ΟΑΕΔ Κοινωφελής εργασία: Όλα έτοιμα για το νέο πρόγραμμα - Οι ειδικότητες, τα δικαιολογητικά

ΟΑΕΔ, photo: Eurokinissi

ΟΑΕΔ: Εκατοντάδες ειδικότητες περιλαμβάνονται στα αιτήματα των Δήμων προς το υπουργείο Εργασίας για το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 35.000 άνεργους σε όλους τους Δήμους σύμφωνα με πληροφορίες του Dikaiologitika News.

ΟΑΕΔ: Ειδικότερα οι θέσεις που προκηρύσσονται αντιστοιχούν σε εκατοντάδες ειδικότητες υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, τεχνολογικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όπως διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού προσωπικού φύλαξης, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.
Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για έναν έως τρεις Δήμους της επιλογής τους και για μία και μόνο ειδικότητα.

Το Dikaiologitika News σας παρουσιάζουν τα δικαιολογητικά που πρέπει να ετοιμάσουν οι υποψήφιοι αλλά και τα γενικά προσόντα που απαιτούνται για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.

Δικαιολογητικά

Κατηγορία ΠΕ και ΤΕ

Φωτοτυπία του τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης

Για τους τίτλους ΠΕ και ΤΕ (πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή του ΕΑΠ), οι ωφελούμενοι που διαθέτουν τίτλο σπουδών που δεν περιλαμβάνεται στους αναφερόμενους στην πρόσκληση, υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστημίου ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ)

Για τους κατόχους τίτλων ΚΑΤΕΕ απαιτείται βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου ΤΕΙ από την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους, με το ζητούμενο από την πρόσκληση, πλην των ειδικοτήτων για τις οποίες, εκ του νόμου, απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος
Οι υποψήφιοι ΠΕ και ΤΕ που κατέχουν τίτλους σπουδών στους οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους

Κατηγορία ΔΕ - ΥΕ

Φωτοτυπία του τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης
Ειδικά για ΙΕΚ, Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης και βεβαίωση του ΟΕΕΚ ή του ΕΟΠΠ ή ΕΟΠΠΕΠ
Για τις θέσεις του κλάδου ΔΕ Μαγείρων, οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) των τμημάτων Μαγειρικής Τέχνης και Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων διετούς κύκλου σπουδών, υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο Γ΄ Γυμνασίου

Μεταπτυχιακοί τίτλοι (Για ΠΕ, όπου απαιτείται)

Οι υποψήφιοι για την κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού, προσκομίζουν φωτοτυπία του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (απαιτούνται για όλες τις ειδικότητες)

Οι άνεργοι πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες, ή πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. (ν. 2431/1996), ή Βορειοηπειρώτες ή Ομογενείς ή Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα Νησιά Ίμβρο και Τένεδο ή ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και την συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.δ. 3832/1958).

Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-34 43 384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρα, Τ.Κ. 551 32 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540 των κατωτέρω επιπέδων:

Α' ΕΠΙΠΕΔΟ/ Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)

Β' ΕΠΙΠΕΔΟ/ Bl ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.

Γ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

Δ' ΕΠΙΠΕΔΟ/ Γl ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.: 2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας.

Όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να προσληφθούν πριν από τη συμπλήρωση ενός έτους από την απόκτησή της μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Κατά: τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής να έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους (και να διανύουν το 19° έτος).

3. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων των ειδικοτήτων που επιλέγουν και να προσκομίζουν (κατά: την τοποθέτηση) τα απαραίτητα δικαιολογητικά: όπου απαιτείται π.χ απασχόληση σε σχολικές δομές κλπ.

4. Κατά: τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και κατά: τον χρόνο τοποθέτησης:

α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά: της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ' άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43 του Ν.4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά: τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις

ε) να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Προκειμένου για ειδικότητες ΥΕ βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα οι υποψήφιοι που έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί, έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους.

