Tools
Change country:

ΟΑΕΔ Κοινωφελής εργασία: Όλα έτοιμα για το νέο πρόγραμμα - Οι ειδικότητες, τα δικαιολογητικά

ΟΑΕΔ, photo: Eurokinissi

ΟΑΕΔ: Εκατοντάδες ειδικότητες περιλαμβάνονται στα αιτήματα των Δήμων προς το υπουργείο Εργασίας για το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 35.000 άνεργους σε όλους τους Δήμους σύμφωνα με πληροφορίες του Dikaiologitika News.

ΟΑΕΔ: Ειδικότερα οι θέσεις που προκηρύσσονται αντιστοιχούν σε εκατοντάδες ειδικότητες υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, τεχνολογικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όπως διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού προσωπικού φύλαξης, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.
Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για έναν έως τρεις Δήμους της επιλογής τους και για μία και μόνο ειδικότητα.

Το Dikaiologitika News σας παρουσιάζουν τα δικαιολογητικά που πρέπει να ετοιμάσουν οι υποψήφιοι αλλά και τα γενικά προσόντα που απαιτούνται για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.

Δικαιολογητικά

Κατηγορία ΠΕ και ΤΕ

Φωτοτυπία του τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης

Για τους τίτλους ΠΕ και ΤΕ (πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή του ΕΑΠ), οι ωφελούμενοι που διαθέτουν τίτλο σπουδών που δεν περιλαμβάνεται στους αναφερόμενους στην πρόσκληση, υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστημίου ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ)

Για τους κατόχους τίτλων ΚΑΤΕΕ απαιτείται βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου ΤΕΙ από την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους, με το ζητούμενο από την πρόσκληση, πλην των ειδικοτήτων για τις οποίες, εκ του νόμου, απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος
Οι υποψήφιοι ΠΕ και ΤΕ που κατέχουν τίτλους σπουδών στους οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους

Κατηγορία ΔΕ - ΥΕ

Φωτοτυπία του τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης
Ειδικά για ΙΕΚ, Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης και βεβαίωση του ΟΕΕΚ ή του ΕΟΠΠ ή ΕΟΠΠΕΠ
Για τις θέσεις του κλάδου ΔΕ Μαγείρων, οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) των τμημάτων Μαγειρικής Τέχνης και Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων διετούς κύκλου σπουδών, υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο Γ΄ Γυμνασίου

Μεταπτυχιακοί τίτλοι (Για ΠΕ, όπου απαιτείται)

Οι υποψήφιοι για την κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού, προσκομίζουν φωτοτυπία του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (απαιτούνται για όλες τις ειδικότητες)

Οι άνεργοι πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες, ή πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. (ν. 2431/1996), ή Βορειοηπειρώτες ή Ομογενείς ή Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα Νησιά Ίμβρο και Τένεδο ή ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και την συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.δ. 3832/1958).

Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-34 43 384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρα, Τ.Κ. 551 32 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540 των κατωτέρω επιπέδων:

Α' ΕΠΙΠΕΔΟ/ Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)

Β' ΕΠΙΠΕΔΟ/ Bl ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.

Γ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

Δ' ΕΠΙΠΕΔΟ/ Γl ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.: 2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας.

Όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να προσληφθούν πριν από τη συμπλήρωση ενός έτους από την απόκτησή της μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Κατά: τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής να έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους (και να διανύουν το 19° έτος).

3. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων των ειδικοτήτων που επιλέγουν και να προσκομίζουν (κατά: την τοποθέτηση) τα απαραίτητα δικαιολογητικά: όπου απαιτείται π.χ απασχόληση σε σχολικές δομές κλπ.

4. Κατά: τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και κατά: τον χρόνο τοποθέτησης:

α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά: της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ' άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43 του Ν.4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά: τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις

ε) να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Προκειμένου για ειδικότητες ΥΕ βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα οι υποψήφιοι που έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί, έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους.

