία στην Ιταλία εξέδωσε πριν από λίγο ανακοίνωση σχετικά με τα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα και την επιστροφή Ελλήνων μαθητών, στην οποία υπογραμμίζεται:
iefimerida.gr
ΕΣΕΕ: Ενίσχυση του εμπορίου μέσω ΕΣΠΑ και επίσπευση των αναπτυξιακών δράσεων
Την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του εμπορίου, στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου του ΕΣΠΑ, συζήτησε...
www.zougla.gr
Tο πανεύκολο στιλιστικό τρικ με το πανωφόρι από την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου -Για να υιοθετήσεις τώρα
Μπορεί να έχουμε συνδυάσει τα σόου των οίκων μόδας με δύσκολες ντυσίματα που δε φοριούνται στην καθημερινότητα, αλλά ενίοτε ανακαλύπτουμε «χρυσά» στιλιστικά τρικ.
iefimerida.gr
Τραμπ: Οι Δημοκρατικοί «δεν θα αφήσουν να κερδίσει» ο Μπέρνι Σάντερς
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Δημοκρατικοί δεν θα αφήσουν να κερδίσει ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, ο επικρατέστερος...
www.zougla.gr
Χρυσός: Οι επενδυτές «αγοράζουν» ασφάλεια – Η τιμή κάνει ράλι προς τα $1.700
www.protothema.gr
Ραντεβού Τσέφεριν - Γραμμένου: Το τσιγαράκι της αναμονής! (vid)
Εν αναμονή της συνάντησης με τον πρόεδρο της ΟΥΕΦΑ, Αλεξάνταρ Τσέφεριν για τα θέματα που χαλούν συνεχώς την εικόνα του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο πρόεδρος της ΕΠΟ Βαγγέλης Γραμμένος βρήκε την ευκαιρία για ένα τσιγάρο στα όρθια μαζί με τον Ζόραν Λάκοβιτς!
gazzetta.gr
Kορωνοϊός - ΠΟΥ: Ο κόσμος πρέπει να προετοιμαστεί για το «ενδεχόμενο πανδημίας»
Αν και είναι «πολύ νωρίς» να μιλήσει κανείς για αυτό, η κατάσταση είναι πολύ ανησυχητική ανέφερε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση εκκένωσης σε εγκαταλειμμένο κτήριο - 10 προσαγωγές
Εταιρεία θα αναλάμβανε να μετατρέψει το συγκεκριμένο ακίνητο σε airbnb - Πρόκειται για  διατηρητέο κτήριο
www.protothema.gr
Ιπποπόταμος βολτάρει ατάραχος σε βενζινάδικο (vid)
Ένας χαλαρός ιπποπόταμος εμφανίστηκε σε βενζινάδικο να κόβει βόλτες, ανάμεσα στις αντλίες και τα αυτοκίνητα.
gazzetta.gr
Προσφυγικό: Εκρηκτική η κατάσταση στη Λέσβο
Πριν από λίγη ώρα αναχώρησε για το Βορειοανατολικό Αιγαίο το πλοίο Εξπρές Πήγασος με 10 λεωφορεία ΜΑΤ καθώς και όχημα εκτόξευσης νερού.Το δρομολόγιο του πλοίου όπως αναφέρει η ΕΡΤ Αιγαίου δεν έχει ανακοινωθεί, ενώ κανονικά ήταν εκτός δρομολογίου λόγω βλάβης. Ωστόσο, οι κάτοικοι έχουν αποκλείσει τις εισόδους στα σημεία πρόσβασης της Καράβας. Σύμφωνα με το lesvosnet, το πλοίο να προσεγγίσει πρώτα το λιμάνι των Μέστών και έπειτα τη Λέσβο. Πολίτες απέκλεισαν τους δρόμους Δράση ανέλαβαν σήμερα από το πρωί, ομάδες περιφρούρησης πολιτών που έκλεισαν τους δρόμους που οδηγούν στην επιταγμένη περιοχή Καβακλή- Καράβας του Μανταμάδου, όπου αναμένεται να δημιουργηθεί η νέα δομή για την παραμονή προσφύγων και μεταναστών. Με φορτηγά και μηχανήματα βαρέως τύπου απέκλεισαν τις εισόδους των δρόμων επιτρέποντας την πρόσβαση μόνο κτηνοτρόφων που δραστηριοποιούνται εκεί. Από το πρωί μαθητές κατέλαβαν το σχολικό συγκρότημα του Γυμνασίου και Λυκείου του Μανταμάδου διαμαρτυρόμενοι για την κατασκευή της νέας δομής. Σήμερα το απόγευμα όπως αναφέρει το ΑΠΕ - ΜΠΕ (Στρατής Μπαλάσκας) θα πραγματοποιηθεί η λαϊκή συνέλευση στο χωριό της Αγίας Παρασκευής σε κατοίκους του οποίου ανήκει μεγάλο μέρος της επιταχθείσας έκτασης. Με σημερινή ανακοίνωση η δημοτική αρχή Μυτιλήνης δηλώνει παρούσα «στις κινητοποιήσεις που θα αποφασιστούν από κοινού με τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και β βαθμού».