Σημείωση: Για τους άντρες υποψηφίους για την κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Σε περίπτωση στράτευσης κατά: τη διάρκεια της εργασιακής σύμβασης, η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως.


Load more
Go to source
unread news (Demo user)
unread news (Demo user)
A military plane flying from Chile to Antarctica has vanished with 38 people on board
Chilean Air Force A military plane flying from Chile to Antarctica disappeared with 38 people on board Monday, with  authorities saying it most likely crashed somewhere in the Southern Ocean. The plane was flying in 17 crew and 21 passengers from the southern city of Punta Arenas to a military base on King George Island, which sits on the northern tip of Antarctica. The Hercules C-130 aircraft lost contact around 6 p.m. local time, around an hour and five minutes after taking off from Chile, and was around 390 miles into its journey, Chile's Air Force said. Visit Insider's homepage for more stories. A military plane flying from Chile to an island in Antarctica disappeared with 38 people on board Monday, with  authorities saying it most likely crashed somewhere in the Southern Ocean. The plane was flying in 17 crew and 21 passengers from the southern Chilean city of Punta Arenas to a military base on King George Island, on the northern tip of Antarctica. See the rest of the story at Business InsiderNOW WATCH: People are still debating the pink or grey sneaker, 2 years after it went viral. Here's the real color explained.See Also:A man arrested in Russia is accused of building a fake border with Finland 15 miles from the real one and charging migrants $11,000 to cross itA British woman whose heart stopped for 6 hours while hiking in the Spanish Pyrenees says it's a 'miracle' she survivedA polar bear covered in cryptic graffiti was spotted in Russia, and scientists are trying to work out what it means
Business Insider
Oil prices drop as trade war concerns haunt market
Oil prices slipped for a second straight session on Tuesday as a slowing global demand outlook outweighed OPEC's deal with associated producers last week to deepen output cuts in 2020.
REUTERS
EU antitrust regulators mull tougher line against tech giants
EU antitrust regulators are considering taking a tougher line against tech giants by forcing them to do more to ensure a level playing field, a senior European Commission official said on Tuesday, a move which could affect Facebook, Amazon, Apple and Google.
REUTERS
Morgan Stanley is cutting 1,500 jobs. Expect more as banks cull before bonus season.
Alex Wroblewski/Getty Images Morgan Stanley is cutting 1,500 jobs, or roughly 2% of its workforce. People familiar with the matter told CNBC that the cuts will largely hit technology and operations, while Bloomberg reported that some of the cuts will also affect sales trading and research. "Wall Street firms often cut jobs toward the end of the year to avoid paying out bonuses," CNBC wrote. There may be more to come, it said.  The news of Morgan Stanley's reduction in headcount comes after a slew of job cuts from around the world, numbering more than 60,000. A Morgan Stanley spokesman declined to comment to Business Insider.  View Business Insider's homepage for more stories. Wall Street giant Morgan Stanley is cutting 1,500 jobs or roughly 2% of its workforce, in an efficiency drive to help combat economic uncertainty. People familiar with the matter told CNBC that the cuts will largely hit technology and operations, while Bloomberg reported that some of the cuts will also affect sales trading and research. The bank employs more than 60,000 people. See the rest of the story at Business InsiderNOW WATCH: A big-money investor in juggernauts like Facebook and Netflix breaks down the '3rd wave' firms that are leading the next round of tech disruptionSee Also:These are the watches worn by some of the most powerful businessmen and CEOs in the world'We got really fortunate': Popeyes' chicken sandwich went viral thanks to a mix of luck and taste, CEO saysChipotle has nurses check if some workers who call in sick are just hungover
Business Insider
Big Tech Is Under Attack, and Investors Couldn’t Care Less
Giant tech stocks have posted a remarkable year, shrugging off the trade war, bipartisan political hostility and regulatory threats.
The New York Times