Σημείωση: Για τους άντρες υποψηφίους για την κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Σε περίπτωση στράτευσης κατά: τη διάρκεια της εργασιακής σύμβασης, η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως.


Load more
Read full article on: dikaiologitika.gr
Bruce Springsteen, Jon Bon Jovi and Jon Stewart to fellow New Jerseyans: 'Wear a friggin' mask!'
Bruce Springsteen, Jon Bon Jovi and Jon Stewart have a pandemic-year message for fellow New Jerseyans: "Wear a friggin' mask!"
8 m
edition.cnn.com
Donald Trump's Biographer Says He 'Cannot Even Succeed at Being a Loser'
The president has so far refused to concede the November election to former Vice President Joe Biden.
newsweek.com
Black Friday 2020: Save up to $550 on Apple MacBook Pro and MacBook Air laptops right now
Apple laptops like the MacBook Pro and MacBook Air are on sale during B&H Photo's Black Friday and Cyber Weekend sales.       
usatoday.com
Buccaneers' A.Q. Shipley may have suffered career-ending injury vs. Rams
Tampa Bay Buccaneers center A.Q. Shipley may have suffered a career-ending injury Monday night when he went down against the Los Angeles Rams.
foxnews.com
I had a homecoming to be thankful for. Now I'm fighting for others to have the same
When Jason Bryant learned that his life sentence had been commuted in March, hope mingled with fear as he looked to life beyond prison walls. It's an uncertainty that's shared by thousands of newly released inmates every year, Bryant writes, except most don't have the resources that eased his own return. Now, he's working to give other formerly incarcerated citizens a safe place to land.
edition.cnn.com
China demands recovering COVID-19 patients wait six months before donating blood
A Wuhan-based specialist told The Beijing News that although genetic material from the virus has rarely been found in blood donated by asymptomatic patients, it was not possible to completely rule out the risk of infection.
nypost.com
College football coronavirus updates: Florida State has game postponed for second week in a row
The ACC announced Saturday that Florida State's game against Virginia, slated for an 8 p.m. ET start has been postponed.        
usatoday.com
GoFundMe raises over $83K for fishermen presumed lost at sea
“These four men were the best out there. They will be deeply missed, but they will never be forgotten,” the organizer of the GoFundMe page wrote.
nypost.com
Black Friday 2020: Nectar mattress deals include $399 of free bedding
With any Nectar mattress purchase for Black Friday, you'll get a free sheet set, mattress protector and two pillows (a $399 value).       
usatoday.com
Eagles' Lane Johnson reveals extent of season-ending ankle injury
Philadelphia Eagles offensive lineman Lane Johnson revealed the extent of his season-ending ankle injury Friday.
foxnews.com
Nolte: Andrew Cuomo's Rat-Out-Your-Neighbor Thanksgiving Program Failed
Hardly any New Yorkers called in to rat out their neighbors over Thanksgiving, reports Tony Aiello of CBS New York.
breitbart.com
Bruno Mars creates Angela Davis-inspired art for charity
Bruno Mars is showing off his arty side for charity.
nypost.com
The best weighted blanket deals this Black Friday 2020
Get your hands on discounted weighted blankets from brands like Gravity Blanket, Casper, Quility and more this Black Friday 2020.       
usatoday.com
This archbishop has become the first African American cardinal in Catholic history
Archbishop Wilton Gregory of Washington, DC, made history Saturday afternoon at an installation ceremony in Rome.
edition.cnn.com
Tom Brady skirts Bruce Arians drama in telling comments
Tom Brady agrees with Bruce Arians’ criticism in that the Buccaneers offense has to perform better. “Our job is to get the job done, so there’s no excuses for when we don’t get it done,” Brady told reporters on Friday. “At the end of the day, that’s the reality of the sport. It’s a production-based...
nypost.com
Search underway for Illinois man wanted in double killing, infant's abduction
Chicago-area police were investigating a double homicide they say sparked an Amber Alert for an abducted 1-year-old boy.
foxnews.com
Germany Passes 1 Million Coronavirus Cases, As Merkel Warns Of 'A Tough Winter'