www.dikaiologitika.gr
Χαρίτσης: Η κυβέρνηση εμμένει σε πολιτικές σύγκρουσης με τους κατοίκους των νησιών
«Να αφήσει τους μικροκομματικούς υπολογισμούς και να ακολουθήσει επιτέλους τον δρόμο της λογικής, του διεθνούς δικαίου και του ανθρωπισμού» στο…
www.newsbomb.gr
Κοροναϊός: Σκληρό «χτύπημα» στο ελληνικό Χρηματιστήριο
Με δραματική πτώση που ξεπέρασε το 8% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, στα χαμηλότερα επίπεδα από τα μέσα…
www.newsbomb.gr
Ιωάννα Τούνη: Κάνει γυμναστική με 12ποντα
Γιατί;... Γιατί μπορεί
www.protothema.gr
Οι ιλιγγιώδεις αριθμοί της υπερπαραγωγής «Μόμπι Ντικ» που έρχεται στο Παλλάς [εικόνες]
Η θρυλική ιστορία του Μόμπι Ντικ που έγραψε ο Χέρμαν Μέλβιλ γίνεται μιούζικαλ μέσα από τη σύμπραξη του Ιδρύματος Ωνάση και των Θεατρικών Σκηνών. Η παραγωγή έρχεται στο θέατρο Παλλάς και το iefimerida συγκέντρωσε όλους τους απίστευτους αριθμούς της παραγωγής.
iefimerida.gr
Τι συνέβη στην πτήση των Λέικερς όταν έγινε γνωστός ο θάνατος του Κόμπι
Το ESPN έδωσε στη δημοσιότητα τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησαν τα μέλη των Λος Άντζελες Λέικερς όταν πληροφορήθηκαν για τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ κατά τη διάρκεια της πτήσης τους από τη Φιλαντέλφεια στην Καλιφόρνια. 
gazzetta.gr
Ένοχος ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν
Μετά από πέντε ημέρες διασκέψεων, οι ένορκοι έκριναν ένοχο τον πρώην παραγωγό του Χόλιγουντ
www.protothema.gr
Με αυτό το «ρούχο» θα νιώσεις σέξι στο σπίτι σου!
Δείτε ποιο είναι.
www.newsbomb.gr
Το αποτέλεσμα δοξάζει τον Μαρτίνς, η εικόνα «ενοχοποιεί» τον Φερέιρα
Ο Μιχάλης Τσόχος γράφει για το που κρίθηκε το ντέρμπι, τον Τσιμίκα, απαντά στο ερώτημα αν τελείωσε το πρωτάθλημα και τονίζει την αξία του να ξέρεις να χάνεις, αλλά και την σημασία του να γνωρίζεις το γιατί...
gazzetta.gr
Τα επόμενα βήματα της συμφωνίας με Μίσιτς
H «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ επιβεβαίωσε την συμφωνία της με τον Γιόσιπ Μίσιτς και προχωράει, εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται, σε συμφωνία και με την Σπόρτινγκ.
gazzetta.gr
O κορονοϊός μπορεί να μεταδοθεί και από άτομο που δεν έχει εκδηλώσει συμπτώματα
Οι Κινέζοι ερευνητές επιβεβαίωσαν μια περίπτωση ασυμπτωματικής μετάδοσης του νέου κορονοϊού COVID-19...
www.zougla.gr
Ελληνικό ποδόσφαιρο: Αύριο στις 10:00 η συνάντηση Μητσοτάκη με UEFA-FIFA για το μνημόνιο
Κρίσιμη συνάντηση για το ελληνικό ποδόσφαιρο και τις αλλαγές που επίκεινται σε πολλά επίπεδα, είναι η αυριανή ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την UEFA-FIFA στο Μέγαρο Μαξίμου.