Tokyo 2020: 3.1m Paralympic ticket requests made with only 2.3m available
More than three million ticket requests have been submitted for the Tokyo 2020 Paralympics - with only 2.3m available.
BBC Sport - Sport
Democrats will reportedly hit Trump with 2 articles of impeachment: Abuse of power and obstruction of Congress
AP Photo/ Evan Vucc House Democrats will slap US President Donald Trump with two articles of impeachment on Tuesday, according to multiple reports in the US media. Nancy Pelosi will announce at a press conference at 9 a.m. ET that they are obstruction of Congress and abuse of power, according to The Hill, Washington Post, and CNN. A third article is still under consideration, according to the outlets. It is expected to relate to obstruction of justice. Visit Business Insider's homepage for more stories.  House Democrats are reportedly preparing to hit US President Donald Trump with two articles of impeachment: obstruction of Congress and abuse of power. The news will be announced by House Speaker Nancy Pelosi at 9 a.m. ET Tuesday, The Hill reported, citing two sources familiar with impeachment proceedings, including an unnamed senior Democratic Party aide.See the rest of the story at Business InsiderNOW WATCH: Extremists turned a frog meme into a hate symbol, but Hong Kong protesters revived it as an emblem of hopeSee Also:Everything you need to know about Trump's impeachment process: What's happened, who the players are, and what comes nextBarr warned Trump for months that Rudy Giuliani was becoming a liability, but the president ignored him because he loves Giuliani's fiery media appearancesOver 500 law professors say Trump engaged in 'impeachable conduct' in his dealings with Ukraine
1 h
Business Insider
Amazon secures top Champions League rights for Germany
Amazon.com has secured the rights to broadcast top European soccer Champions League matches for the 2021/22 season in Germany, the U.S. company said on Tuesday.
1 h
REUTERS
Racist and homophobic incidents tarnish 'best league in the world'
1 h
CNN.com
U.S. trade offensive takes out WTO as global arbiter
U.S. disruption of the global economic order reaches a major milestone on Tuesday as the World Trade Organization (WTO) loses its ability to intervene in trade wars, threatening the future of the Geneva-based body.
1 h
REUTERS
Megan Rapinoe named Sports Illustrated's Sportsperson of the Year
Social activist and soccer icon Megan Rapinoe has had one heck of a year. After leading the US Women's National Soccer team to a World Cup title in June, the legend scored yet another victory.
1 h
CNN.com
Ernesto Valverde Hails 'Great' Lautaro Martinez Amid Barcelona Transfer Rumours
Barcelona manager Ernesto Valverde continued the club's charm offensive towards Lautaro Martinez ahead of the clash between the Blaugrana and Inter Milan in the UEFA Champions League on Tuesday...
1 h
bleacherreport.com
Domino's Pizza chairman Stephen Hemsley to step down
Domino's Pizza Group on Tuesday said its long-serving Chairman Stephen Hemsley will step down from the board, four months after the British pizza delivery chain announced retirement of its chief executive officer.
2 h
REUTERS
Current Health raises $11.5 million for AI-powered remote health monitoring
Current Health, a startup leveraging a combination of AI and remote monitoring hardware to watch for disease, has raised $11.5 million in venture capital.
2 h
VentureBeat | Tech News That Matters
GLOBAL MARKETS-Stocks dip as tariff deadline approaches
Global stock markets fell for a second day on Tuesday, as caution over a Dec. 15 deadline for the next round of U.S. tariffs on Chinese imports weakened risk appetite and limited outsized market moves.
2 h
REUTERS
UPDATE 1-Rolls-Royce says ValueAct executive leaves board, shares fall
British engineering company Rolls-Royce said Bradley Singer, a representative of its largest shareholder the activist investor ValueAct Capital, has resigned from its board, weakening the stock.
2 h
REUTERS
Jurgen Klopp Slams Translator over Wrong Jordan Henderson Quote
Liverpool manager Jurgen Klopp was annoyed after a German translator misquoted Jordan Henderson during a press conference previewing the clash with Red Bull Salzburg in the UEFA Champions League...
2 h
bleacherreport.com
Ole Gunnar Solskjaer Draws Marcus Rashford, Cristiano Ronaldo Comparisons