With the daily number of new infections hovering around 20,000, Chancellor Angel Merkel warned Germans this week that her government may move to extend restrictions into the new year.
npr.org
Black Friday Weekend 2020: The awesome Asus Chromebook C434TA is only $400 at Costco right now
This weekend, you can save $200 on the Asus Flip C434TA, one of the best Chromebooks we've tested.       
usatoday.com
LA County Stay-at-Home Order Prohibits Private Gatherings with Non-Household Members
Los Angeles County's stay-at-home order specifically prohibits private and public gatherings with individuals outside of a person’s immediate household.
breitbart.com
Video: Zhang Weili gives speech in English on training for classic Joanna Jedrzejczyk bout
Zhang Weili has progressed with her English to the point she recently gave a speech looking back on her memorable UFC 248 experience.       Related StoriesVideo: Zhang Weili gives speech in English on training for classic Joanna Jedrzejczyk bout - EnclosureConor McGregor's top in-cage moments include first Dustin Poirier fightAnthony Smith eliminated distractions heading into UFC on ESPN 18 
usatoday.com
Staying Apart, Together: 'Tis the season ... to stay home
We made it through Thanksgiving. Now the rest of 2020 should be easy, right? I kid, I kid.       
usatoday.com
Galloway: Amazon will spin off healthcare to fight antitrust
Prof. Scott Galloway says anti-trust is already a problem for Google and Facebook, and predicts Jeff Bezos will try to spin off AWS to stave off anti trust for Amazon.
edition.cnn.com
'Tax! Bezos!': Demonstrators Gather Near Amazon's Seattle HQ, as Retailer Expects to Rake in Huge Holiday Sales
The protest movements come as Amazon saw an incredible boost in sales throughout the pandemic, raking in as much as $1 billion a day in its third-quarter earnings.
newsweek.com
Sharon Stone says she's 'astounded' to still model at 62
Sharon Stone is opening up about her career at the age of 62.
foxnews.com
Larry King feeling better after spending 87th birthday in the hospital
We’re going to have to start calling him Larr-zarus.
nypost.com
Iran's supreme leader vows revenge over slain scientist
The accusations have stirred fears of retaliation and action between the U.S. and Iran.
foxnews.com
Nicky Hilton dismisses ‘New York is dead’ talk
"Born and bred New Yorker” Nicky Hilton Rothschild says the city is alive and well, thank you very much.
nypost.com
Galloway: Amazon about to transform healthcare
NYU professor Scott Galloway predicts 'Amazon is going to be the fastest growing health care company in the world in 2 to 3 years. and 'healthcare will be the most disruptive sector in history'
edition.cnn.com
Susan Rice congratulates Stanford on taking back Axe trophy
Former U.S. National Security Adviser Susan Rice was among those tuning into The Big Game on Friday night and elated to see Stanford edge out California in the rivalry matchup.
foxnews.com
Tony Hsieh, Longtime Chief of Zappos, Dies at 46
He stepped down from the online shoe retailer to focus on revitalizing downtown Las Vegas. He died of injuries suffered in a fire.
nytimes.com
Dip in COVID-19 testing over Thanksgiving could show false decline in spread
A dip in COVID testing over the holidays may result in the false perception that the spread of the virus is slowing, experts warn. “I just hope that people don’t misinterpret the numbers and think that there wasn’t a major surge as a result of Thanksgiving, and then end up making Christmas and Hanukkah and...
nypost.com
‘Floribama Shore’ Halts Season 4 Production After Positive COVID-19 Test
495 Productions is said to be adhering to local, state and federal coronavirus health and safety protocols.
nypost.com
This Sale on Bio Bidets Will Keep You Clean and Save You Money on Toilet Paper
Photo Illustration: Scouted/The Daily Beast/AmazonOne of the best purchases I made while in quarantine in the beginning of the year was to get a bidet. Not only does it save on toilet paper, but it really does help you feel cleaner. Yes, it takes some getting used to, but the adjustment period is worth it. If you've been considering getting one, now's your chance to save up to 30% on some of the best-selling options from Bio Bidet. Choose from the entry-level option or go for the fancy ones that will heat the water for you. Scouted selects products independently and prices reflect what was available at the time of publish. Sign up for our newsletter for more recommendations and deals. Curious about a specific product or brand? Let us know! If you buy something from our posts, we may earn a small commission.Read more at The Daily Beast.