iefimerida.gr
Στην Αθήνα ο πρόεδρος της UEFA Αλεκσάντερ Τσέφεριν - Αύριο η συνάντηση με ΕΠΟ
Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, βρίσκεται στην Αθήνα, όπου τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Βαγγέλης Γραμμένος.Στο πρώτο ταξίδι του στην Ελλάδα από όταν ανέλαβε την προεδρία της UEFA, ο κ. Τσέφεριν συνοδεύεται από τον διευθυντή του τμήματος Εθνικων Ομοσπονδιών της UEFA κ. Ζόραν Λάκοβιτς και αλλά υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Στην Αθήνα παράλληλα αναμένονται και ο αντιπρόεδρος της FIFA κ. Γκρεγκ Κλαρκ, που θα ταξιδέψει μαζί με τη διευθύντρια του τμήματος Εθνικών Ομοσπονδιών της παγκόσμιας ομοσπονδίας κα Έμιλι Σο. Η επίσημη συνάντηση των προέδρων UEFA και ΕΠΟ έχει οριστεί για τις 19:00 της Τρίτης 25 Φεβρουαρίου, στην οποία θα παρευρεθούν, πλην των κ κ. Κλαρκλ, Λάκοβιτς και της κ. Σο, οι κ.κ Χέρμπερτ Χούμπελ και Πετρ Φουσεκ. Κατά την παραμονή του στην Ελλάδα, ο κ. Τσέφεριν αναμένεται να έχει συναντήσεις και με κυβερνητικά στελέχη, όπως ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο συνάντησής του και με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.  
www.dikaiologitika.gr
Ορεστιάδα: Βγήκε απ’ το χειρουργείο η 13χρονη μαθήτρια που τραυματίστηκε σοβαρά
Βγήκε σήμερα απ’ το χειρουργείο, μετά από επέμβαση στη σπονδυλική στήλη που κράτησε περισσότερες από 3 ώρες, η 13χρονη μαθήτρια...
www.zougla.gr
Πανιώνιος: Με Γαβριήλ η προετοιμασία ενόψει ΑΕΚ
Στην τελική ευθεία μπήκε η προετοιμασία του Πανιωνίου ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος και την επερχόμενη (29/2) εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕΚ για την 19η αγωνιστική της EKO Basket League.  
gazzetta.gr
Η Kendall Jenner φωτογραφήθηκε topless, ως γυναίκα «τρόπαιο»
...όπως τη φαντάστηκε ο Maurizio Cattelan για λογαριασμό του Garage Magazine.
www.protothema.gr
NASA mathematician Katherine Johnson has died aged 101
She was the real-life subject of Hidden Figures and helped Apollo 11 land on the Moon
www.protothema.gr
Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό
Την τήρηση κανόνων υγιεινής για την προστασία και την πρόληψη της μετάδοσης του νέου κορωνοϊού, υπενθυμίζει τα υπουργείο Υγείας...
www.zougla.gr
Καθησυχάζει η ελληνική πρεσβεία στην Ιταλία για επιστροφή μαθητών και επισκέπτες
Καθησυχαστική είναι η ελληνική πρεσβεία στην Ιταλία, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση την επιστροφή Ελλήνων μαθητών λόγω κοροναϊού αλλά και οδηγίες για όσους θέλουν να επισκεφθούν την Ιταλία.«Για προληπτικούς λόγους, οι ελληνικές αρχές στην Ιταλία μεριμνούν σε συνεργασία με τους διευθυντές των Λυκείων που βρίσκονται στη χώρα για την ομαλή η επιστροφή τους στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει λόγος αυξημένης ανησυχίας, πολλώ μάλλον πανικού», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής πρεσβείας στην Ιταλία. Η ανακοίνωση της Ελληνικής πρεσβείας στην Ιταλία Η ελληνική πρεσβεία στην Ιταλία εξέδωσε πριν από λίγο ανακοίνωση σχετικά με τα κρούσματα κοροναϊού στη χώρα και την επιστροφή Ελλήνων μαθητών, στην οποία υπογραμμίζεται: «Οι ιταλικές αρχές έχουν λάβει προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του CoVID-19, κυρίως στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπως το κλείσιμο σχολείων για την τρέχουσα εβδομάδα, η αναβολή ορισμένων εκδηλώσεων του Καρναβαλιού, καθώς η αναβολή των προγραμματισμένων για το επόμενο διάστημα σχολικών εκδρομών ιταλικών σχολείων, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό. Για προληπτικούς επίσης λόγους, οι ελληνικές αρχές στην Ιταλία μεριμνούν σε συνεργασία με τους διευθυντές των Λυκείων που βρίσκονται στη χώρα για την ομαλή η επιστροφή τους στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει λόγος αυξημένης ανησυχίας, πολλώ μάλλον πανικού. Οι Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην Ιταλία, καλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμοδίων ιταλικών αρχών. Όσοι επιθυμούν να μεταβούν στην Ιταλία, θα πρέπει να απευθύνονται στην πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα, προκειμένου να ενημερώνονται για τις συνθήκες που επικρατούν στον τόπο προορισμού του
www.dikaiologitika.gr
Πρόστιμα ύψους 491.500 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Πρόστιμα ύψους 491.500 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Συγκεκριμένα αποφάσισε...