Ole Gunnar Solskjaer has said it is "very easy to compare" Marcus Rashford in his current form with Cristiano Ronaldo when he was a Manchester United player. Rashford is coming of age in 2019-20...
2 h
bleacherreport.com
'If you break the rules unintentionally, it's not cheating' - Reed dismisses cheat claims
American Patrick Reed says he should not be called a cheat after receiving a two-stroke penalty last week for improving the lie of his ball.
2 h
BBC Sport - Sport
Japan's markets watchdog recommends $22 million fine for Nissan over Ghosn pay
Japan's markets watchdog said on Tuesday it has recommended that the country's financial regulator fine Nissan Motor Co Ltd about 2.4 billion yen ($22 million) over the underreporting of former Chairman Carlos Ghosn's compensation.
3 h
REUTERS
Cboe Global to buy equities clearing house EuroCCP
Cboe Global Markets has agreed to buy EuroCCP, giving the exchange operator full control over the equity clearing house.
3 h
REUTERS
SoftBank Takes a Loss in Sale of Wag, Dog-Walking Start-Up
The technology investment powerhouse sold its shares in the dog-walking start-up at a loss as its pushes the companies it bets on to seek profits and long-term stability.
3 h
The New York Times
Freddie Ljungberg Says Nicolas Pepe Can 'Sleep Happy' After West Ham Performance
Arsenal interim manager Freddie Ljungberg praised winger Nicolas Pepe for his excellent display in the 3-1 win over West Ham United on Monday, telling reporters the Ivory Coast international ...
3 h
bleacherreport.com
Explainer: Malaysia's mega 1MDB scandal that has scalded Goldman Sachs
Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad has vowed to bring back billions of dollars allegedly stolen from state fund 1Malaysia Development Bhd (1MDB), co-founded by his predecessor Najib Razak.
3 h
REUTERS
Amazon lawsuit accuses Donald Trump of bias over loss of Pentagon’s JEDI cloud contract
Amazon accused President Donald Trump of exerting “improper pressure” and bias that led the DoD to award a $10 billion cloud contract to rival Microsoft.
4 h
VentureBeat | Tech News That Matters
In U.K. Vote, Online Disinformation Is the New Normal
Foreign meddling was once the most feared source of online deception before critical elections. Now, some candidates themselves are turning to such manipulative tactics.
4 h
The New York Times
Presidents Cup 2019 Opening Ceremony: Date, Start Time, TV Info and Live Stream
Tiger Woods will lead the United States team against the Internationals at the 2019 Presidents Cup which begins on Thursday at the Royal Melbourne Golf Club in Australia...
4 h
bleacherreport.com
Champions League 2019: Odds, Live Stream, TV Schedule, Tuesday Permutations
Holders Liverpool could crash out of the UEFA Champions League on Tuesday after playing their final qualification match at Red Bull Salzburg...
4 h
bleacherreport.com
Club Brugge vs. Real Madrid: UCL Odds, Live Stream, TV Schedule
Spanish giants Real Madrid conclude their UEFA Champions League group campaign on Wednesday away at Club Brugge...
4 h
bleacherreport.com
Bayern Munich vs. Tottenham: UCL Odds, Live Stream, TV Schedule
Bayern Munich host Tottenham Hotspur on Wednesday in the UEFA Champions League with both sides already safely into the knockout stages of the tournament...
4 h
bleacherreport.com
Serge Gnabry: Premier League struggler to Germany and Bayern Munich star
Serge Gnabry has become a key player for Bayern Munich and Germany - yet four years ago, couldn't get a game at West Brom. So what changed?
4 h
BBC Sport - Sport
Eagles Have Real Shot at NFC East Title but Carson Wentz Needs Help
The Philadelphia Eagles are absolutely falling apart, yet the team couldn't be in a better position to claim another division crown...
5 h
bleacherreport.com
Giants' Eli Manning Won't Decide on NFL Future Until 'Probably Next Year'
Eli Manning won't be making any decisions about his future until necessary. After the New York Giants' 23-17 overtime loss to the Philadelphia Eagles on Monday night, reporters ...
5 h
bleacherreport.com
Asian shares edge down as tariff deadline hems bets
Asian equity markets eased slightly on Tuesday, tracking Wall Street declines as investors fretted over a Dec. 15 deadline for the next round of U.S. tariffs on Chinese imports to take effect.
5 h
REUTERS