thedailybeast.com
Melania Trump to possibly pen memoir on time spent in the White House
President Trump may not be the only one in the White House cashing in with a book deal after his presidency.
nypost.com
Black Friday 2020: The best headphone deals on Sony, Jabra, AIrpods, Bose, and more
Black Friday might be over, but there's still a bunch of great deals on headphones going strong through the weekend.       
usatoday.com
Jon Voight says Trump is the 'only man who can save this nation' in anti-left video message
Jon Voight claimed President Trump is the 'only man who can save this nation' following the 2020 election.
foxnews.com
Chinese doctors jailed for illegally harvesting organs of accident victims
The group of four doctors worked to procure organs in hospitals for over a year.
foxnews.com
Diego Maradona superfan named twins Mara and Dona after soccer legend
They’re carrying the Maradona name into the next generation. Not as relatives of the soccer star, though. Argentinian twins Mara and Dona were given their first names as a tribute to the late World Cup winner. Diego Maradona died of heart failure on Wednesday at age 60. He was buried Thursday in Buenos Aires amid...
nypost.com
Galloway: Amazon 'unstoppable,' 'literally invented for a pandemic'
NYU professor Scott Galloway says Amazon has 82% of US households signed up for Prime, 'the strongest recurring revenue relationship between a company and consumers than anyone in the world'
1 h
edition.cnn.com
Margaret Thatcher biographer on what "The Crown" gets right and wrong
Actress Gillian Anderson is earning stellar reviews for her portrayal of Thatcher, reintroducing the polarizing figure and her legacy to a new generation.
1 h
cbsnews.com
Milwaukee County Recount Adds 132 Votes to Biden-Harris
A recount of Milwaukee County's election results slightly expanded Joe Biden's (D) lead, officials announced Friday.
1 h
breitbart.com
Knicks signing Michael Kidd-Gilchrist in NBA free agency
Kentucky North strikes again. Yet another former John Calipari player is coming to town, as Michael Kidd-Gilchrist is signing a one-year deal with the Knicks, ESPN reported Saturday. Kidd-Gilchrist, 27, joins fellow Kentucky basketball alumni Kevin Knox, Immanuel Quickley and Julius Randle. The Knicks earlier in the offseason hired Kenny Payne, a longtime Kentucky assistant,...
1 h
nypost.com
Biden Sees Lead Increase in Milwaukee County After Trump Pays for Vote Recount
The Trump campaign paid $3 million to recount votes in Milwaukee and Dane counties, which were key to Biden’s victory in Wisconsin.
1 h
slate.com
U.K. Appoints Vaccines Minister to Oversee COVID-19 Inoculations
The U.K. government has agreed to purchase up to 355 million doses of vaccine from seven different producers
1 h
time.com
Funeral Home Worker Fired for Taking Selfie With Diego Maradona's Corpse
Claudio Fernandez said that he had received death threats for the images and asked for people's forgiveness.
1 h
newsweek.com
Meet the toxic African rat that figured out how to kill an elephant
This is no pizza rat that grabs the goods and runs. The African crested rat has a personality so toxic that it chews on a poisonous tree, flings the nuggets onto its back, where the venom hides in special, texturized hairs until the next predator — hyena or wild dog — shows up, the New...
1 h
nypost.com
U.S. women's national soccer team shows support for Black Lives Matter
"We love our country, and it is a true honor to represent America," defender Crystal Dunn said. "It is also our duty to demand that the liberties and freedoms that our country was founded on extend to everyone."
1 h
cbsnews.com
Ohio University point guard's backstory goes viral as he drops 31 points vs. Illinois
Jason Preston isn’t just your run-of-the-mill basketball player.
1 h
foxnews.com