www.zougla.gr
Γκατούζο: «Ο Μέσι είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών»
Ως τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών χαρακτήρισε τον Λιονέλ Μέσι ο Τζενάρο Γκατούζο, την παραμονή της πρώτης αναμέτρησης της Νάπολι με την...
www.zougla.gr
ΑΣΟΕΕ: Αστυνομικός έβγαλε όπλο μέσα στο Πανεπιστήμιο [βίντεο]
Ενας αστυνομικός με πολιτικά τράβηξε όπλο μέσα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο (πρώην ΑΣΟΕΕ) και καταγράφηκε σε βίντεο.
iefimerida.gr
"Νόσησε" το Χρηματιστήριο από τον κορονοϊό! "Μαύρη Δευτέρα" με απώλειες "μαμούθ" 4 δισ. ευρώ
Ο κορονοϊός... χτύπησε βάναυσα και τις χρηματαγορές! Απίστευτο κραχ στην Αθήνα με πτώση πάνω από 8%. Όλη η εικόνα. To άρθρο "Νόσησε" το Χρηματιστήριο από τον κορονοϊό! "Μαύρη Δευτέρα" με απώλειες "μαμούθ" 4 δισ. ευρώ δημοσιεύτηκε στο Newsit.gr .
www.newsit.gr
Παναθηναϊκός: Θρόμβωση στον τένοντα ο Αγιούμπ
Πρόβλημα για τον Γιασίν Αγιούμπ που έχει θρόμβωση σε τένοντα πίσω από το γόνατο και θα μείνει εκτός για ένα…
www.newsbomb.gr
Ψυχραιμία λόγω κορωνοϊού συνέστησε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, καθηγητής Λοιμωξιολογίας, Σωτήρης Τσιόδρας
Ψυχραιμία συνέστησε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, καθηγητής Λοιμωξιολογίας, Σωτήρης Τσιόδρας, μετά την ευρεία σύσκεψη λοιμωξιολόγων...
www.zougla.gr
Πρόεδρος Στεάουα: «Οι παίκτες μου κάνουν συνέχεια σεξ, γι' αυτό και παίζουμε χάλια»
Η Στεάουα Βουκουρεστίου έχει πάρει την... κατηφόρα και ο Τζίτζι Μπέκαλι μίλησε δημόσια για τα αίτια της κάκιστης εικόνας της ομάδας του
www.protothema.gr
Το φορτηγό έκρυβε 800 κιλά χασίς! To καμουφλάζ και η αμοιβή 5.000€ για να μεταφερθούν στην Αθήνα
Μεγάλη ποσότητα χασίς, συγκεκριμένα 793,7 κιλά, εντόπισαν και κατάσχεσαν σε φορτηγό στη νέα Σελεύκεια στη Θεσπρωτία. Οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών, σταμάτησαν για έλεγχο ένα ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Το φορτηγό έκρυβε 800 κιλά χασίς! To καμουφλάζ και η αμοιβή 5.000€ για να μεταφερθούν στην Αθήνα δημοσιεύτηκε στο Newsit.gr .
www.newsit.gr
My Style Rocks - Spoiler: Αυτή είναι η παίκτρια που θα αποχωρήσει στο επόμενο Gala
Στο επόμενο Gala που θα παρακολουθήσουμε στο My Style Rocks, το θέμα θα είναι αποκριάτικο...
www.zougla.gr
Αστυνομικός με πολιτικά τράβηξε όπλο εντός της ΑΣΟΕΕ
Ένας αστυνομικός και μάλιστα εκτός υπηρεσίας όπως αποκαλύπτει επίσημα η ΕΛ.ΑΣ. βρέθηκε εντός του προαυλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου...
www.zougla.gr
Ιταλία-Κορονοϊός: Τι λέει η πρεσβεία μας για την επιστροφή των Ελλήνων μαθητών
“Δεν υπάρχει λόγος αυξημένης ανησυχίας, πολλώ μάλλον πανικού”, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πρεσβείας μας στην Ιταλία. Η ελληνική πρεσβεία στην Ιταλία εξέδωσε πριν από ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Ιταλία-Κορονοϊός: Τι λέει η πρεσβεία μας για την επιστροφή των Ελλήνων μαθητών δημοσιεύτηκε στο Newsit.gr .
www.newsit.gr
Λαμία: Άγγιξε την υπέρβαση...
Η Λαμία θα μπορούσε να πάει την ερχόμενη αγωνιστική στο Ηράκλειο για να παίξει την είσοδό της στα πλέι οφ με τον ΟΦΗ, ωστόσο το όνειρο της υπέρβασης χάθηκε για λίγο...  
gazzetta.gr