UPDATE 2-Saudi Aramco will exercise 15% greenshoe option in whole or part during first 30 days of trading - statement
Saudi Aramco will exercise its 15% greenshoe option in whole or part during the first 30 days of its trading period, its lead managers said.
5 h
REUTERS
Clippers' Paul George Provides Cryptic Response to Being Booed by Pacers Fans
Los Angeles Clippers forward Paul George was dominant on the court and cryptic off of it Monday night...
5 h
bleacherreport.com
Mike Flynn's blunt interview with staffers kicked off the investigation into bombshell Afghanistan report
Defense Department Retired US Army Lt. Gen. Michael Flynn, President Donald Trump's former national security adviser, found himself in the spotlight for his critical statements on America's war in Afghanistan. His statements prompted an extensive Washington Post investigation on the history of misleading characterizations of the war from numerous other US officials. Officials and advisers spanning the White House and the Pentagon regularly peddled an optimistic view of Afghanistan's progress in securing the country, despite holding private reservations. "From the ambassadors down to the low level, [they all say] we are doing a great job," Flynn said to investigators, according to documents and audio recordings obtained by The Post. "Really? So if we are doing such a great job, why does it feel like we are losing?" Visit Business Insider's homepage for more stories. Retired US Army Lt. Gen. Michael Flynn, President Donald Trump's former national security adviser, found himself in the spotlight for his prior statements about America's war in Afghanistan. The statements prompted an extensive investigation on the history of misleading characterizations of the war from numerous other US officials. A Washington Post report on Monday reinforced the uncertainty of the war's progress by publishing undisclosed government interviews of senior military leaders. Throughout the years, officials and advisers spanning the White House and the Pentagon regularly peddled an optimistic view of Afghanistan's progress, despite holding private reservations, according to the interviews.See the rest of the story at Business InsiderNOW WATCH: A podiatrist explains heel spurs, the medical condition Trump said earned him a medical deferment from VietnamSee Also:More US contractors have died in Afghanistan than US troops — but the Pentagon doesn't keep trackThe US spent $133 billion to build up Afghanistan as part of a plan officials secretly called 'idiotic'The convicted US Army war criminal Trump released early says he can't get a job 'even at Walmart or Target'SEE ALSO: Top US Marine says young troops should not be blamed for using TikTok, responsibility is with senior leaders
5 h
Business Insider
Bears' Khalil Mack Pays Off Hometown Walmart's $80K Holiday Layaway Bill
Khalil Mack plays linebacker for the Chicago Bears , but he remains loyal to his hometown Fort Pierce, Florida...
6 h
bleacherreport.com
Choppy markets leave U.S. bank bonus decisions in limbo
December is always a month of suspense on Wall Street, as dealmakers, traders and money managers at big U.S. banks wait to find out how much they will receive in bonuses.
6 h
REUTERS
Form adds heart-rate monitoring to its AR swim goggles
Form has finally added heart-rate monitoring to its $200 augmented reality goggles that let athletic swimmers track their lap-swimming data.
6 h
VentureBeat | Tech News That Matters
Worried, Scared and Paralyzed: Lives Caught in Brexit Limbo
Whether Brexit would be good for business or not, the interminable nature of leaving the European Union has already created problems for those concerned about their livelihoods.
6 h
The New York Times
Lizzo’s twerking ‘controversy’ proves that she’s cancel-proof—and critics are missing the point
Has anyone had a wilder 2019 than the pop star? There is no person-of-the-year discussion without bringing up Lizzo.Read Full Story
6 h
Fast Company | The Future Of Business
Nike debuts a groundbreaking new modesty swimsuit
The full-coverage Nike Victory Swim collection is for Muslim and body-conscious women alike. In 2017, Nike’s Pro Hijab first became available on the global market. The moisture-wicking head covering made sports more comfortable and accessible for competitive female Muslim athletes, a group long overlooked by major athletic wear brands. The winner of Fast Company‘s top design award that year, it has gone on to be a hit: According to Morocco World News, sales of the design rose 125% in the first quarter of 2019.Read Full Story
6 h
Fast Company | The Future Of Business
Pistons' Derrick Rose on Game-Winner vs. Pelicans: 'I'm Born to Do This S--t'
Derrick Rose was so psyched after hitting a game-winning jump shot with 0.8 seconds remaining to propel the Detroit Pistons to a 105-103 win over New Orleans Monday night that ...
6 h
bleacherreport.com
Carson Wentz OT TD Pass to Zach Ertz Leads Eagles to Win vs. Eli Manning, Giants
Somehow, the 6-7 Philadelphia Eagles are in ideal playoff position after Monday's 23-17 overtime victory over the New York Giants on Monday at Lincoln Financial Field...
6 h
bleacherreport.com
Patriots say film crew and scout at Bengals game was an 'unintended oversight' that didn't involve the football staff
Steven Senne/AP The New England Patriots released a statement in response to the NFL investigation into an incident between a Patriots scout and film crew at the Cincinnati Bengals' Week 14 game. The Patriots said they were filming an episode of a team-produced documentary titled "Do Your Job" about the scout's work. The Patriots said their failure to notify the Bengals and the NFL of the project and the videographer's decision to film the field for the project was an "unintended oversight." The Patriots also said the project was separate from the football staff's work, but that they accept responsibility for the incident. Visit Business Insider's homepage for more stories. The New England Patriots on Monday released a statement in response to the NFL's investigation into a Patriots scout and film crew at the Cincinnati Bengals' Week 14 game against the Cleveland Browns. A Bengals official spotted a videographer in Patriots gear in the press box and notified Bengals security. The Bengals confiscated the tape and sent it to the NFL. The league is reviewing what was on the tape.See the rest of the story at Business InsiderNOW WATCH: Taylor Swift is the world's highest-paid celebrity. Here's how she makes and spends her $360 million.See Also:Here's how much money you have to earn to be considered rich in 42 major US citiesThese are the watches worn by some of the most powerful businessmen and CEOs in the worldFrom PewDiePie to Shane Dawson, these are the 26 most popular YouTube stars in the world
6 h
Business Insider
WWE Raw Results: Winners, Grades, Reaction and Highlights from December 9
The December 9 edition of Monday Night Raw had plenty of stories to tell. The final event on the WWE calendar, WWE TLC 2019, approached on December 15, but the red brand had not set its line-up for the show...
7 h
bleacherreport.com
Jennifer Lopez had the best response to a viral video of a JetBlue in-flight announcement congratulating her on her Golden Globes nomination for 'Hustlers'
Entertainment writer Joseph Longo asked the flight crew on his JetBlue flight to announce actress Jennifer Lopez's Golden Globe nod for her role in "Hustlers" and to suggest that people watch the film as their in-flight movie. Longo recorded the announcement on video, which later got retweeted by the actress/singer. The pilot accidentally called Longo a well-known back-up dancer instead of "The Backup JLo," as he requested, according to his Tweet.  Lopez thanked Longo and JetBlue for the support, saying that, despite the difference in profession, he can be her backup dancer any day. Visit Insider's homepage for more stories. A journalist may have a new career at his feet — as J. Lo's backup dancer. Entertainment writer Joseph Longo asked the flight crew on his JetBlue flight to announce actress Jennifer Lopez's Golden Globe nod for her role in "Hustlers" — and to suggest that those on the flight select the film as their in-flight movie.See the rest of the story at Business InsiderNOW WATCH: Most maps of Louisiana aren't entirely right. Here's what the state really looks like.See Also:Jennifer Lopez took photos of the bruises she got from pole dancing for 'Hustlers' because someone accused her of using body doublesHere are all of the Golden Globes 2020 nomineesWhy Disney's 'The Lion King' remake is nominated in the animation category for Golden Globes — even though it probably shouldn't be
7 h
Business Insider